Birgitte Tengs' fetter tapte erstatningssak i lagmannsretten

Birgitte Tengs' fetter og hans far har i Borgarting lagmannsrett tapt ankesaken der de krever erstatning og oppreisning for brudd på menneskerettighetene.

Advokat Arvid Sjødin, som er advokaten til Birgitte Tings' fetter, sier at lagmannsrettens avgjørelse i erstatningssaken mot staten vil bli anket til Høyesterett.

Fetteren ble i 1998 frikjent for drapet på Tengs, men dømt til å betale erstatning etter sivilrettslige bevisregler. Fetteren har i søksmålet mot staten anført at denne dommen er en pågående krenkelse av hans menneskerettigheter, men lagmannsretten er ikke enig.

At den 22 år gamle erstatningsdommen mot fetteren fortsatt eksisterer, er ikke en vedvarende krenkelse av uskyldspresumsjonen, mener lagmannsretten ifølge rett24.no.

Bakgrunnen for søksmålet er at erstatningsdommen der fetteren må betale 100.000 kroner til Birgitte Tengs' familie, ikke er opphevet selv om kravet er ettergitt.

Både fetteren og hans far har reist krav om erstatning og oppreisning fordi de mener dommen har ført til at lokalbefolkningen fortsatt tror at det er fetteren som er gjerningsmannen, og at dette har ført til blant annet tapt arbeidsinntekt og en inngripen i hans privatliv.

Lagmannsretten mener imidlertid at det verken enkeltvis eller samlet foreligger en pågående krenkelse av verken fetteren eller farens rettigheter.

Fetteren har fra tidligere fått 600.000 kroner i oppreisning fra staten for urettmessig straffeforfølgning. I tillegg har han fått 613.000 i erstatning for økonomisk tap, og 20.000 euro som følge av dommen i Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), ifølge rett24.no.

Senest i august avgjorde Høyesterett at den sivile dommen i drapssaken – der fetteren ble dømt til å betale erstatning – blir stående.

Fetterens advokat Arvid Sjødin sier at avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett, og deretter klaget videre til EMD om nødvendig.