Norge

Skal flytte våtmark - men E6 til Hamar blir ferdig et halvår før tiden

Firedagers arbeidsuke. Byggestopp i fuglenes hekkemåneder. Hensyn til den truede blomsten bleikfiol. Likevel loves 43 km firefelts motorvei helt klar om litt over tre år.

Her går dagens E6 i bro forbi Åkersvika-området. Ny E6 skal i all hovedsak følge dagens trasé.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Mens Hamar kommune og Bane Nor strever med å bli enige om hvor den nye jernbanetraseen skal gå, skyter motorveien til Hamar fart.

Det statlige selskapet Nye Veier lover at firefelts vei skal stå klar allerede i desember 2020 - syv måneder før tiden. Nye Veier har overtatt ansvaret fra Veivesenet for å sluttføre E6 på strekket Oslo-Hamar-Moelv.

Den siste strekningen som gjenstår, er 43 km mellom Kolomoen og Moelv, hvor Hamar ligger omtrent midtveis.

Les også

 1. LES OGSÅ: All innsatsen til tross – nordmenn syklet mye mer i 1992 enn vi gjør i dag.

 2. LES OGSÅ: Har du fått brev fra Ruter? Da kan den nye T-banetunnelen gå under huset ditt.

Våtmarksområde lå i bløt i fire år

At denne viktige strekningen på E6 først blir ferdig flere år etter strekningene lenger sør og nord, skyldes to ting:

 • Norges mangeårige praksis med å bygge veier og jernbane stykkevis og delt.
 • Det vernede våtmarksområdet Åkersvika sør for Hamar, der spørsmålet om trasé etter mange års saksbehandling endte hos Miljøverndepartementet. De brukte fire år på å ta en beslutning.

For å bøte på at våtmark forsvinner, må Nye Veier etablere tilsvarende store våtmarksområder et annet sted.

Utkikkspunkt over Åkersvika.

Firedagers uke – forserer likevel

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier opplyser at den nye veien mer eller mindre skal følge dagens trasé.

– Vi bygger i praksis en ny tofelts vei ved siden av, sier han.

– Hva gjør at man sparer inn syv måneder?

– Entreprenørene er selv interessert i å bygge raskt – og sikkert. Vi betaler for at byggingen blir forsert, men tidligere åpning øker også den økonomiske samfunnsnytten, og entreprenørene kan flytte maskiner raskere til et nytt prosjekt. Drøyt tre år på å bygge 43 km motorvei er raskt, men betalingen til entreprenørene ligger på normalt nivå.

– Da ny E6 ble bygget langs Mjøsa, var det lange perioder med døgndrift?

– En av hovedentreprenørene, Veidekke, legger opp til å bygge fire dager i uken der trafikken på E6 blir berørt. Det vil spare hyttetrafikken fredag til søndag.

Byggestans i hekkeperioder

At det ble trasé gjennom et våtmarksområde, gjør at det er blitt stilt en rekke betingelser.

Hensynet til fuglelivet krever at det skal være stille i hekkemånedene mars og april. Hugst skal av hensyn til fugleunger ikke utføres mellom mars og august.

Anleggsarbeid i strandsonen (ved Kråkholmene) skal kun utføres ved lav vannstand. Ved Flagstadelva skal arbeid som kan true naturressursene legges utenom fiskens gyteperiode. Det betyr byggestans fra mai til november.

Som kompensasjon for våtmark som forsvinner, skal det etableres to nye områder med våtmark/dammer. De skal etableres med det som kalles «stedegen» vegetasjon, og den rødlistede arten tuestarr (tilhører «halvgressfamilien») skal flyttes fra andre områder og til den største nye dammen.

Der fuglearten sandsvale etablerer seg i midlertidig sideterreng, skal disse tas hensyn til slik at ikke reirene ødelegges før trekket er utført på høsten.

Til sist: Den truede blomsten bleikfiol, som finnes i Åkersvika-krysset, skal gjerdes inn og bestanden skal ikke skades.

Slik så det ut da E6 langs Mjøsa fikk firefelts motorvei. Den aktuelle strekningen ble åpnet i desember 2015.

Les mer om

 1. E6
 2. Hamar
 3. Statens vegvesen
 4. Nye Veier AS
 5. Samferdsel