Legeforeningen vil ikke ha det nye nasjonale pasientjournal-systemet. Men det vil Sykepleierforbundet.

Mens Sykepleierforbundet vil ha bedre informasjonsflyt på kommunenivå, er Legeforeningen mer opptatt av å få en felles legemiddelliste raskt på plass.

Visepresident i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det ikke er avgjørende at alle de 15 −18 ulike tjenestene i en kommune har felles journalløsning.

Den norske legeforening sendte i forrige uke brev til sine 37.000 medlemmer og gjorde det klart at de fraråder en nasjonal, felles løsning for pasientjournaler i kommunene, det såkalte Akson-prosjektet. Det var Dagens medisin som omtalte saken først.

Landets kommuner er invitert til å signere en intensjonsavtale innen 1. juli om å ta i bruk Akson.

«Én anskaffelse av én felles journalløsning for alle tjenesteområdene innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester er et for stort enkeltsteg med altfor høy risiko og uavklart gevinstpotensial», fastslås det i brevet.

– Ikke nødvendig med felles journal på kommunenivå

– Vi mener at alle de rundt 15 −18 ulike tjenestene i en kommune ikke trenger en felles journalløsning. Det er for eksempel ikke så viktig at helsestasjonen har samme journalløsning som fengselshelsetjenesten, som de sjelden samhandler med. Men begge trenger gode journalløsninger, sier visepresident i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Hun påpeker at viktig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten - for eksempel et sykehus - og kommunehelsetjenesten - for eksempel hjemmetjenesten - ikke er inne i den første fasen av Akson. Det skal utredes videre i mange år til, og kostnaden er ikke avklart.

– Vi mener det haster mest å få en felles legemiddelliste på plass slik at sykehuslegene og fastlegene har de samme opplysningene om legemidlene pasienten får til enhver tid, sier Rime.

– Og dette kan vi gjøre med dagens systemer. Vi trenger ikke én leverandør og én felles journalløsning for å få til det.

Les også

Målet er at alle kommuner skal være med på spleiselaget for tidenes største IKT-prosjekt. Nå truer Oslo med å droppe ut.

Felles legemiddelliste ikke på plass før om 15 år

«Akson vil – forutsatt at alt går etter Direktoratet for e-helses planer – gi tilgang til pasientens legemiddelliste til alle med forskrivningsrett i 2033-2035,» står det i brevet fra Legeforeningen, som ser med stor bekymring på at direktoratet ikke prioriterer dette tiltaket.

– Vi mener det haster mest å få en felles legemiddelliste på plass, slik at sykehuslegene og fastlegene vet hvilke legemidler pasienten får til enhver tid, sier visepresident Anne-Karin Rime.

Rime påpeker at den nasjonale kjernejournalen allerede eksisterer. Den skal gi helsepersonell på alle sykehus i Norge tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger og er innført i kommuner og fylker.

– Kjernejournalen kan brukes for å dele henvisninger, epikriser, laboratorie- og billedsvar, mener hun.

– Vi er positive til at sykehjemmene skal få bedre journalløsninger, det trenger de. Men beboere og ansatte kan ikke vente i 10 - 15 år på at dette kommer på plass. Legeforeningen ønsker å bidra til de gode løsningene. Men det vil ta for lang tid hvis det skal være en del av et gigantprosjekt.

– Vi mangler 6000 sykepleiere. Det haster å få systemene på plass slik at sykepleierne kan bruke tiden sin på pasientene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleierne: - Det haster med bedre informasjonsflyt

Mens legene fraråder Akson, ønsker Norsk Sykepleierforbund det nasjonale IKT-prosjektet velkommen.

– Hvorfor har dere så forskjellig syn på dette?

– Jeg kan ikke svare for legene. Men leger og sykepleiere har ulike arbeidsmåter og arbeidsfelt, forklarer forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

- I hjemmetjenesten og på sykehjem har vi behov for effektiv informasjonsflyt mellom pårørende, lege og sykepleiere. I disse tjenestene er det nesten bare sykepleiere som jobber, sier hun.

Larsen mener de bruker altfor mye tid på samhandling med andre profesjoner, noe som ofte foregår på telefon eller ved fysisk oppmøte hos legen.

– I dag benytter vi mange ulike systemer som ikke snakker med hverandre. Det haster å få dette på plass, også samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten/sykehusene og kommunehelsetjenesten slik at epikrisen fra sykehuset for eksempel kan sendes rett til hjemmesykepleien.

– Ifølge planene for Akson er det veldig langt frem dit?

– Ja, dessverre, og det skal vi blant annet diskutere med Direktoratet for e-helse. Samt hvordan vi skal sikre kvaliteten overfor pasientene i mellomtiden.