Sakkyndig mener tidligere pasient ble traumatisert av kontakten med psykiateren. Nå har det kommet nok et varsel.

I slutten av april ble det sendt et nytt varsel mot den anmeldte psykiateren. Bistandsadvokat kaller situasjonen alvorlig og bekymringsfull.

Psykiaterens advokat Halvard Helle er sterkt kritisk til helsemyndighetenes behandling av tilsynssakene. Bildet er hentet fra en tidligere anledning.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har syv pågående tilsynssaker mot en norsk psykiater. De kommer som følge av flere varsler mot mannen. To av disse er også politianmeldt.

Nå er et nytt varsel sendt inn av advokat Mette Yvonne Larsen. Hun representerer den nye varsleren og flere av dem som allerede har varslet. Aftenposten kjenner innholdet i klagen, som ble sendt Statsforvalteren fredag 28. april.

Assisterende avdelingsdirektør Thea Marie Lindquist Belseth hos Statsforvalteren bekrefter at de har fått en henvendelse fra advokat Mette Yvonne Larsen. De har ennå ikke besluttet om de skal gå videre med saken.

Statsforvalteren har også mottatt ytterligere seks henvendelser om samme psykiater som de ikke har funnet grunn til å gå videre med.

– Lettere å bli trodd

Varsleren har vært pasient der psykiateren jobbet siden 2015 og har en alvorlig spiseforstyrrelse. Psykiateren sto som ansvarlig behandler, men henviste varsleren videre til en kollega som sto for terapien. Varslet gjelder begge to.

I varselet kommer det blant annet påstander om «privatisering av behandlerrelasjonen» og manglende journalføring, diagnose og plan for behandling.

Dette er kritikk som også har fremkommet i andre varsler. Mette Yvonne Larsen omtaler saken som alvorlig.

– Det er en alvorlig syk pasient som opplever privatisering av en behandlerrelasjon – noe som forvirrer og skaper utrygghet slik at behandlingen ikke lenger blir en realitet. Dette har satt henne langt tilbake, sier Larsen.

Larsen sier klienten velger å varsle helt uavhengig av andre saker og har jobbet med dette over tid, lenge før de første varslene kom.

– Men hun føler at det er lettere å bli trodd når flere har tilsvarende opplevelser, sier Larsen.

Advokat Mette Yvonne Larsen, representerer flere av varslerne.

Luftet hund

Varsleren hevder at det etter kort tid ble uklare grenser i behandlingen. Blant annet hevdes det at varsleren skal ha fått ansvar for å lufte hunden til kollegaen og fikk tilgang til huset til vedkommende for å kunne låse seg inn og hente hunden. Varsleren mener det fremsto forvirrende for henne om dette var en del av terapien.

Varsleren mener psykiateren og den navngitte kollegaen har brutt helsepersonellovens regler om forsvarlig helsehjelp og brutt dokumentasjonsplikten. Det hevdes også at de to har gjort seg skyldig i brudd på pasient- og brukerrettighetsloven.

Advokat Halvard Helle, som representerer psykiateren, sier det fremstår som ubetryggende og useriøst at en klage til Statsforvalteren kommer til mediene «før blekket er tørt».

– Psykiateren må forholde seg til Statsforvalteren, og det vil være uansvarlig å drive saksbehandling i mediene eller å debattere saken på grunnlag av en klage han ikke har sett, sier Helle.

Kollegaen svarer slik på påstandene:

– Aftenposten velger å publisere alvorlige anklager rettet mot meg som ifølge avisen kommer frem i en formell pasientklage, en klage jeg selv hverken har sett eller mottatt.

«Traumatisert av kontakten»

I to av tilsynssakene som allerede ligger til behandling, har Statsforvalteren hentet inn sakkyndig uttalelse fra en uavhengig spesialist i psykiatri.

Det gjelder i varselet sendt fra forfatter Hilde Rød-Larsen (49) og pasienten Miriam (35), som begge har stått frem med sine historier i VG.

«Miriam» varslet allerede i 2003 om grenseoverskridende adferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet i 2001. Da var hun 13 år.

Konklusjonen ble den gang at psykiateren ikke hadde brutt helselovgivningen. Nå har Statsforvalteren bestemt at saken skal behandles på nytt.

Asgeir Medhus er blant annet leder av Etikkutvalget ved Institutt for psykoterapi, og har kommet med sin vurdering av saken.

Han konkluderer med at hennes beretning og beskrivelsene av behandlingsforløpet viser at hun er blitt traumatisert i kontakten med psykiateren.

Dette har igjen bidratt til «forverring av en allerede alvorlig tilstand og en mistillit til behandlere og behandlingsapparatet hvilket har vært risikabelt for hennes helse i det hun har hatt sterkt behov fra Helsevesenet», skriver han.

Advokat Halvard Helle sier det er uaktuelt å kommentere en tilsynssak om en konkret pasient offentlig.

– Det er ubetryggende at disse rapportene er sirkulert til mediene midt under saksbehandlingen. Også i denne saken vil merknader på vegne av psykiateren bli spilt inn direkte overfor Statsforvalteren, sier Helle.

Mette Yvonne Larsen

Larsen representerer flere av kvinnene. To av dem har anmeldt psykiateren.

Begrenset rolleforståelse

Forfatter Hilde Røed-Larsen har varslet om at psykiateren utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med henne. Hun har også anmeldt ham for dette.

Hun var ikke pasient av psykiateren, men hendelsene fant sted på terapirommet. Røed-Larsen hadde på den tiden en spiseforstyrrelse.

Medhus skriver i sin konklusjon at han mener psykiateren som lege har opptrådt «uryddig og i strid med anerkjent praksis» overfor Hilde Rød-Larsen. Han mener også at psykiateren har en «avgrenset og for overfladisk forståelse av hvilken rolle en har som lege i andre sammenhenger enn når en er terapeut.»

Advokat Halvard Helle sier til Aftenposten at det er uheldig og kritikkverdig at slike fragmenter lekkes til mediene underveis i saksgangen.

– Jeg ønsker derfor ikke å kommentere hans rapport utover at det er meget viktig å skille mellom alminnelige sosialetiske vurderinger og de krav som stilles etter loven der det faktisk foreligger en pasient- eller behandlingssituasjon, sier Helle.

– I denne saken er det klart at det aldri forelå en behandlingsrelasjon, hverken formelt eller reelt. Den sakkyndiges personlige moraloppfatninger vil derfor være helt uten vekt i saken, mener advokaten.

Larsen, som representerer flere av varslerne, mener saksbehandlingen har tatt for lang tid hos Statsforvalteren. Hun kaller situasjonen alvorlig og bekymringsfull.

– Jeg ser selv på nært hold hvordan disse kvinnene preges av det de har opplevd og at tilhelingen har gått i feil retning, sier hun.

Helle vil ikke kommentere Larsens uttalelser. Han vil heller ikke kommentere situasjonen til psykiateren.

Assisterende avdelingsdirektør Thea Marie Lindquist Belseth hos Statsforvalteren vil ikke kommentere en pågående sak.

– Den tilsynsmessige oppfølgingen i denne saken er ikke ferdig. Vi ønsker ikke å uttale oss før tilsynene er avsluttet, skriver Belseth.