Norge

Ønsker ikke lenger 22-ukers grense for abort

Leder i allmennlegeforeningen, Marit Hermansen, er skeptisk til fast grense for abort.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist
  • Skjønnsmessige vurderinger vil alltid være en nødvendig del av dette fagfeltet, sier Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Helsedepartementet ønsker å presisere at abortgrensen er 22. svangerskapsuke, etter at det ble kjent at enkelte kvinner fikk innvilget abort etter 22. svangerskapsuke. Legene er helt uenige i at antall uker alene skal være fasit.

— Nødvendig med skjønn

— Vi forstårbehovet og viktigheten av å sikre mest mulig lik praksis i abortnemndene – og at dette er bakgrunn for forskriftsfesting av tidsgrensen. Menspørsmålet om fosterets levedyktighet er komplisert og omstridt, og at skjønnsmessige vurderinger vil alltid være en nødvendig del av dette fagfeltet, sier Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Les mer:

Les også

Høie: Voldtekt er ikke grunn nok til abort etter uke 22

En ekspertgruppe nedsatt av Helsedepartementet mener det er vanskelig for abortnemndene å gjøre en individuell vurdering av når det enkelte foster vil være levedyktig og avgjøre hva som er den øvre grense for å innvilge abort i det enkelte tilfelle. Helsedepartementet er enig og foreslår at det skal tidsfestes en yttergrense for hvor langt i svangerskapet kvinnen kan få en abort.

Allmennlegene og gynekologene mener at forslaget ikke tar høyde for at fosteret kan ha sykdom som er uforenelig med liv eller dersom at svangerskapet kan medføre en overhengende fare for kvinnens liv eller helse.

Babyer i uke 23 overlever

Marit Hermansen minner om at grensen for når et foster kan anses som levedyktig har endret seg i tråd med den medisinske og teknologiske utviklingen.

— Og denne grensen vil trolig også endre seg i fremtiden. Siden abortloven ble vedtatt i 1975, har grensen for antatt levedyktighet flyttet seg fra 24-28 uker og nedover. I Norge behandles nå premature barn født etter uke 23. Når grensen for hvor tidlig i svangerskapet leger kan redde et prematurt barn nærmer seg grensen for abort er det klart det oppstår etiske dilemma, påpeker Hermansen.

Allmennlege Marit Hermansen er skeptisk til fast grense.

— Hvis fostre ned til 20 uker kan være levedyktige med fremtidens behandlingstilbud bør man da sette en grense der?

— Vi ønsker alle en utvikling i medisinen slik at flest mulig barn vokser opp til god helse og gode liv. Vårt mål er ha ha gode systemer som gjør at færrest mulig kommer i den situasjonen at man må søke om så sene aborter, svarer Hermansen.

- Ingen medisinsk sannhet

Marit Hermansen sier hva som avgjør om et foster er levedyktig, ikke avgjøres av svangerskapslengden alene, og at det ikke finnes en entydig og evigvarende "medisinsk sannhet" om når et foster kan anses som levedyktig.

— Forslaget til forskrift tar heller ikke hensyn til de feilmarginer som oppstår ved beregning av fosterets alder, og som kan være relativt store i enkelte saker. Allmennlegelederen mener det er naivt å tro at denne forskriftsfesting vil fjerne behovet for individuelle vurderinger i abortnemndene.

- Kvinnen glemt

Gynekolog Mette Løkeland har vært med på å skrive høringssvaret for gynekologene. Hun sier kvinnen er glemt.

— Loven tar med denne forskriftsendringen bare hensyn til fosteret og ønsker å gi et maksimalt verb for fosteret, men kvinnen er glemt. Spesielt vil dette kunne gå ut over de kvinnene som har fortrengt svangerskapet i begynnelsen, kvinner som lever med rus, psykiatri og som tidligereeller i aktuelle svangerskap har vært utsatt for seksuell vold. Dette gjelder veldig få saker i året, og er det er derfor viktig å opprettholde muligheten for skjønn.

Les mer:

Les også

Alle får abort når noe er galt

Ikke senabort etter voldtekt

Endringene foreslås i den såkalte abortforskriften.

Da forslaget ble sendt ut på høring før sommeren sa helseminister Bent Høie:

— Det har aldri vært tillatt med abort på på fostre i Norge etter grensen for levedyktighet. Heller ikke på sosial indikasjon eller etter voldtekt. Unntaket er hvis det er fare for mors liv og helse, eller hvis fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv, sier Høie, som understreker at dette i seg selv ikke er noe nytt.

— Slik har det vært helt siden abortloven ble vedtatt. Det som har endret seg seg grensen for levedyktighet. Derfor gjør vi nå denne presiseringen, sier helseministeren.

Forslaget presiserer at dersom det ikke er særlige forhold ved fosteret som tilsier noe annet, skal et foster antas å være levedyktig etter 22. svangerskapsuke (21 uker + 6 dager).

Høringsfrist er i oktober.

Les mer om

  1. Helse