Ny rapport: Oslo-elever hadde helt eller delvis hjemmeskole i mellom fem og ni måneder under pandemien

Flere måneder på hjemmeskole og rødt nivå er noe av det som preget Oslo-skolen siden mars 2020, ifølge en ny rapport.

Klasserommene sto tomme i til sammen flere måneder. I perioder hadde elevene 100 prosent hjemmeskole, o andre perioder var det rødt nivå med delvis hjemmeskole. Her fra et tomt klasserom på Vestli skole under pandemien.

Oslo-elever på barnetrinnet hadde hjemmeskole og rødt nivå i skolen i minst fem måneder til sammen. For ungdomstrinnet var dette minst syv måneder, og på videregående minst ni måneder.

Det fremgår i en ny rapport, utarbeidet av Utdanningsetaten, om hvordan pandemien har påvirket elevene og lærlingene i Oslo-skolen. Tallene er nye og talt opp fra skolene.

I rapporten kommer det frem hvordan pandemien har påvirket elevenes hverdag i stor grad.

Flertallet av elevene i Oslo opplever at pandemien har påvirket skolehverdagen i negativ retning, står det i rapporten.

Hyppige vekslinger

Periodene med høyt smittetrykk og hyppige vekslinger mellom nivåer i trafikklysmodellen, omtales som «svært inngripende tiltak for elevene i Oslo».

Under pandemien ble skoledriften i Oslo-skolen styrt under den såkalte trafikklysmodellen. Smittetrykket avgjorde i hvilken grad elever og ansatte kunne være fysisk til stede og med hverandre.

Det strengeste nivået, rødt nivå, innebar delvis hjemmeskole og strenge, kontaktreduserende tiltak i den fysiske skolen. Rødt nivå førte også i mange tilfeller til hjemmeskole.

Høyere fravær enn normalt

Fravær blant elevene er også noe som trekkes frem i rapporten. Under pandemien var det høyere registrert fravær blant elevene i ungdomsskolen enn på barneskolen, viser rapporten.

For grunnskolen er det ikke sammenlignbare fraværstall for elevene i Oslo før og under pandemien. Det er imidlertid store variasjoner i det registrerte fraværet.

Elevene i den videregående skolen i Oslo har hatt høyere fravær under pandemien enn normalt. I rapporten trekkes det frem at høyt smittetrykk vinteren 2022 og midlertidig opphevet fraværsgrense er to av årsakene.

Fraværsgrensen var i praksis ikke var gjeldende for skoleåret 2021–22, noe som kan ha hatt en betydning for elevenes motivasjon.

En annen årsak til det høye fraværet kan være skolevegring, står det i rapporten.

– Har vært krevende

Utdanningsdirektør i Oslo-skolen, Marte Gerhardsen, slår fast at de siste års nedstengninger har påvirket skolen i stor grad.

– Oslo-skolen har vært hardt rammet av pandemien, sier hun.

Gerhardsen mener det er lite ved rapporten som er overraskende, men at det likevel er slående å se hvor omfattende nedstengningen har vært for elevene i Oslo.

– Nå får vi sett antall måneder på hjemmeskole og rødt nivå regnet ut. Dette har vært krevende både for elever og lærere.

En stor jobb i vente

Gerhardsen trekker frem at matematikkfaget har vært spesielt krevende for mange elever under pandemien. Dette er også et fag som vil bli prioritert fremover, for å ta igjen tapt læring.

Det samme gjelder svømmeundervisningen mange ikke har fått i løpet av de siste årene.

Et annet område de vil ha særlig fokus på fremover er spesialundervisning.

– Selv om skolene våre har jobbet så godt som det har vært mulig under de strenge restriksjonene, viser rapporten at vi har en stor jobb foran oss i årene fremover.