Norge

Planlegger for full trafikk på E18 under hele byggeprosjektet

Se hvordan det gigantiske byggeprosjektet E18 blir for alle som bor og kjører langs veien. Og sjekk konsekvensene om ny vei ikke blir bygget.

E18 fra Lysaker sett mot vest. Det er her det gigantiske E18-prosjektet skal påbegynnes i oktober 2018, dersom prosjektet beholdes i Oslopakke 3.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Samtidig som det forhandles på overtid om E18 og resten av Oslopakke 3, har Aftenposten sett på hvordan dette gigantiske byggeprosjektet vil arte seg.

Altså, dersom prosjektet beholdes. Vi har også sett på konsekvensene dersom ny E18 skrinlegges.

E18 regnes som landets mest trafikkerte vei.

November 2018 er satt som byggestart for ny E18. I september 2023 skal strekningen Lysaker-Ramstadsletta stå klar, med mer plass på hovedveien, egne buss- og sykkelveier, tunneler og støyskjerming.

Det blir start på hele anleggsstrekningen samtidig.

Det er to uker siden Veivesenet og rådgiverselskapet Aas-Jakobsen la siste hånd på en gjennomføringsrapport for E18-prosjektet, som Aftenposten har fått tilgang til.

 • E18 er landets mest trafikkerte vei. Men hvordan ble den til? Hvordan så hovedveiene inn mot Oslo ut, østfra og vestfra, og videre mot Drammen?

Denne artikkelen byr på spennende historie og bilder fra da E18 ble kalt Den Sørlandske hovedvei.

Her bygges ny E18 øst for Oslo. Prøv å tenke deg enda større dimensjoner flyttet over til vest, i et tettbebygget område mellom Lysaker og Ramstadsletta.

En lang rekke firmaer med planlegging, ingeniør- og arkitekt-kompetanse har bidratt til arbeidet, som har pågått i lang tid. I rapporten er det forutsatt at Lysaker-Ramstadsletta bygges som ett sammenhengende prosjekt.

Full trafikk på E18 - men farten settes ned gjennom flere år

Under hele byggeperioden skal E18 ha samme antall felt og samme bruk av feltene som i dag. Men farten utenom rushtid blir vesentlig lavere. Ifølge rapporten skal den ligge på «minst» 50 km/t.

I rushtiden tror man at farten blir omtrent som i dag.

E18 slik prosjektet har vært planlagt, med egen bussvei og egen sykkelvei langs motorveien, med det aller meste av trafikken i tunnel, og med dagens E18 redusert til lokal vei med ett felt i hver retning.

Gang- og sykkelveier skal «i all hovedsak» være som i dag, mens flere under- og overganger blir erstattet med provisoriske broer.

All kollektivtransport langs E18 opprettholdes. Det samme vil bussholdeplassene tettest på prosjektet, men enkelte vi bli flyttet litt på.

Endringer i kjøremønster skal skje sjelden, men da vare lenge. Krysset ved Strand forsvinner.

Vil bare jobbe på dagtid - kommunelegen i Bærum bestemmer

Grunnforholdene på store deler av strekningen er vanskelig. Det blir mye spunting, der store metallelementer trykkes ned i bakken for å stabilisere grunnen. Også sprenging av tunnel vil gi omfattende støy.

I motsetning til da E6 ved Mjøsa ble bygget blir det kun arbeid som medfører bråk på dagtid, fem dager i uken.

Det blir stans også på helligdager, en uke i julen, en uke i påsken og tre uker hver sommer gjennom fem år.

Så mye skal byggene tåle å «svinge» under rystelsene

Entreprenørene må holde seg under gitte nivåer for støy. Det blir uansett store vibrasjoner og rystelser, der det skal settes en grense for hvor mye «svingehastighet» bygninger i nærheten kan utsettes for.

I tillegg til støyskjermingen er en del av prosjektet blir det egen skjerming rundt deler av anlegget.

 • Ny E18 har vært planlagt i 40 år. Bare planleggingen har kostet 300 millioner kroner.

Les her om hvorfor man ennå ikke har kommet i gang, og om hvor mye ny motorvei man får for 300 millioner kroner.

Først rives hus - så kommer anleggsriggene

Det første som skal skje, er at hus som står i veien for anlegget, skal rives. Dernest kommer anleggsriggene. Under selve byggingen kommer tunnelene først, og det er disse som vil ta lengst tid.

Bygging av strekninger som skal gå i dagen, kommer senere.

Dette blir virkeligheten om man dropper utbygging - ifølge Veivesenet

Hva om hele E18-prosjektet droppes?

Veivesenets svar finnes i dokumentet «E18-korridoren Lysaker–Slependen – Kommunedelplan med KU», fra mai 2013, nærmere bestemt i beskrivelsen av det såkalte 0-alternativet. Perspektivet er frem mot 2030.

Her innleder Veivesenet med å si at E18 er eneste hovedinnfartsåre inn mot Oslo fra vest. Fra Sandvika, der E16 er koblet på, er veien en hovedåre for persontrafikk, godstrafikk og annen næringstrafikk fra både Sør- og Vest-Norge til og forbi Oslo.

Dagens dårlige fremkommelighet rammer med andre ord ikke bare pendlere inn mot Oslo. Også omfattende transport mellom viktige knutepunkter i Norge som land, blir rammet.

Ifølge dokumentet er det også E18 som knytter tunge utbyggingsområder som Asker, Sandvika, Lysaker og Fornebu sammen.

Det er MDGs Lan Marie Nguyen Berg som har markert seg som den sterkeste motstanderen mot E18-prosjektet. Under valgkampen mente både MDG og SV at biltrafikk utenfor kollektivfelt måtte greie seg med ett felt i hver retning.

Reisetid blir doblet om det ikke gjøres noe

Man regner med at befolkningen i Oslo og Akershus vil øke med 30 prosent frem mot 2030. Det anslås at antall reiser befolkningen i de to fylkene vil ta i året øker fra 2,35 millioner til 3,2 millioner.

For godstransport kan veksten bli dobbelt så høy som for befolkningen. Innen 2030 kan den ha økt med 80 prosent.

Forblir E18 som i dag forventes reisetid med bil å øke med 50 prosent. Dette vil medføre store forsinkelser og miljøbelastninger.

«En slik vekst kan vanskelig la seg gjennomføre uten at det finner sted tiltak som innebærer vesentlig forbedring av transporttilbudet,» heter det i dokumentet.

Forsinkelseskostnader for næringslivet er anslått å øke til 2,05 mrd. per år i 2030.

Dette svarer MDG

Aftenposten har bedt MDG kommentere konsekvensene om prosjektet droppes. I en mail svarer samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg:

«Det er nettopp en vesentlig forbedring av transporttilbudet vi ønsker oss. Det at befolkningen vokser, er den viktigste argumentet mot å legge til rette for mer biltrafikk. Alle er enige om at det hverken er lønnsomt eller mulig å tilrettelegge for at trafikkvekst skal tas med bil. Dette står eksplisitt i klimaforliket fra 2012, som regjeringen har lovet å styrke: all trafikkvekst i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. E18-planene er i strid med klimaforliket.»

10.000 lider under uakseptabelt mye støy i dag

I dag anslås det at 10.000 som bor langs veien rammes av støy som ligger over det dagens retningslinjer anbefaler. Også luftkvaliteten er dårligere enn anbefalt, noe som spesielt rammer 1500 mennesker langs veien.

De syv nøkkelområdene

Slik deler Veivesenet opp prosjektet:

 • Lysaker mer kollektivterminal–bussvei i tunnel
 • Lysaker Vest–Fornebukrysset med Ringveien og Snarøyveien
 • Stabekk med Stabekklokket
 • Strand–med strekningen fra NC-bygget til vest for Strandkrysset
 • Strand-Ramstadsletta–til og med Høvik kirke
 • Gjønnes med Gjønnes/Bærumsdiagonalen

Det blir oppstart samtidig flere steder.

 • I vår har en masse utredninger kommet i mål som beskriver hvordan bolig- og persontransport i Oslo og Akershus bør løses.

Les her om hvorfor utredningene, som skulle hjelpe dem som forhandler om E18 og resten av Oslopakke 3, har gjort det vanskelig å bli enige.

 • Debatten om E18-prosjektet startet før MDG varslet at de ville avsette ethvert byråd som aksepterte en utvidelse av veien.

Debatten gikk samtidig om Veivesenet kjøpte hus som er planlagt revet for å gi plass til anlegg og ny vei.

Les mer om

 1. Oslopakke 3