Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken.

Arbeidsdepartementet og Nav mener at Nav siden 2012 eller før har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Påtalemyndigheten mener at dette har ført til at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel i Nav-saken, mens i underkant av 2000 personer har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av ytelser.

Men i den EØS-rettslige analysen Utgård har gjennomført på eget initiativ og som er publisert på Rett24 , konkluderer han med Norge har tillatt mer eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger enn hva trygdeforordningen hjemler.

Påtalemyndigheten har så langt avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel i Nav-saken.

Til nettstedet sier den tidligere høyesterettsdommeren at det etter hans syn ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Nav-sakene, der 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

Utgård mener at trygdeforordningen bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår i utlandet, og ikke til eksport av sykepenger til sykmeldte som er i Norge. Han begrunner dette i ordlyden i forordningen, sett i sammenheng med gjennomføringsforskriftens artikkel 27, juridisk teori og lovgivningen i andre EU-land.

Den tidligere høyesterettsdommeren mener videre at det er et avgjørende skille mellom de som har søkt om eksport av trygdeytelser og de som ikke har søkt.

Avslåtte søknader kan domstolene prøve om var EØS-rettslig gyldige, men personer som ikke har søkt, beholder ikke retten til ytelsen, mener han.