Overgrepsutsatte barn må vente ulovlig lenge på avhør

De bør ikke snakke om overgrepet før de er avhørt. Likevel må barna vente i ukevis før avhøret finnet sted.

På barnehuset i Oslo er forholdene lagt til rette for barna under avhørene.

Barn som er utsatt for, eller vitne til seksuelle overgrep, skal ifølge loven ikke vente mer enn 14 dager på å bli avhørt. Likevel viser tall som Unicef har samlet inn, at ventetiden er mye lenger enn den lovpålagte fristen.

I Norge er det opprettet ti såkalte barnehus. Dette er spesiallagde sentre der politiet avhører barn og ungdom. Ingen av de syv barnehusene i Unicefs kartlegging overholder fristen.

— Det er veldig alvorlig for barns rettssikkerhet at de må vente så lenge. Forklaringene blir dårligere og barnet kan bli utsatt for nye overgrep i mellomtiden. Jeg mener man må avhøre barna mye raskere, gjerne i løpet av noen dager etter anmeldelse, sier barneombud Anne Lindboe.

Lengst venter barna i Stavanger, der det i gjennomsnitt gikk 72 dager fra anmeldelse til avhør i 2013 (se grafikk).

I Oslo, som har flest antall saker, var gjennomsnittlig ventetid 61 dager. Best i klassen er Tromsø, med 19 dagers ventetid.

Må holde det inni seg

Flere kilder Aftenposten har vært i kontakt med forteller at barn som er utsatt for vold og overgrep, blir anbefalt av politiet ikke å snakke om hendelsene inntil avhøret er gjennomført.

Grunnen er at barna skal ha mest mulig troverdighet i retten og ikke bør påvirkes av andre.

— Dette kan være saker med grove seksuelle overgrep. Og så går de altså 50, 60 eller 70 dager før de blir avhørt. Det kan få alvorlige konsekvenser for de barna som må gå og bære på dette, sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef.

Politidirektoratet ville ikke svare på om barn og pårørende blir bedt om å vente med å snakke om saken til avhøret er gjennomført.

Et vakuum

Barneombud Lindboe forteller imidlertid at hun selv har vært i kontakt med flere foreldre som er blitt bedt om ikke å prate med barna.

Også advokat Thea W. Totland, som jobber mye med slike saker, bekrefter praksisen.

Les også:

Les også

«Vi ble stengt nede i kjelleren. Vi var nakne og det var kaldt. Og de slo oss så vi blødde.»

— Om mine klienter har snakket med barna, blir det fort tolket av forsvarsadvokaten som at barnet er blitt påvirket. For et barn blir ventetiden som et vakuum, der de ikke skal snakke om det vonde som har hendt, sier hun.

Tallene fra Unicef viser at barn som er utsatt for vold, må vente enda lenger enn i barn sedelighetssaker. De er ikke beskyttet av samme lovpålagte frist.

I 2013 ventet voldsutsatte barn i gjennomsnitt:

  • 106 dager i Hamar
  • 90 dager i Oslo
  • 78 dager i Nord-Trøndelag
  • 59 dager i Stavanger
  • 52 dager i Bergen

Frist

Åse Langballe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, mener det bør komme en lovpålagt frist også i voldssakene.

- At det ikke er lovpålagt er et signalement til samfunnet om at det ikke er så farlig. Men vi vet at vold er veldig skadelig for barn, sier hun.

Den lange ventetiden har vært omtalt flere ganger tidligere. Også i 2011 og 2012 brøt politiet den lovpålagte fristen. Sammenlignet med 2012 viser fjorårstallene generelt en nedgang i ventetiden, selv om den fremdeles er mye lenger enn lovens krav og ekspertenes anbefaling.

(artikkelen fortsetter etter grafikken.)

grafikk-ogs-nn-A8N8aEyc1T.jpg

Foreslår ny fristI oktober 2012 leverte en ekstern arbeidsgruppe en rapport til Justis— og beredskapsdepartementet der mandatet blant annet var å gjennomgå regelverket for dommeravhør av barn.

Arbeidsgruppen mener den beste løsningen er å videreføre en frist for avhør. Utvalget foreslår å skille mellom avhør av fornærmede og sentrale vitner i saker som gir rett til bistandsadvokat, og andre nærliggende tilfeller.

Les også:

Les også

- Er redd for at folk skal se ned på meg

«I de først nevnte tilfellene foreslås fristen satt til en uke fra politiet gjøres kjent med opplysningene som gir grunn til avhør. I de fleste av disse sakene vil det være avgjørende at vedkommende kommer raskt i avhør for å få saken best mulig opplyst, og så raskt som mulig kunne treffe de nødvendige tiltakene » , skriver de i rapporten.

For avhør av fornærmede i andre saker foreslås en frist for gjennomføring av avhør på fire uker fra samme tidspunkt.

Politiet: Klar over at fristen blir brutt

Politidirektoratet (POD) vil denne uken be alle landets politidistrikt redegjøre for den lange ventetiden.

Seniorrådgiver Kathinka Steenstrup i Politidirektoratet opplyser at de er klar over at barnas lovpålagte frist blir brutt.

— Hvorfor tar det lang tid før avhør blir begjært?

— POD har sendt ut brev til distriktene denne uken hvor distriktene bes redegjøre for status og tiltak for å redusere ventetid for dommeravhør, kapasitet og berammingsrutiner. Tidligere tilbakemeldinger fra politidistriktene trekker frem forsterket bemanning av ansatte med avhørskompetanse som den viktigste faktoren for å få gjennomført dommeravhør innen fristen. Politidistriktene understreker at flere aktive dommeravhørene vil være en nøkkelfaktor for å avhjelpe situasjonen, sier Steenstrup.

- Hva vil politiet gjøre med ventetiden?

— Det vurderes også om Kripos i større grad kan benyttes i særlig krevende situasjoner. Videre vil Politidirektoratet tilrettelegge for et årlig fagseminar for dommeravhørene og vurderer kontinuerlig virkemidler for å rekruttere, kvalifisere og beholde avhørere, sier Steenstrup.