Riksadvokaten pålegger politiet strakstiltak for å rette opp feil i trygdesaken

Riksadvokaten pålegger nå statsadvokatene og politiet en rekke strakstiltak for å rette opp feil som er begått i trygdesaken.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og NAV-direktør Sigrun Vågeng under mandagens pressekonferanse.

Det kommer frem i en pressemelding fra Riksadvokaten onsdag ettermiddag.

Denne kommer i kjølvannen av mandagens nyhet om det som viser seg å være en norsk rettsskandale med massive dimensjoner. Minst 48 mennesker er uskyldig dømt og over 2400 kan ha blitt økonomisk skadelidende som følge av omfattende feil hos både Nav og rettssystemet i tolkningen av EØS-rettsgrunnlaget i trygdesaker.

«Situasjonen er alvorlig og vi beklager sterkt det inntrufne på vegne av påtalemyndigheten og politiet. En umiddelbar oppfølging fra vår side er påkrevet og politimestrene blir anbefalt å opprette særskilte team for å besørge at de uriktige dommer kan bli gjenopptatt og frifinnelsesdommer avsagt», heter det fra riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Riksadvokaten har mottatt informasjon fra NAV om at det er 46 anmeldelser som i dag er under etterforsking/påtalebehandling. Disse kommer i tillegg til de 48 rettskraftige dommene som bygger på feil rettsanvendelse.

Pålegger strakstiltak

Busch pålegger påtalemyndigheten og politiet å gjennomføre følgende tiltak:

  • Politiet må gå gjennom de oversendte listene fra NAV og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra NAV.
  • Ofrene skal innkalles til samtale og informeres om feilen og om at påtalemyndigheten vil begjære gjenopptakelse av sakene, og deretter be om frifinnelsesdom uten ny rettssak.
  • Ofrene må få klar beskjed om de feilaktige dommene kan gi rett til erstatning eller oppreisning, og at man har krav på gratis juridisk hjelp hvis de fremsetter krav om det.

Riksadvokaten forutsetter at disse tiltakene er gjennomført og involverte personer er blitt varslet senest 1. desember.

Busch «tilrår» også at politimestrene oppretter særskilte grupper til å følge opp alt dette arbeidet.

Busch ber også Arbeids- og velferdsdirektoratet «så snart som mulig» sende ham en rettslig betenkning som underbygger at det oppgitte skjæringspunktet juni 2012 er det korrekte.

I tillegg ber riksadvokaten direktoratet om å klargjøre overfor sin etat at påtalemyndighetens leder snarest skal informeres dersom det er tvil av faktisk eller rettslig karakter om holdbarheten av anmeldelser som er inngitt.