Nav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser

En gjennomgang av Navs praktisering av EØS-regelverket viser at det ikke er noen øvrige systematiske feil i Navs praksis.

Navs admistrative kontorer på Grünerløkka i Oslo.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som har vurdert Navs praktisering av regelverket.

– Arbeidet viser at det ikke er noen systematiske feil i Navs praksis sett opp mot EØS-regelverket. Det er likevel behov for å gjøre Navs rundskriv enda tydeligere for å sikre at Nav ivaretar sine EØS-rettslige forpliktelser. Disse endringene skal være klare i mars i år, skriver Nav på sine nettsider onsdag ettermiddag.

Direktoratet vil også gjøre en EØS-rettslig vurdering av arbeidsrettede tiltak, sosiale ytelser og hjelpemidler som vil bli sluttført i mars.

– Dette viser at Nav nå har en god praktisering av EØS-regelverket på stønadsområdene som er omfattet av dette regelverket. Ettersom regelverk er under kontinuerlig utvikling, må Nav sikre at praksis er i tråd med den til enhver tid gjeldende EØS-retten. I tillegg vil det alltid dukke opp enkeltsaker som gir behov for avklaringer og presiseringer av gjeldende regelverk, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i meldingen.

Vurderingen som nå er gjort kommer etter at det i høst ble kjent at Nav siden minst 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Det er ikke avklart om feiltolkningen også strekker seg lenger tilbake i tid.

Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, ifølge oppdaterte tall fra Riksadvokaten per 17. desember.

Saken oppdateres.