Tinte rør med hårføner. Brannen kostet 34 millioner. Forsikringskrangelen endte opp i Høyesterett

Å bruke hårføneren til å tine et frossent vannrør var grovt uaktsomt, slår Høyesterett fast. Dermed må et forsikringsselskap punge ut til et annet etter skade.

16 biler og 42 brannmenn rykket ut til brannen på Fagerborg 14. januar 2013.

Det var en kald vinterdag i januar 2014. En mann stakk en håføner inn i en sjakt på kjøkkenet for å tine opp vannrøret.

Det var en kostbar tabbe. Det tok fyr og endte opp med skader og omkostninger som til slutt løp opp i 34 millioner kroner.

Mannen med hørføneren ble først dømt til en bot på 30.000 kroner i tingretten, men senere frikjent av lagmannsretten. Lagmannsretten kom til at mannen ikke kunne straffedømmes for å ha handlet uaktsomt.

Krevde tilbakebetaling

Gjensidige, forsikringsselskapet til boligselskapet som eier bygården, varslet at de ville kreve tilbakebetaling av sine utlegg. Det endte med en rettssak mellom Sparebank 1 Skadeforsikring, der mannen var ansvarsforsikret, og Gjensidige.

Kravet fra Gjensidige ble begrenset til ansvarssummen på 5 millioner kroner. Oslo tingrett ga Gjensidige medhold og kom til at Sparebank 1 må betale. Saken ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken. Sparebank 1 anket da videre til Høyesterett.

Høyesterett har under dissens kommet til at mannen med hårføneren handlet grovt uaktsomt, og at Sparebank 1 derfor må betale en erstatning på 5 millioner til Gjensidige.

– Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett har gitt oss medhold. Saken er viktig å belyse fordi den handler om skadeforebygging og trekker en klar grense for hva som ikke er forsvarlig atferd, skriver advokat Anette Fjeld i Gjensidige i en epost til NTB.

Brannmannskapene måtte skjære seg inn igjennom taket for å få kontroll over brannen. Brannen kostet 34 millioner kroner.

I tvil

Førstvoterende dommer Hilde Indreberg skriver at hun under tvil har kommet fram til at mannen handlet grovt uaktsomt:

– Tvilen skyldes at sannsynligheten for brann ikke var stor. Når jeg likevel er kommet til at uaktsomheten er grov, er det først og fremst fordi brann i denne bygården, med ti leiligheter, kan få fatale konsekvenser. Et slikt skadepotensial skjerper aktsomhetsplikten. Jeg mener derfor det må anses som sterkt klanderverdig å bruke en hårføner som han visste har glødetråd, og som produserer atskillig varme, inne i et lite, lukket rom uten å vite hva det inneholdt, og som han ikke hadde oversikt over mens tiningen fant sted. Det er unødvendig skapt en stor fare for skade, står det i dommen.

To av de fem dommerne var uenige, og mente at Sparebank 1 måtte frifinnes.