Klager i Nav-skandalen skal behandles av uavhengig nemnd

En egen nemnd skal behandle klager på Navs behandling av EØS-saker i trygdeskandalen.

Minst 85 personer kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel i Nav-skandalen.

Nemnda skal behandle klager på erstatningsavslag og utmåling av erstatningsbeløp, som følge av at Nav har feiltolket reglene for trygdeytelser til personer som har oppholdt seg i EØS-land.

Medlemmene av klagenemnda er oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet for ett år av gangen. Den ledes av lagdommer i Gulating lagmannsrett Bjarte Askeland og har advokat Lene Knapstad og Christian Lundin som medlemmer. Arbeidet avsluttes når klagene er ferdigbehandlet.

Det ble i fjor kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Erstatning for feilbehandling gis kun for dokumenterbare økonomiske tap.