Sanner med klar mobbemelding til skoleledere: – Skjerp dere

I fjor høst ble hele 653 mobbesaker meldt inn til fylkesmenn i Norge. I nesten alle ferdigbehandlede saker ble det konkludert med at skolene ikke gjorde nok. Oslo og Akershus har flest saker.

I mange av de 653 innmeldte mobbesaker til fylkesmennene høsten 2018 ble det konkludert med at skolene ikke har gjort nok.
  • NTB

– Vi ser at tallene på saker som meldes inn til Fylkesmannen fortsatt er høye, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen og opplever at de voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Fra skoleåret 2017–2018 kunne elever og foreldre melde fra til Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok for å følge opp mobbing. I samme periode i 2017 ble det meldt inn 565 saker.

I om lag fire av fem mobbesaker er ferdigbehandlet, er konklusjonen at skolen har brutt aktivitetsplikten, altså ikke gjort nok for å stoppe mobbing.

– Det er helt uakseptabelt, sier Sanner til NTB.

Store forskjeller

Tallene fra fylkesmenn rundt om i Norge viser store geografiske forskjeller i hvor det meldes inn flest saker og hvor det oftest konkluderes med brudd på aktivitetsplikten.

Flest saker er det i Oslo og Akershus, der 145 foreldre har meldt fra til fylkesmannen om at skolen ikke følger opp mobbesituasjonen til barnet deres godt nok. I ni av ni ferdigbehandlede saker har fylkesmannen konkludert med brudd på aktivitetsplikten. Også i Buskerud, Vestfold, Oppland og Trøndelag er det slått fast at skolene har brutt aktivitetsplikten i alle ferdigbehandlede saker.

Lavest andel brudd på aktivitetsplikten er det i Troms, og færrest saker er det i Sogn og Fjordane. Men også der har Fylkesmannen konkludert med at det har vært brudd på aktivitetsplikten i over halvparten av sakene.

– Ingen fylker her får godkjentstempel. Disse tallene er alvorlige og viser at skoleledere og skoleeiere må jobbe mer og bedre for å sikre at alle elever tas på alvor og opplever et godt skolemiljø, sier Sanner.

kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kaller mobbetallene uakseptable og ber skoleledere skjerpe seg.

Kan få bøter

Aktivitetsplikten er en femdelt paragraf i opplæringsloven, som gjelder for alle som arbeider eller utfører tjenester ved skolen. De er pliktige å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og iverksette tiltak dersom de ser tilfeller av mobbing.

I saker der Fylkesmannen har avdekket brudd på aktivitetsplikten, vil skolene få beskjed om hvilke tiltak de skal iverksette for å sikre at eleven har det trygt og godt på skolen. Blir det ikke fulgt opp da heller, kan fylkesmannen ilegge skolene tvangsmulkt eller dagbøter.

– Hittil har det vært få tilfeller av dette, sier Sanner. – Men det er viktig at fylkesmennene har det verktøyet, understreker statstråden.

Les også

Aftenposten mener: Den viktigste kampen mot mobbing foregår i skolen

Klar melding

Fra regjeringshold brukes det store ressurser på å heve skolenes kompetansenivå slik at de bedre kan håndtere mobbesaker, ifølge Sanner. Fra 2013 fikk blant annet 103 skoler i 42 kommuner veiledning fra eksterne veiledere i regi av Utdanningsdirektoratet, og med gode resultater.

– Skoler som jobber systematisk med dette, lykkes. Alle de skolene som var med lå godt over landsgjennomsnittet i antall mobbesaker. Nå ligger de godt under snittet, sier han.

– Men dette er først og fremst et lederansvar, og skolene selv som i første rekke må sikre at elever og lærere jobber sammen for å skape et godt miljø. Tallene vi presenterer i dag er en klar melding til skoleledere- og eiere om at de må skjerpe seg, sier Sanner.