Dyrevernalliansen: - Når grov dyremishandling avdekkes, bør barnevernet varsles

– Hvis dyr mishandles på det groveste, er det god grunn til å sjekke om barna også lider, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Er det sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker? Ja, mener Dyrevernalliansen, som vi ha tettere samarbeid mellom hjelpeinstansene.

Dyrevernalliansen har samlet forskning som tar for seg sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. I høst skal rapporten «Hjelp når det trengs aller mest» distribueres til hjelpeinstanser som har med både mennesker og dyr å gjøre.

– Enkeltstudiene som har vært gjort, bekrefter at det er en klar sammenheng mellom dyremishandling og vold mot mennesker. Men det er store kunnskapshull om hvordan denne dynamikken er, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder for Dyrevernalliansen.

Hun sier sammenhengene om vold mot dyr og mennesker er kompliserte og at noen av studiene har svakheter, men at det likevel tegner seg et klart bilde.

– Grunn god nok til å varsle

Kleveland mener derfor det er på høy tid at etatene begynner å snakke sammen og samarbeide langt tettere enn de gjør i dag.

– Det kan faktisk stoppe vold og redde liv. Dersom Mattilsynet avdekker grov dyremishandling og det er barn i familien, er det grunn god nok til å varsle barnevernet, mener hun.

Kleveland mener også at det samme bør skje motsatt vei: Dersom det avdekkes vold mot barn, bør Mattilsynet rutinemessig kobles inn for å sjekke hvordan eventuelle dyr i husholdet har det.

Ifølge Mattilsynet skjer det allerede i dag at tilsynspersonell som er ute for å kontrollere forhold for dyr, varsler barnevernet.

Det hender at våre folk sender bekymringsmelding til barnevernet. Jurist Mona Holm-Ross i Mattilsynet
Hunden Sussi ble mishandlet og sultefôret før hun ble funnet.

Kan være indikatorer

Rapporten er skrevet av psykolog Frank Nervik, også kjent for å ha gått «undercover» for å dokumentere forholdene på norske pelsdyrfarmer.

Kleveland understreker at det ikke er noen fullstendig korrelasjon mellom familievold og dyremishandling, men at de to voldsformene gjensidig kan være indikatorer for hverandre.

Helsepersonell har rett til å varsle om dyr

Da den nye Dyrevelferdsloven trådte i kraft for seks år siden, fikk helsepersonell rett til å varsle politi eller Mattilsynet om mulig dyremishandling og alvorlig omsorgssvikt, uten at det bryter med taushetsplikten.

– Men det er ikke alle som er klar over dette, sier Kleveland.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen har også fått utført en pilotstudie tidligere, der ledere ved flere krisesentre ble intervjuet. Krisesentrene var kjent med at vold og trusler mot dyr var en del av voldsproblematikken mange kvinner var utsatt for.

Også veterinærer og saksbehandlere ved Mattilsynets distriktskontorer ble intervjuet, uten at det kom frem noe entydig om hvordan man håndterer spørsmål om vold mot dyr og vold mot mennesker – og eventuell samhandling med andre etater.

Mattilsynet: Mest erfaring med å varsle om helse

Det er ikke nedfelt i Mattilsynets skriftlige rutiner at de skal varsle barnevern, politi eller helsevesen dersom de oppdager at noe er ugreit hjemme hos enkeltpersoner eller familier når de er ute på tilsynsbesøk.

– Men vi gjør det. Vi varsler også ved tilsyn i private hjem der vi finner at dyrene har det OK, men at menneskene som bor der kan ha behov for hjelp, sier jurist Mona Holm-Ross i Mattilsynet.

Mistanke om at personer er utsatt for vold, er ikke så vanlig. Men:

- Det hender også at våre folk sender bekymringsmelding til barnevernet, uten at jeg har noen tall på dette, sier juristen.

Mattilsynets tilsynspersonell har imidlertid mye erfaring med å avdekke helseproblemer hos folk når de er på tilsynsbesøk. For eksempel når det gjelder såkalte «kattesamlere», der man varsler kommunelegen hvis forholdene er helsefarlige.

Rapporten skal sendes til krisesentre, barnevern og andre deler av hjelpeapparatet med oppfordring om å bli observante på dyremishandling.

Oppmerksom på varslingsplikt

Seniorinspektør Irene Mjømen ved Mattilsynets avdeling i Innherred og Fosen er ofte ute på tilsynsbesøk. Hun samarbeider også med politiets dyrekrimgruppe i Sør-Trøndelag.

– Jeg har ikke varslet barnevernet noen gang, men vi er absolutt oppmerksom på at vi har plikt til å gjøre det hvis vi kommer over saker der vi mistenker vold mot barn, sier hun.

Mjømen tar forbehold om at hun ikke har lest rapporten.

– Men at det kan være en sammenheng mellom vold mot dyr, vold mot barn og partnervold, synes jeg høres svært sannsynlig ut.

Er det grunn til å tro at et barn blir mishandlet, har alle offentlig ansatte plikt til å gi opplysninger til barnevernet.

Bufdir: Mange yrkesutøvere har plikt til å varsle

Fungerende avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ikke kjent med rapporten og forskningen det vises til og kan derfor ikke kommentere den.

– Samtidig er det slik at alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, sier hun.

Dette skal de gjøre når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker.