Norge

SSB-svarene fra Siv Jensen er klare: Advarte Meyer seks ganger

Finansminister Siv Jensen advarte SSB-sjef Christine Meyer seks ganger før omorganiseringen ble satt i verk. Det går frem av et brev hun sendte Stortinget tirsdag.

  • Thomas Spence

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte i forrige uke seks spørsmål til Jensen på bakgrunn av « ... oppslag i mediene som antyder forsøk på politisk styring av forskning og prioriteringer i SSB..».

Tirsdag offentliggjorde Finansdepartementet Jensens ni sider lange svarbrev med vedlegg.

Jensens embetsverk har nøye gjennomgått all korrespondanse, telefonsamtaler og møter mellom departementet og SSBs ledelse under daværende administrerende direktør Christine Meyer.

  • Les hele svaret fra finansminister Siv Jensen til kontroll- og konstitusjonskomiteen her.

Sendte signaler i brev og møter

Svarene fra Jensen er en lang liste over møte- og kontaktvirksomhet fra mai 2016 til Meyer gikk av 12. november 2017.

I brev fra 13. januar 2017 kommer den første advarselen mot for rask og omfattende omorganisering frem:

I møtet minner Finansdepartementet om at statistikklovutvalget er blitt bedt om å vurdere forskningen i SSB, og påpeker at SSB ikke bør vedta noe nå som utvalget senere vil kunne gå imot.

Siv Jensen svarer derimot ikke fullstendig på spørsmål om og i hvilken grad statsminister Erna Solberg har vært involvert i bråket som endte med manglende tillit til Meyer.

Statsråden bekrefter for øvrig at navnet på den profilerte innvandringsforskeren Erling Holmøy ble nevnt – sammen med to andre kolleger, Birger Strøm og Nils Martin Stølen.

De ble nevnt i forbindelse med en mulig løsning på konflikten: Å la modellene følge med nøkkelpersonene over i statistikkavdelingen.

Det er særlig spørsmål to Jensen har svart grundig på. Det dreier seg om hvorvidt Meyer fikk klare styringssignal og advarsler mot å gjennomføre omorganiseringen på en måte som kunne gripe inn i arbeidet som Statistikklov-utvalget var satt til å utrede med frist til desember 2017.

Her er de viktigste datoene og møtene statsråden viser til i svarbrevet:

13. januar 2017:
Møte mellom Finansdepartementet, administrerende direktør i SSB og styreleder i SSB om byråets nye strategiplan, hvor også Bye-rapporten blir tatt opp. I møtet minner Finansdepartementet om at Statistikklovutvalget er blitt bedt om å vurdere forskningen i SSB, og påpeker at SSB ikke bør vedta noe nå som utvalget senere vil kunne gå imot.

26. januar 2017:
Møte mellom Christine Meyer og Finansdepartementet om Bye-rapporten. Departementet tok blant annet opp viktigheten av at SSB sikrer samfunnsoppdraget sitt og påpekte at det er en fare for at viktige oppgaver blir dårligere ivaretatt over tid dersom de legges til statistikkavdelingen.

27. mars 2017:
Finansdepartementet understreker igjen at SSB må sikre kvaliteten på leveransene sine og ikke bør foreta større endringer som foregriper lovutvalgets arbeid og tilrådninger.

24. april 2017:
Møte om mellom Finansdepartementet, administrerende direktør i SSB og styreleder i SSB om Meyers virksomhetsprinsipper for forskningsvirksomheten. Finansdepartementet understreket igjen samfunnsoppdraget, og tok på nytt opp viktigheten av leveranser til TBU og forskning på norske forhold, samt forholdet til lovutvalget.

8. september 2017:
Halvårsrapportmøte for 2017. Finansdepartementet påpeker at risikoen knyttet til kompetanse og nøkkelpersonell ifm. omorganiseringen synes å være underrapportert. Videre gir departementet uttrykk for bekymring for at SSB ikke vil kunne levere i tråd med modellkontraktene.

19. september 2017:
Møte mellom Finansdepartementet og SSB-ledelsen ved Meyer og forskningsdirektør Telle.
Det blir igjen vist til lovutvalget og spurt om den pågående omorganiseringen foregriper retningslinjer som kan komme i ny lov.

30. oktober 2017:
Møte mellom Christine Meyer, finansministeren og finansråden. Meyer redegjør for situasjonen, og enkelte tiltak blir diskutert uten at det gir Finansdepartementet tilstrekkelig trygghet. Det blir enighet som å jobbe videre med forslag til løsninger frem mot et nytt møte om en ukes tid, og om å ikke diskutere saken offentlig i mellomtiden.

8. november 2017:
Nytt møte mellom Christine Meyer, finansministeren og finansråden. Enkelte tiltak blir diskutert. I dette møtet er også tillitsspørsmålet et tema.

9. november 2017:
Møte mellom Christine Meyer og embetsverket i Finansdepartementet. Meyer får beskjed om at hun ikke lenger har finansministerens tillit. Departementet understreker at dette ikke er en oppsigelsessak, men ber Meyer tenke gjennom situasjonen til møtet med finansministeren neste dag.

10. november 2017:

Christine Meyer stiller med advokat til møtet med finansministeren. Hun får beskjed om at det ikke er aktuelt å ha med advokat, siden dette ikke er en oppsigelsessak. Det planlagte møtet mellom finansministeren og Meyer blir ikke avholdt.

12. november 2017:
Nye forhandlinger om avtale. Det oppnås enighet om betingelsene og Christine Meyer sier opp sin stilling med effekt fra midnatt.

Kontrollkomiteen møtes for å diskutere svarene

Kontroll- og konstitusjonskomiteen møttes tirsdag, og skal møtes igjen onsdag for å utarbeide nye spørsmål til finansministeren.

– Det er bred enighet om at det blir noen tilleggsspørsmål. Vi kommer til å sette et nytt møte onsdag klokken 1700, sier Aps Dag Terje Andersen, leder i komiteen.

Frps medlem i komiteen, Mazyar Keshvari, mener Jensen har gitt «gode svar på hvorfor det ble nødvendig å gripe inn».

– Svarene redegjør godt og grundig for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere samfunnsoppdraget, sier Keshvari.

Høyres Svein Harberg vil lese svarene «i sin helhet» før han kommenterer saken.

Komiteen har to verktøyer: Den kan stille spørsmål, og eventuelt nye spørsmål hvis svarene ikke er tilfredsstillende.

Hvis komiteen ikke får tilfredsstillende svar, kan den «åpne sak». Konfliktnivået trappes da opp, og komiteen arrangerer da høring med statsråden og eventuelt andre relevante personer.

– Kan det bli aktuelt å innkalle finansminister Siv Jensen og Christine Meyer til høring?

– Det er for tidlig for meg å konkludere om nå. Men det er en hypotetisk mulighet i alle slike saker, sier Andersen.

Les mer om

  1. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  2. Christine Meyer
  3. Siv Jensen