Midt i den akutte sykehuskrisen: Skal utrede fremtidens intensivkapasitet

Mens Norge stenger ned for å dempe presset på helsetjenesten, skal sykehustoppene møtes for å utrede intensivberedskapen foran en neste pandemi.

Intensivavdelingen på Ahus behandler koronapasienter som er i en kritisk situasjon. Legespesialist i anestesi og intensivmedisin, Christopher Orhagen behandler en pasient tidligere i desember.

– Jeg tror ikke det er mulig å ha et helsevesen som tåler enhver pandemibølge, uten at også resten av samfunnet må tilpasse seg, uttaler administrerende direktør Terje Rootwelt på i Helse Sør-Østs nettsider.

Han kommenterer ulike medieoppslag om sykehusenes intensivkapasitet og ulike beredskapsplaner. Mandag var det 358 koronapasienter innlagt, da regjeringen gikk langt i stenge ned samfunnet.

En kriseplan fra 2020 skisserte hvordan sykehusene bare i Helse sørøst kan håndtere flere enn 2 500 covid-19-pasienter med om lag 700 på intensiv.

– Planen beskrev høy risiko i gjennomføringen og redusert kvalitet i pasientbehandlingen. All planlagt behandling ville blitt utsatt, og et slik scenario er det ingen som ønsker, forklarer Rootwelt.

Han viser også til en nasjonal utredning som anslo at sykehusene bør har minst fem intensivplasser pr. 100.000 innbyggere.

– Vi lå på 4,9. Situasjonen viser nå tydelig at vi lå for lavt. Vi må høyere opp i antall faste intensivplasser, sier Rootwelt.

Oppdrag akuttberedskap

Men hvor høy intensivberedskap bør Norge ha? Det skal nå Helse sørøst og de andre helseregionene finne ut. I innkallingen til styremøte 16. desember varsler Helse sørøst at de nå starter opp utredningsarbeidet.

Det skjer snart to år etter at pandemien startet. Det gikk ikke lang tid før intensivkapasiteten ved norske sykehus ble et tema.

Det var tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) som i januar 2021 ba om en rapport om fremtidig behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten:

  • Prosjektet skal bestå av en arbeidsgruppe med fagpersoner fra helseforetakene og Helsedirektoratet. Skal ha geografisk spredning og folk fra ulike deler av den intensivrelaterte tjenesten.
  • Skal lage en rapport som definerer intensivmedisin, beskrive behandlingstilbudet, kriterier for bruk og beregner intensivkapasitet i ulike helseregioner og deler av landet
  • Rapporten skal beskrive hvordan man skal innrette beredskap for pandemier,
    masseskadesituasjoner og andre hendelser som krever endring i prioritering og organisering av
    intensivtjenester.
  • Utredningen skal sees i sammenheng med Helse Sør-Østs oppdrag med å opprette minst 54 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie.

– Utfordringen med å utvide kapasiteten permanent, er at det krever utdanning av flere intensivsykepleiere. Det tar mer enn halvannet år. Vi har derfor økt antall utdanningsstillinger for intensivsykepleie betydelig, men dessverre tar det tid før disse er ferdig utdannet, sier Terje Rootwelt.

Det er Helse sørøst som skal lede styringsgruppen som skal tallfeste fremtidens intensivberedskap. Fredag vil de ha sitt første møte. Dagens Medisin får opplyst at tidligere medisinsk fagsjef ved Bærum sykehus, Anders Debes, skal lede arbeidet.

Han ønsker ikke å kommentere saken før møtet 17. desember.