Oppgir fiktive adresser i Norge for å få Nav-støtte mens de bor i utlandet: Tidligere stortingsvara tiltalt for trygdesvindel

Over 600 personer er blitt politianmeldt av Nav de siste fem årene for å ha svindlet til seg ytelser mens de har bodd i utlandet. En av dem er en tidligere Ap-politiker som var vara til Stortinget.

Etter søknad er det mulig å få utbetalt dagpenger i et kort tidsrom - hvis du oppholder deg i utlandet. En tidligere Ap-politiker i Oslo oppholdt seg 15 måneder i utlandet med dagpenger fra Norge. Vedkommende satt flere perioder i bystyret i Oslo samt en periode som vararepresentant til Stortinget, men er ikke folkevalgt i dag. Vedkommende har heller ikke verv i partiet i dag.
Etter søknad er det mulig å få utbetalt dagpenger i et kort tidsrom - hvis du oppholder deg i utlandet. En tidligere Ap-politiker i Oslo oppholdt seg 15 måneder i utlandet med dagpenger fra Norge. Vedkommende satt flere perioder i bystyret i Oslo samt en periode som vararepresentant til Stortinget, men er ikke folkevalgt i dag. Vedkommende har heller ikke verv i partiet i dag.

På meldekortet til Nav oppga eks-politikeren fra Oslo en adresse i Norge. Men i virkeligheten skal vedkommende ha oppholdt seg i utlandet i to perioder på tilsammen 15 måneder. Det kommer frem i en tiltale fra statsadvokaten i Oslo.

Den tidligere politikeren, som har sittet flere perioder i bystyret for Oslo Ap og vært vara til Stortinget, skal ha oppgitt uriktige opplysninger til Nav i to perioder i 2013 og 2014. Hensikten skal ifølge tiltalen ha vært å få utbetalt dagpenger på nesten 400.000 kroner.

– Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger på tilsammen 390.456 kroner, heter det i tiltalen fra statsadvokatene i Oslo, som også har tiltalt eks-politikeren for falsk forklaring.

Forholdet beskrives i tiltalen som grovt, og beløpet ligger betydelig over gjennomsnittsbeløpet i slike saker. Strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengsel, men normalt ligger straffenivået langt under dette i slike saker.

Eks-politikeren i 50-årene har selv ikke vært tilgjengelig for kommentar de siste dagene. Advokat Bjørn Stordrange er oppnevnt som forsvarer, men ønsker ikke å kommentere saken nå. Den kommer for øvrig opp for Oslo tingrett i februar.

Kraftig økning i antall anmeldte utenlandssaker

Saken mot den tidligere Ap-politikeren er bare én av mange. Tall fra Nav viser at de over 600 politianmeldte har fått utbetalt over 150 millioner kroner i stønad som de ikke skulle ha mottatt.

Nav prioriterer forhold knyttet til ulovlig opphold i utlandet, ifølge Sverre Lindahl.

Rundt halvparten av beløpet gjelder forhold som er blitt anmeldt det siste halvannet året. Ved å oppgi adresse i Norge har de forledet Nav til å tro at de bor og oppholder seg her i landet.

– Alle anmeldte i disse sakene har oppgitt til Nav at de oppholder seg i Norge, men befinner seg likevel kortere eller lengre perioder i utlandet, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.

Tallet på slike saker har økt kraftig de siste to årene. I 2014 ble 106 personer anmeldt for slike forhold. I fjor endte tallet på 169. Selv om det er litt tidlig å si, kan det virke som om trenden også har fortsatt inn i dette året.

– Økningen kan trolig ha noe å gjøre med at vi er blitt bedre på å identifisere de større sakene. I tillegg prioriterte vi i 2015 kontroll av dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Begge disse stønadene ligger på topp i antall anmeldelser for trygdesvindel fra utlandet, forklarer Lindahl.

Anmeldte saker kan også inkludere urettmessig mottak av sykepenger eller uføretrygd.

Tipser mener det er for lett å omgå reglene

De forskjellige ytelsene fra Nav har ulike regler når det gjelder muligheten til å «ta med seg» ytelsene til utlandet. Uansett skal flytting rapporteres til Nav og Folkeregisteret.

– Men jeg synes det er utrolig enkelt å omgå reglene, hevder en kvinne i 50-årene overfor Aftenposten.

Hun forteller at hun for to år siden meldte fra om et forhold til Nav, etter at hun oppdaget at familiemedlemmer som oppholdt seg i utlandet sto oppført med et nedlagt småbruk som adresse. Kvinnen forteller imidlertid at hun følte at Nav ikke tok tak i saken.

Nav kan ikke kommentere den aktuelle saken, men opplyser at de tar alle tips og meldinger på alvor. Og de siste årene har utenlandssaker vært et prioritert område i Nav.

– Men mange kan ofte være tidkrevende å dokumentere og undersøke. På grunn av vår taushetsplikt, har vi heller ikke adgang til å rapportere tilbake til tipser om status i saken, forteller Sverre Lindahl.

En tredjedel av de anmeldte fordeler seg på fem land

Det er noen land som går igjen i disse sakene. En tredjedel av de anmeldte personene har hatt opphold i Sverige, Thailand, Polen, Spania eller Tyrkia når de ifølge Nav urettmessig har fått utbetalt ytelser.

Det finnes ikke statistikk over personenes etnisitet. Listen over oppholdsland kan imidlertid tyde på at det er mange etniske nordmenn blant de anmeldte. En fersk dom fra Nedre Romerike tingrett er trolig typisk for denne type saker:

En 50 år gammel norsk kvinne hadde seks kortere og lengre opphold i Tyrkia i 2012 og 2013 mens hun mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Gjennom feilaktig eller ufullstendig informasjon forledet hun Nav til å betale ut 236.000 kroner hun ikke hadde krav på. Saken resulterte i at hun ble dømt til en fengselsstraff på 60 dager.

Opphold i Tyrkia går igjen i flere av utenlandssakene. De siste fem årene er 23 saker knyttet til personer som har oppholdt seg i dette landet mens de urettmessig har fått utbetalt ytelser fra Nav.

Risikerer ubetinget fengsel - og krav om tilbakebetaling

En annen dom, fra Oslo tingrett, er illustrerende for straffenivået i disse sakene. I dommen ble en 38 år gammel norsk kvinne dømt til 18 dagers fengsel for forsettelig trygdebedrageri og for falsk forklaring.

Kvinnen hadde unnlatt å føre opp på meldekortet at hun oppholdt seg i Spania. Dette førte til urettmessig utbetaling av vel 100.000 kroner i dagpenger.

I tillegg til fengselsstraff, vil Nav normalt kreve at pengene tilbakebetales

– Det kan lages tilbakebetalingsavtaler og det kan trekkes i lønn eller pensjon. Det kan også tas pant i eiendom og eiendeler i Norge, eller vi kan sikre kravet gjennom den lokale namsmannen.

Les også

28 dansker fikk dagpenger og sosialhjelp da de kriget for IS i Syria

Fornøyd med politiet - få saker henlegges

Nav opererer imidlertid ikke med noen fast terskel for når slike saker blir politianmeldt.

– Hovedmomentene vi legger vekt på når vi anmelder en stønadsmottager, er beløpets størrelse og det straffbare forholdet, sier Lindahl.

Dersom sakene handler om urettmessige mottak av beløp som er større enn folketrygdens grunnbeløp - som i dag er på vel 90.000 kroner - er rettspraksis at saken normalt resulterer i ubetinget fengselsstraff. Dette er i tråd med signalene fra Høyesterett.

Nav er for øvrig generelt godt fornøyd med politiets håndtering av de sakene som blir anmeldt.

– Bare 15 prosent av de sakene som vi totalt anmelder blir henlagt, opplyser direktøren i Nav Kontroll.