Norge

Gaupe, ulv og gammelskog er truet. Hva gjør Norge? Skyter og hugger!

Vi tror vi er verdens beste på naturvern. Men hver gang noen forsøker å redde en art, blir det bråk.

  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

Vidar Helgesen visste nok at han hoppet rett i et vepsebol da han avlyste den planlagte massive ulvejakten. Men klima- og miljøministeren hadde kanskje ikke forutsett at det hardeste skytset for at han fulgte norsk lov skulle komme fra Stortingets president.

Nordmenn elsker naturen når det passer

Nordmenns naturkjærlighet er ofte ganske betinget. Norge er kjent for å være gode på ambisiøse målsettinger, men er ikke alltid like nøye med gjennomføringen.

Den planlagte, men nå avlyste ulvejakten, og ja til deponering av gruveavfall i to fjorder har gått verden rundt i år.

Stortinget har alltid vært verdensledende på å vedta vidløftige målsettinger om natur og klima.

  • Visste du at trær ammer barna sine?

La oss justere vårt selvbilde litt:

I statseide Femundsmarka, en av Norges mest urørte naturområder, åpnes det nå for omfattende snøscooterkjøring rett ved reservater. Og det planlegges vannkraftutbygging i flere vernede vassdrag.

Ofte er det en typisk by-land-konflikt bak de største konfliktene. Skogeiere som vil hugge i egen skog, storsamfunnet som vil verne sjeldne arter. Sauebønder som rammes hardt av rovdyr, storsamfunnet som vil ha mer ulv.

Her er noen eksempler som kan være med å justere selvbildet vårt:

Gaupenes skjebne:

I vinter kan det skytes 52 gauper, hvorav maksimalt 17 kan være hunndyr.

Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en levedyktig, reproduserende gaupebestand. For å klare det har Stortinget vedtatt at Norge skal ha 65 ynglende familiegrupper.

Før jaktsesongen i 2016 påviste forskerne at det var 52 familiegrupper i Norge.

Altså færre gauper enn Stortingets målsetning.

Hva gjør man da?

Jo, myndighetene bestemmer at det kan skytes drøyt 80 gauper.

Det fører naturlig nok til at det blir færre gauper, og man er enda lenger unna Stortingets vedtatte mål.

Jakten begrenses, men myndighetene har bestemt at 52 nye gauper kan skytes også vinteren 2017.

Heller ikke det blir det flere gaupeynglinger av.

Miljødirektoratet forklarer dette med hensyn til sau og tamrein. Sjekk resten av forklaeringen deres her.

Mens vi utrydder de «norske» artene, strømmer det på med nye

Skogens skjebne:

Svært mange truede arter trenger gammel skog med dødt trevirke.

Halvparten av norske plante- og dyrearter som er truet av utryddelse lever i gammel skog; drøyt 1600 ulike arter.

I 2002 slo forskerne fast at minst ti prosent av norsk produktiv skog må vernes for å sikre artene og hindre utryddelse. Norge har kun vernet tre prosent.

Våre naboland og mange fattige skogland har vernet mye mer.

Stortinget vedtok i høst ti prosent som et mål for skogvernet i Norge.

Like før jul vernet regjeringen 18 nye skogsområder.

Men Norge har altså kun vernet tre prosent av den produktive skogen, til tross for at skogeierne de siste ti årene har tilbudt mer enn nok skog til frivillig vern. Problemet er for lite penger på statsbudsjettet.

Dessuten hugger Statskog fortsatt mye gammel skog i Statens egne skoger, og Landbruksdepartementet deler fortsatt ut penger til veibygging i områder som ellers ville fått stå i fred.

Det betyr at det fortsatt hugges friskt og jevnlig i verneverdig gammel norsk skog, og truede norske skogsarter får det verre. Med myndighetenes velsignelse og økonomiske støtte. I løpet av 2016 er flere unike gamle skoger hugget.

Ulvens skjebne:

Det er flere ulv i Norge enn på svært lenge, men den er fortsatt truet i Norge.

Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en levedyktig reproduserende ulvebestand, først og fremst innenfor den definerte ulvesonen. Forskerne sier at ulven nå, selv før et eneste dyr er skutt, er kritisk truet av utryddelse.

Hva gjør rovviltnemndene, som har fått delegert forvaltningsansvaret fra storsamfunnet?

Jo, de bestemmer at 47 av omtrent 68 helnorske ulver skal skytes, inkludert tre familiegrupper innenfor ulvesonen.

Men rett før jul rant tårene hos landets naturvernere. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen reduserte masseskytingen. Ingen familiegruppe skal utryddes. Han konkluderte med at rovviltnemndenes lisensjakt-vedtak er i strid med både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.

Altså en minister som forholder seg til Stortingets vedtak.

Da ble det vel jubel på Løvebakken? Ikke hos alle. Stortinget egen president Olemic Thommessen, mannen som skal være vokteren for at Stortingets vilje skjer, raser mot partifelle Vidar Helgesen. ”Ikke til å leve med”, var hans reaksjon på at Helgesen følger norsk lov, internasjonale avtaler og Stortingets vedtak.

Selv etter Helgesens inngripen skal 15 ulver skytes i vinter, og han har sagt det skal bli lettere å få skyte individer som tar sau.

Fjordenes skjebne:

Mange har demonstrert mot gruveavfall i fjordene, men er ikke hørt.

Norske fjorder er etter hvert blitt ganske rene. Det er brukt mange titalls millioner på å rydde opp i gamle synder utenfor havner i gamle industribyer.

Stortinget har vedtatt at naturmangfoldet i fjordene skal sikres, og bevilger fortsatt penger til opprenskning av gamle synder.

Men samtidig har Regjeringen gitt gruveselskaper tillatelse til å starte dumping av enorme mengder gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden i Finmark.

For å kunne gjøre dette var Norge eneste land i tillegg til Tyrkia som stemte mot et internasjonalt forbud for gruvedumping i fjorder og hav under et møte i den internasjonale naturvernunionen (IUCN) i høst. Gamle verstinger som Kina og Russland støttet et forbud.

Men det skjer positive ting også:

Den planlagte gjeninnføringen av jakt på svarttrost er avlyst. Men for den som lyster ,er det fortsatt lov å skyte gråtrost og rødvingetrost.

Statoil har varslet at de vil trekke seg ut av oljesand i Canada og DNB vil selge seg ut av den omstridte oljerørledningen i USA.

Etter massive protester ble planlagt gjeninnføring av jakt på måltrost og svarttrost avlyst.

Det skal bli forbudt å starte nye torvuttak i norske myrer, og 40–50 av våre mest truede norske arter skal få egne verneplaner i løpet av 2017.

Men å redde måltrost og myr, gjør det ikke lettere for andre truede arter.

Les mer om

  1. Olesklode
  2. Naturvern
  3. Natur
  4. Skogvern