SDU-ansatte hadde straffesakstilgang

Tre sivilt ansatte i Oslo-politiet har samtidig jobbet for den amerikanske ambassadens overvåkingsenhet SDU. To av dem jobber fortsatt i politiet.

Stridens sentrum: Den amerikanske ambassaden i Oslo.

Les også:

De to var ansatt i ambassaden i henholdsvis seks og åtte år. Oslos politimester Anstein Gjengedal opplyser at de er ansatt på stevnekontoret.

— Hva mener du om en slik dobbeltfunksjon med jobb både for ambassaden og politiet?

— Systemet er at de må si fra om de har bijobber. I vår redegjørelse fremgår det at de har varslet om dette. De avsluttet ellers sin jobb for ambassaden sist sommer.

- Har de hatt tilgang til straffesaksregisteret?

— Ja, men de sier at de ikke har sett i registrene for ambassaden. Jeg forutsetter at de ikke har blandet sine roller, men det er opp til Østfold politidistrikts etterforskning å avklare, sier Gjengedal.

- Har ikke yrkesforbud

I sin redegjørelse for Stortinget i går sa justisminister Knut Storberget at Regjeringen nå vil se på nærmere bestemmelse for karantene og bierverv i politiet. Regjeringen mener det bør iverksettes et arbeid for å utrede dette nærmere. Han presiserer, som politimester Gjengedal, at politiansatte har taushetsplikt om opplysninger de får i tjenesten, også etter at de har sluttet i politiet.

På spørsmål om han ser betenkeligheter ved at tidligere politifolk jobber ved ambassaden, svarer Gjengedal:

— Vel, de har ikke yrkesforbud. Og jeg forutsetter at de forholder seg til taushetsplikten. Jeg ser også at statsråden reiser spørsmål om særskilte regler for politifolk som går over i andre jobber, sier Gjengedal.

Leder i Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, sier de avventer undersøkelser som foretas av politiet i Østfold. Spesialenheten er muntlig orientert av Oslo-politiet om de tre sivilt ansatte med bierverv i ambassaden, hvorav to fortsatt jobber i Oslopolitiet, men at de avventer Østfoldpolitiets undersøkelser.

— Vi har ikke så langt holdepunkter for at de har misbrukt sine tjenestefullmakter i Oslo-politiet. De har også oppgitt at de har hatt bierverv ved ambassaden.

- Kan det utelukkes at spesialenheten vil etterforske saken på et senere tidspunkt?

— Nei, men det er det for tidlig å si noe om, sier Presthus.

Etterforsker overvåkingssaken

Politiinspektør Tom Erik Guttulsrød ved Østfold politidistrikt sier de er altfor tidlig i etterforskningen til å kunne si om det er begått straffbare forhold av norske ansatte ved den amerikanske ambassaden. Både pensjonerte politifolk og sivilt ansatte i politiet har jobbet der.

— Vi har brukt tiden så langt til å samle alt som finnes av informasjon. Vi søker å danne oss et bilde av hva som er skjedd. Det er for tidlig å trekke konklusjoner.

- Er noen avhørt som mistenkt eller siktet?

— Slike spørsmål kommenterer vi ikke på det nåværende tidspunkt i etterforskningen, sier han.