Derfor lukkes dørene

#MÅVITE. De siste årene har flere rettssaker med sensitive personopplysninger vært åpne for pressen.

afp000786137.jpg

Da Oslo tingrett på mandag begjærte at hele rettssaken skulle gå for lukkede dører, også for pressen, var det fordi retten mente at offentlighetens hensyn måtte vike for privatlivets fred.

Les kommentaren om avgjørelsen:

Les også

Vold og sex for lukket rett

— Hva er hovedregelen for rettsmøter?

— Hovedregelen er at «rettsmøtene er offentlige og forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis offentlig, hvis ikke annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov». Dette står i paragraf 124 i domstolsloven.

-  De aller fleste saker går for åpne dører. Noen ganger er det forhold knyttet til etterforskningen som gjør at dommere beslutter lukkede dører. Dette gjelder gjerne fengslingsmøter i begynnelsen av en etterforskning. I andre saker kan det være «privatlivets fred» som gjør at rettsmøtet lukkes helt eller gjerne delvis, for eksempel under forklaringen til fornærmede, forklarer sorenskriver i Oslo tingrett, Geir Engebretsen.

- Hvorfor er denne åpenheten så viktig?

-  Tillit til domstolene og rettssamfunnet bygges gjennom åpenhet og god kommunikasjon. Allmennhetens innsyn i domstolens virksomhet er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn, forklarer Engebretsen.

-  Prinsippet om offentlig rettergang er fastslått i de sentrale menneskerettighetskonvensjonene. Offentlighet bidrar til at parter og andre kan føle seg trygge på at rettergangen er rettferdig.

- Når skal dørene lukkes?

I domstolsloven paragraf 125 oppgis hovedpunktene for når rettsmøtene kan lukkes helt eller delvis. Eksempler er når hensynet til statens forhold til en fremmed makt krever det, når hensynet til privatlivets fred krever det og når særlige forhold som gir grunn til å frykte at offentlighet vil vanskeliggjøre sakens opplysning, krever det.

Må vite fordi: Oslo tingrett besluttet nylig å la en rettssak som omhandlet grov vold og seksuelle overgrep gå for lukkede dører, også for pressen. Beslutningen har fått kritikk.

Rettsmøtene kan også lukkes når siktede er under 18 år, fornærmedes ettermæle krever det eller en siktet eller et vitne ber om det og retten finner begrunnelsene fyllestgjørende.

Dessuten skal saker etter ekteskapsloven eller barneloven og saker mellom ektefeller eller fraskilte om fordeling eller tildeling av formuen holdes for lukkede dører, med mindre retten av særlige grunner beslutter noe annet.

- Hva med pressens tilgang?

-  Det ligger en mulighet i lovverket for å lukke dører, men la pressen være til stede. Denne muligheten har vært brukt flere ganger, forklarer Engebretsen.

I paragraf 127 i domstolsloven står det at rettsmøter som holdes for lukkede dører likevel kan åpnes for andre enn dem saken angår hvis det finnes særlige grunner for det. Det er denne paragrafen som ofte brukes for pressen.

- Hva er skjønn og hva er bundet opp i regelverket?

-  Noen rettsregler gir konkrete rettigheter og plikter til innsyn og åpenhet, mens andre regler ligger i andre enden av spekteret, for eksempel regler om taushetsplikt.

-  Imellom er det et stort område som åpner for avgjørelser basert på skjønn, der retten etter konkrete vurderinger og ofte etter å ha hørt partenes ønsker og begrunnelser, kommer frem til en beslutning.