Politiet fant en halvkilo marihuana i boligen. Retten mener ransakingen var ulovlig. Nå kan saken havne i Høyesterett.

Tingretten mente at bevisene politiet fant hos den tiltalte, var lovlig ført og kunne tillegges vekt. Nå har Borgarting kommet til en annen konklusjon, og ransakingen vil bli etterforsket av Spesialenheten.

Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Samtidig har påtalemyndigheten varslet anke i spørsmålet om det omdiskuterte beviset.

– Vi kommer til å levere en anke i denne saken, antagelig i neste uke, sier statsadvokat Hulda Karlsdottir til Rett24.

Les også

Tvangsbruk i mindre alvorlige narkotikasaker skal undersøkes ytterligere

Fant narkotika under ransaking

Forrige uke ble det kjent at Borgarting lagmannsrett nektet påtalemyndigheten å føre et beslaglagt halvkilo hjemmedyrket marihuana som bevis.

Begrunnelsen var at ransakingen, etter rettens syn, var ulovlig. Det melder Rett 24.

Det hele startet i september 2020. Da ble en mann i 40-årene stoppet av politiet i Asker. Han ble mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Politifolkene på stedet ransaket både mannen og bilen, men fant ikke narkotika. Da besluttet de å ransake mannens bolig. Der ble det blant annet funnet halvkilo hjemmedyrket marihuana.

Da straffesaken ble behandlet i tingretten, ble bevisene fra ransakingen tillatt ført frem. Forsvareren mente at det var feil. Dermed havnet saken nylig i Borgarting lagmannsrett.

Les også

MDG og Venstre reagerer på at Frp og KrF mener politiet må få ransake rusbrukere

Fikk medhold i kjennelsen

I en kjennelse der retten har vurdert om bevisene fra ransakingen kan brukes eller ikke, har den tiltalte fått medhold.

Retten skriver at «bevisene innhentet ved ransaking av tiltaltes bolig, herunder politibetjentenes forklaringer og Kripos’ analyseresultat, tillates ikke ført som bevis».

For øvrig var ikke avgjørelsen enstemmig. Mindretallet av dommerne mente at beviset kunne føres frem.

Som følge av kjennelsen om bevisavskjæring, la aktor ned påstand om at tiltalte frifinnes for tre av fire tiltaleposter. Han slapp dermed blant annet tiltale for å han innført 15 cannabisfrø til Norge. Mannen kunne kun dømmes for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Lagmannsretten har i sin kjennelse vist til et brev fra Riksadvokaten. Der heter det at «Dersom det ikke gjøres funn ved personransakingen, vil det uten særlige holdepunkter for at vedkommende har narkotika hjemme ikke være skjellig grunn til mistanke om besittelse eller oppbevaring der, og således ikke grunnlag for husransaking».

Mens den tiltalte i tingretten ble dømt til samfunnsstraff i 118 timer, er den nye straffen en betinget dom på 14 dager. Han må også betale en bot på 75.000 kroner. I tillegg mister han førerkortet for ett år. De to siste punktene er i samsvar med dommen i tingretten.

Les også

Rusreform: Et regulert marked er bedre enn et kriminelt marked

Hett tema

Avgjørelsen går ifølge Rett 24 rett inn i den for tiden relativt opphetede debatten om hva som egentlig er, og har vært, tilgjengelige tvangsmidler for politiet.

Allerede i fjor ble temaet tatt opp av Riksadvokaten. I et brev til statsadvokatene skrev Riksadvokaten at «også ransaking i saker om bruk av narkotika – må forfølge et relevant etterforskningsformål, målt mot hva den konkrete mistanken i saken gjelder».

Noen dager senere ble et nytt brev sendt til statsadvokatene. Der skriver Riksadvokaten at samtlige statsadvokatregioner skal kartlegge om og eventuelt i hvilken utstrekning dagens praktisering av ransakingsreglene i politidistriktene avviker fra føringene som er gitt i det forrige brevet.

Aktor i saken, statsadvokat Hulda Karlsdottir, antydet allerede i forrige uke at spørsmålet om bevisavskjæring kunne bli anket til Høyesterett. Nå har hun altså bestemt seg for å anke.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir har varslet anke til Høyesterett.

Skal etterforske ulovlig ransaking

Da saken om ransakingen ble behandlet, forklarte en av politibetjentene i retten. Fremgangsmåten var i tråd med det politimannen refererte til som «gjeldende praksis hos politiet».

Ifølge kjennelsen står man i saken overfor «en rutinemessig ulovlig hjemmelsbruk, der politiet, basert på etablert praksis, ikke i
forkant foretar en reell forholdsmessighetsvurdering og ikke sørger for å innhente formell fullmakt».

Videre heter det at flertallet i retten vil «påpeke at en slik praksis i seg selv er utilbørlig og kritikkverdig».

Spesialenheten for politisaker har nå iverksatt etterforskning i saken. Det melder Dagbladet.

Lagmannsretten har altså vurdert straffen til mannen i 40-åra, mens Spesialenheten nå skal ta stilling til om det fra politiets side er begått en straffbar handling i denne saken.