Norge

Tid i barnehage og skole skal telle mer

Justisdepartementet vil at flyktningebarns alder og samlet oppholdstid i landet skal være sentralt når man vurderer tvangsutsendelse.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

- I alle saker må det foretas en individuell vurdering av barnet. Alder og samlet oppholdstid i landet står sentralt, sier Pål Lønseth (Ap), statssekretær i Justisdepartementet.

Men Regjeringen vil ikke endre lovverket, eller garantere at flere barn kan bli i Stortingsmeldingen «Barn på flukt».

Totalt sett er det i dag mellom 450 og 500 barn som har vært i Norge mer enn tre år uten oppholdstillatelse.

- Hva blir forskjellen for disse asylbarna med denne meldingen?

- Vi tydeliggjør regelverket fra 2007. I enkelte saker har Utlendingsnemnda (UNE) lagt stor vekt på innvandrerregulerende hensyn. Nå ønsker Regjeringen å presisere at barnas tilknytning til det norske samfunnet må telle når man vurderer utsendelse, sier Pål Lønseth (Ap), statssekretær i Justisdepartementet.

Regjeringen sier at skolebarn lettere vil bli tilknyttet Norge enn et barn som bare har bodd her i sine første leveår. Det skal også tas hensyn til om barnet har gått i barnehage eller skole, om barnet snakker norsk, om barnet deltar i fritidsaktiviteter og om barnet er særlig knyttet til det norske samfunnet.

- Blir ikke dette veldig skjønnsmessig?

- Jo, men det er bevisst at vi ikke sier noe om år, et barn som har vært her i fire år kan være godt integrert, mens et annet barn som har vært her like lenge, ikke trenger å være like godt integrert. Vi kan derfor ikke sette et tall på antall år.

Regjeringen legger i meldingen vekt på raskt retur til hjemlandet etter endelig avslag. For å motivere barnefamilier til å returnere frivillig er det besluttet å øke returstøtten med kr 10 000 pr. barn.

I Stortingsmeldingen presiseres det at dersom tvangsmessig retur er nødvendig, skal dette gjennomføres så skånsomt som mulig. Justis— og beredskapsdepartementet vil ytterligere styrke arbeidet med nye returavtaler. Politiets budsjett styrkes med 16 millioner kroner i 2012 for å legge til rette for flere tvangsreturer.

- Er det mulig å tvangssende barn skånsomt?

- Gjennomføring av tvangsretur er vanskelig for politiet. Det innebærer tvang, og det vil medføre at situasjonen kan oppleves som opprivende. Men vi vil presisere at man må ta ekstra hensyn, og at det skal skje på en skånsom måte, sier Lønseth.