Slik forsøker Vesten å stanse fremmedkrigerne

Så mange fremmedkrigere kommer fra ulike stater i Europa, USA og Australia - og slik forsøker man å stoppe sine egne jihadister.

Fremmedkriger-0a_SbjKee0.jpg

De ferskesteestimatene anslår at over 20.000 utenlandske krigere fra over 100 land har reist til Syria og Irak siden borgerkrigen brøt løs i 2011.

Mellom 5000 og 6000 av disse har kommet fra Europa. Det internasjonale senteret for studien av radikalisering og voldelig ekstremisme (ICSR) i London mener å ha indikasjoner på at minst 4000 personer reist fra Vest-Europa.

Både FNs sikkerhetsråd og EU har pålagt medlemsstateneå sørge for lovverk og sanksjoner som hindrer statsborgere i å reiser for å kjempe med ytterliggående islamistgrupper som Den islamske staten (IS), Nusrafronten og Al-Qaidas Syria-fløy.

Selv om det er bred enighet om at fremmedkrigerne er en potensiell trussel, både for terror og radikalisering, har berørte stater møtt utfordringen på svært ulike måter.

Norge

PST: Sikre på at minst 80 personer har reist fra Norge til Syria og Irak for å slutte seg til terrororganisasjoner. Det reelle tallet er langt høyere, antar PST. Rundt 25 av fremmedkrigerne har returnert, 15 er bekreftet drept. Terrorrådgivningsselskapet Soufan Group har estimert at det finnes minst 150 norske fremmedkrigere.

Har nylig brukt de skjerpede terrorlovene (paragraf 147) mot flere fremmedkrigere. Fengselsdommer i tingretten på fire år og ni måneder for å støtte terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) og åtte år for ha inngått forbund om terror og deltagelse IS og Jabhat al— Nusra.

19 personer er siktet, tiltalt eller dømt etter den norske terrorloven.

Et lovforslag om å kriminalisere reiser for å delta i væpnet kamp har vært på høring. Foreslått strafferamme på seks år. Opp til 15 års fengsel hvis det er mot norske styrker. Tre år for rekruttering. Et forslag om å kunne inndra norsk statsborgerskap blir trolig vraket.

Regjeringen la i fjor frem 30 tiltak for å hindre at ungdom blir trukket inn i radikale og ekstreme miljøer, samt planer for å få personer ut av slike miljøer og reintegrert i samfunnet. 22 av tiltakene er knyttet til forebygging. Den klassiske bekymringssamtalen brukes fortsatt, men politiets alvorsprat har ikke samme virkning på radikaliserte ungdommer som annen risikoungdom.

Syv politidistrikter har ansatt koordinatorer mot radikalisering. Det skjer i de mest utsatte distriktene som Oslo, Asker og Bærum, Romerike, Østfold, Hordaland, Søndre- Buskerud og Telemark.

Regjeringen økte i revidert statsbudsjett bevilgningene til politiet, kriminalomsorgen og kommunene med nær 130 millioner kroner for å styrke innsatsen mot terror og radikalisering. 78,3 millioner, eller 60 prosent går til PST. Politiet får 38,8 millioner kroner, kommunene 10 millioner og kriminalomsorgen 2 millioner.

Danmark

Dansk E- tjeneste: minst 115 personer har reist til Syria eller Irak. Halvparten skal ha returnert. Minst 19 er drept.

Har i flere omganger skjerpet terrorlovene, og politiet har fått adgang til å ilegge reiseforbud og inndra pass. Ingen er hittil tiltalt eller dømt for jihad- turer til Syria/Irak, men en syriakriger har vært fengslet, siktet for å ha støttet IS. Ble arrestert på vei tilbake til Syria i mars.

Regjeringen forbereder lovforslag om at dansker som slutter seg til IS kan straffes med opp til 10 års fengsel. Å rekruttere, radikalisere eller oppfordre til terror kan få en strafferamme på 16 år.

Etter at Danmark sendte F16 jagerfly som bidrag i den internasjonale koalisjonen i Irak, har man fått scenarioet at danske IS- krigere kan komme i kamp mot danske styrker. Straffelovrådet tar da til orde for at man da kan bli dømt til livsvarig fengsel for landsforræderi. Lovforslagene er ennå ikke vedtatt.

Dansk- marokkanske Sam Mansour ble i sommer dømt til fire års fengsel, fratatt sitt statsborgerskap og utvist på livstid for å støtte terror og komme med trusler og hatefulle ytringer.

Myndighetene holder fast ved den internasjonalt anerkjente Århus-modellen, der man motarbeider radikalisering i et samspill mellom ulike etater og lokal oppfølging, Fremmedkrigere reintegreres gjennom mentorer, helsehjelp og jobbtilbud.

Regjeringen fremmet i februar en 12 punkts antiterrorpakke til 971 millioner danske kroner fra 2015-2018.

Sverige

Svenske Säpo: 270–300 fremmedkrigere. Bekreftet: 150–160. Rundt 40 drept. Mellom 50 og 100 har returnert.

Legger snart frem et lovforslag som forbyr svenske statsborgere å trene eller delta i strid for terrorgrupper. Vil kriminalisere terrorreiser og finansiering av organisasjoner terrorlistet av FN. Har skissert en øvre strafferamme på to år.

I juli i år ble tre menn de første som er siktet for terrorlovbrudd etter å ha returnert ifra Syria. Siktelsen gjelder drap og medvirkning til drap i Syria.

Regjeringens handlingsplan kom i slutten av august: E- tjenesten Säpo, som tradisjonelt har hatt friere spillerom enn i nabolandene, og kan nå også få drive hemmelig nett- og dataovervåking. Skal også hindre misbruk av svenske pass, ikke mulig å få nytt fordi det gamle er forsvunnet.

Har brukt Exit- programmet mot radikalisert ungdom, et tiltak som tidligere var myntet på høyreekstreme miljøer.

Finland

E- tjenestens estimat: 50 fremmedkrigere, 20 har returnert. 6–9 døde. Estimat fra Soufan Group: 60 stykker.

Ifølge politiet er tre av fire av syriafarerne finske statsborgere. 18 forskjellige, etniske bakgrunner er representert blant de finske fremmedkrigerne. 300 finner kobles til terrorismverksamhet. Men kun et titalls er aktive, mener Skyddspolisen. Hysjpolitiet har fått økte bevilgninger oig det utredes om E-tjenestene skal få utvidede fullmakter.

Les om ekspertenes dom over Norden:

Les også

Velger ulike veier for å stanse nordiske jihadister

Her vises tallet på fremmedkrigere i lys blått, mens mørkeblått er antall fremmedkrigere pr. million innbyggere.

Belgia Estimat: 380 — 440 fremmedkrigere.

Sett i forhold til folketallet er Belgia det europeiske landet med flest fremmedkrigere i Syria og Irak.

Myndighetene har justert lovverket slik at politiet raskere kan avlytte og overvåke. Kan inndra pass for å hindre mistenkte i å reise. Forslag om å "fryse" bankkontoer til fremmedkrigere og inndra statsborgerskap. Bestemt å isolere de mest «radikaliserende elementene» i fengslene.

I januar ble to fremmedkrigere drept og 13 personer arrestert i en stor antiterror-aksjonen. Politiet mente de var iferd med å gjennomføre en terroraksjon.

I februar ble ledere og medlemmer av den belgiske foreningen Shariah4Belgium stilt for retten. Organisasjonen er stemplet som en terrorgruppe som har oppfordret belgiere å bli fremmedkrigere. 45 personer var tiltalt, talsamann og leder for gruppen, Fouad Belkacem ble dømt til 12 års fengsel.

Frankrike

Estimat: 1550. Minst 400 kjemper nå sammen med militante islamister i Midtøsten. Rundt 3000 franskmenn knyttes til nettverk i Irak og Syria.

Frankrike fikk tidlig på plass nye terrorlover, strengere sikkerhetstiltak og flere virkemidler for å stoppe syriafarere. Politiet kan blant annet nekte utreise til personer «som mistenkes å være radikalisert» i opptil seks måneder. Anti-terrorpakken gir også myndighetene mulighet til å konfiskere reisedokumenter og inndra pass.

Lovverket gir anledning til å arrestere, tiltale og terrordømme personer i en planleggingsfase. Strafferammer på 10-20 år.

Fransk politi har de siste årene brakt inn hele 72 saker for rettsapparatet relatert til Syria-konflikten.

Storbritannia

Estimat: 700. Regner med at halvparten har returnert. 50- 60 drept

Politiet har fått muligheten til å inndra pass og reisedokumenter. I 2014 hadde man tatt over 2300 pass på halvannet år.

Utvidede politifullmakter har ført til massiv overvåkning. Rettslige skritt kombineres med ulike intervensjoner og deradikalseringspakker fra sosialomsorgen.

Regjeringen la nylig frem en antiterrorplan der det åpnes for at foreldre kan kansellere barna passhvis de planlegger å reise til Syria.

Det er også fremmet et lovforslag om å forby kryperingsprogram og apper og man har opprettet en spesialgruppe som overvåker og stenger nettsider propaganda fra militante islamister.

Storbritannia hadde i 2014 over 50 rettssaker mot personer som er kommet tilbake etter å ha deltatt i kamp for ekstremistiske grupper i Syria, eller som er mistenkt for å ville reise ned.

Tyskland

Estimat: 700-710 tyske krigere. 100 av disse skal være unge kvinner. 100 skal være drept, over 200 har returnert.

Myndighetene har forbudt reiser til krigsregionen, og kan rettsforfølge alle som forsøker å reise ut for å delta i "terroraktivitet". Politiet har adgang til å inndra pass og identitetspapirer, samt nekte personer utreise fra Tyskland i tre år.

Det pågår nesten 600 etterforskninger av totalt 800 personer som mistenkes for ulovlige krigsreiser til regionen. En 20-årinmg ble i fjor høst dømt til tre år og ni måneders fengsel etter å ha innrømmet å ha deltat i den syriske borgerkrigen.

Spania

Innenriksministeren opplyste i juli at 126 spanjoler har sluttet seg til IS de siste årene. 25 er drept, 61 er fortsatt i regionen, mens 25 skal har kommet hjem.

15 av de hjemvendte er fengslet. Og det er utstedt arrestordre på 15 andre fremmedkrigere som man ikke vet hvor befinner seg.

Politiet har brukt store ressurser på antiterroraksjoner. Hittil i 2015 er rundt 50 arrestert, mistenkt for å ville reise eller for å rekruttere fremmedkrigere. Senest i august i år ble 14 pågrepet i Spania og Marokko. Det er mange IS-sympatisører som bor i og rundt de spanske enklavene i Nord-Afrika. Lite fokus på forebygging.

Italia

Estimat: Minst 65 italienske fremmekrigere. Man vet at to har returnert .

Myndighetene har sørget for å gi politiet utvidede fullmakter til å etterforske, overvåke og fengsle personer mistenkt for terror og IS-tilhørighet. Samme unntaksreglene som gjelder mafia og organisert kriminalitet. Reguleringen vil gi italiensk politi muligheter til å kontrollere internettbruk og blokkere pro-jihad nettsider.

Andre land:

Australia

Myndighetene og E-tjenesten har listet 150 til 250 fremmedkrigere. Soufan Groups estimat er lavere: 70 i Irak og Syria. Og minst 100 aktive medhjelpere i Australia som verver og driver propaganda.

Australia er det landet som har innført de tøffeste bestemmelsene mot fremmedkrigere. Myndighetene har siden desember i fjor gjort det kriminelt å reise til den syriske Raqqa-provinsen. En reise til dette området kan straffes med opp til ti års fengsel. Hjemvendte IS-krigere risikerer opp til 25 års fengsel. Fremmedkrigere kan miste statsborgerskap og rettigheter i hjemlandet. I fjor ble over 75 australske pass inndratt.

Har innført en rekke unntaksbestemmelser som gir E-tjenesten svært vide fullmakter til overvåking og kontroll.

USA

Siste estimat: 250 amerkanske fremmedkrigere. I mars regnet man med at over 40 hadde kommet hjem igjen. 20 døde.

Amerikanske myndigheter er aktive og har stoppet en rekke mennesker før de har reist til Syria. Disse kan vente seg tøffe terrortiltaler. Et utvidet antiterrorlovverk gjør at man kan gripe inn overfor reiseplaner med henvisning til forbud mot å konspirere i USA med tanke på å skade mennesker eller eiendom i utlandet, støtte til til terrornettverk eller planer om å motta trening hos en terrororganisasjon. En rekke eksempler på dommer på opptil 15 års fengsel kun for å støtte IS fra USA.

Bruker en såkalt "Whole of Government ”- modell i etterforskning av hjemvendte. Det betyr at man samler alle etater, politi- og -etterretningsorganer i en samordnet etterforskning, det samme norsk PST planlegger i Norge. Ingen forsøk på sivil rehabilitering av fremmedkrigere.

(Kilder:Aftenposten, The Law Library of Congress, Center for Security Studies, ETH ZurichThe Telegraph, Soufan Group, Aljazeera, NTB, CNN og ICSR)

Her vises tallet på fremmedkrigere i lys blått, mens mørkeblått er antall fremmedkrigere pr. million innbyggere.