Skattedirektøren slår tilbake mot Stortingets advokater: Holder fast ved skatteplikten på pendlerboliger

Skattedirektøren holder fast ved at politikere som ikke har boutgifter hjemme, må betale skatt av pendlerboligen. – Vi mener vår forståelse er godt forankret, både i lovtekst, forarbeider og langvarig praksis.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Advokatfirmaet Grette leverte onsdag en rapport der de mener at det ikke har skjedd noen feil i skattleggingen av Stortingets pendlerboliger. Rapporten var bestilt av Stortinget.

Konklusjonen vakte stor oppsikt. Advokatenes syn står i kontrast til hvordan både Skatteetaten og Finansdepartementet vurderte saken tidligere i høst.

Til tross for dette rykket stortingsdirektør Marianne Andreassen ut onsdag og sa hun hadde fått en «grundig rapport». Hun roste Grettes arbeid.

– Det gir oss et godt grunnlag for god skattemessig behandling, både bakover og fremover i tid, uttalte hun.

Det kan ikke Skatteetaten si seg enig i.

– I utgangspunktet skattepliktig

I et intervju med Aftenposten sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark at de holder fast ved sitt syn. De har brukt det siste døgnet på lese rapporten.

– Vi har registrert at advokatfirmaet Grette har en annen vurdering av skatteplikten enn det vi har. Vår forståelse er godt forankret i lovtekst, i forarbeider og langvarig ligningspraksis, sier hun.

Skatteetaten varslet nylig at de vil gjøre en kontroll av Stortinget. De skal undersøke om Stortinget som skattemessig arbeidsgiver har betalt arbeidsgiveravgift på pendlerboliger det skulle vært skattet av.

– Derfor vil vi ikke gå inn i detaljer på rapporten nå. Men jeg kan si at det er et hovedprinsipp at en fordel for arbeidstager, for eksempel en fri pendlerbolig, i utgangspunktet er skattepliktig. Så er det et annet hovedprinsipp at du må ha en fradragsberettiget kostnad hvis du skal slippe å betale skatt av en fordel.

Funnemark bekrefter at de vil legge sitt syn til grunn i fremtidige skattesaker og kontroller, inkludert kontrollen av Stortinget. Hun forventer også at skattytere og arbeidsgivere retter seg etter dette.

– Vi mener vår forståelse er godt forankret, både i lovtekst, forarbeider og langvarig praksis. Det har vi uttalt flere ganger.

– For å ha det helt klart: Når skal politikere betale skatt av pendlerboligen?

– Alle – ikke bare politikere – skal betale skatt av en pendlerbolig som de får vederlagsfritt av sin arbeidsgiver. Så kan de slippe å betale skatt av den fordelen hvis de har en fradragsberettiget kostnad.

– Og i hvilke tilfeller har man en fradragsberettiget kostnad?

– Det er hvis man har en kostnad for å opprettholde sin primærbolig.

Dersom Skatteetaten skulle ha endret praksis på dette området, måtte det ha skjedd gjennom en lovendring, ifølge skattedirektøren.

– Generelt kan jeg si at når en forståelse er forankret i lovtekst, forarbeider og lang ligningspraksis, vil det være en fordel at en endring skjer gjennom en lovendring.

Advokatfirmaet Grette skriver i sin rapport at Stortinget og de enkelte politikerne vil «måtte ta stilling til hvorvidt skattemyndighetenes skatterettslige standpunkt skal aksepteres».

– Er Skatteetaten beredt til å ta sin forståelse til retten hvis vi kommer dit?

– Nå har vi varslet en arbeidsgiverkontroll. Som i alle andre arbeidsgiverkontroller, vil vi vurdere de fakta som ligger til grunn og som blir presentert opp mot gjeldende regelverk. Så vil vi fatte vårt vedtak. Hvis en arbeidsgiver er uenig i vedtaket, har den mulighet til å klage på det, sier Funnemark.

– Stortinget som har bestilt rapporten

I intervjuet med Aftenposten kommer det frem skattedirektøren ser på Grettes rapport som et partsinnlegg fra Stortinget i forbindelse med kontrollen de har varslet.

– Hvilken betydning har denne rapporten?

– Enhver arbeidsgiver eller skattyter har mulighet til å komme med sine synspunkter i en sak, naturlig nok, sier Funnemark.

– Ser dere på rapporten som en uavhengig rapport?

– Dette er en rapport som er bestilt av Stortinget og levert til Stortinget. Så fikk vi den til orientering i går.

– Hva gjør dere med rapporten fremover?

– Nå har vi fått den til orientering. En arbeidsgiver som er gjenstand for kontroll, vil ha mulighet til å komme med sine synspunkter. Det er synspunkter vi må ta til vurdering.

– Så rapporten vil være et verktøy for Stortinget – ikke Skatteetaten?

– Dette er en rapport som er bestilt av Stortinget og levert til Stortinget.

Hun kan ikke si hvor lang tid kontrollen av Stortinget vil ta. Hun kan på grunn av taushetsplikten ikke si om Skatteetaten er i kontakt med politiet om pendlerbolig-sakene.

Finansdepartementet står på sitt

I Skattelovavdelingen i Finansdepartementet sitter landets øverste skattebyråkrater. De har ansvaret for å utvikle, forvalte og fortolke skattelovgivningen.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet og må rette seg etter deres tolkninger.

Finansdepartementet har tidligere i høst vært krystallklare på at Skatteetaten har hatt sitt på det tørre. De slo fast at kravet om merkostnader følger av lovens ordlyd, forarbeider, ulik regulering og lang praksis.

– Vilkåret om merkostnader har stått i loven siden 1927, sa ekspedisjonssjef Omar Dajani til Aftenposten i september.

Aftenposten har spurt Finansdepartementet om de vil følge opp Grettes rapport. Vi har også spurt om de fremdeles står fast på at politikere uten boutgifter på hjemstedet, ikke kan få skattefri pendlerbolig.

I en uttalelse kommer det frem at Finansdepartementet står på sitt.

– Vi har ingen kommentar til, eller direkte oppfølging av, en rapport som er bestilt av Stortinget og levert til Stortinget. Utover det viser vi til våre tidligere uttalelser til Aftenposten, skriver Dajani.

Han forklarte tidligere i høst at man må oppfylle to grunnvilkår for å ha rett til skattefri pendlerbolig.

  • Man må bo utenfor hjemmet, det vil si ha pendlerstatus.
  • Man må ha merkostnader på grunn av fravær fra hjemmet.

– Det vil si at man må ha utgifter til to boliger, sa Dajani.