Norge

Måtte vurdere om dronning Sonja skulle bli admiral

Dronning Sonja er brigader i Forsvaret. Da Louise Dedichen skulle bli kontreadmiral vurderte man opprykk også for dronningen.

I Høyesterett står saken mellom staten ved Forsvarsdepartementet og Befalets fellesorganisasjon/Øyvind Strandman. Men Louise Kathrine Dedichen kommer til å spille en rolle også i denne siste rettsbehandlingen av ansettelsessaken fra 2008.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Dette kom frem tirsdag da Høyesterett startet sin behandling av om en annen brigader, Øyvind Kirsebom Strandman, i 2008 ble forbigått av Dedichen fordi hun er kvinne.

Begge hadde søkt stillingen som skolesjef for Forsvaret, en stilling som er på generals— eller admiralsnivå.

Det var da spørsmålet om dronning Sonjas militære grad dukket opp.

Fikk Dedichen jobben ville det bety at hun ville rykke forbi Dronningen, som etter et befalskurs for en god del år siden fikk tittelen oberst I. Da denne graden på 1990-tallet ble omgjort til brigader fikk også Dronningen grad av brigader.

I 2008 var det ingen kvinne i Forsvaret som hadde høyere grad. Slik ingen mannlig offiser i dag har høyere grad enn kong Harald. Han er for øvrig både general og admiral.

Kongen tok avgjørelsen

I Høyesterett er det advokat Elisabeth Stenwig som forsvarer Staten og Louise Kathrine Dedichens interesser. Det var Stenwig som tirsdag i retten opplyste at det ble vurdert å gi Dronningen en høyere grad, da Dedichen nå lå an til å rykke opp fra flaggkommandør (tilsvarer brigader) til kontreadmiral.

Kong Harald er både general og admiral. Ingen offiser i Forsvaret står over ham. Nå står flere kvinnelige offiserer over dronning Sonja.

Ifølge Stenwig var det kong Harald som vurderte at det ikke var nødvendig å gi Dronningen en høyere grad. Dette fordi hun hadde så lite med Forsvaret å gjøre.

Dedichen rykket dermed forbi, for øvrig etter vedtak i Kongen i statsråd.

Ikke silkeføre til skolesjefjobb

I Høyesterett kommer det frem at Dedichens vei til skolesjefjobben ikke akkurat var belagt med silke.

Forsvarsstaben, forsvarssjefens egen stab, hadde anbefalt tre offiserer. Alle menn, og med Strandman som den foretrukne.

Forsvarssjef Sverre Diesen uttalte underveis i prosessen at man gjorde Dedichen en bjørnetjeneste om man ga henne jobben. Han mente at hun ikke var kvalifisert. Dette til tross for at Diesen tidligere selv hadde anbefalt Dedichen som sjef for Stabsskolen, den største avdelingen ved Forsvarets høgskole.

Departementets fagavdeling fokuserte derimot på Dedichen og Elisabeth Natvig, for øvrig samboer med Sverre Diesen.

— Kvinne ga bedre profil

Fagavdelingen mente at Dedichen var den alt i alt best kvalifiserte søkeren, dessuten at det ville profilere Forsvaret positivt om man fikk en kvinne på dette nivået.

Kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen, den gang Bastviken, flankert av forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, etter at hun ble den første kvinnelige offiser på generalnivå i norsk forsvarshistorie, februar 2008

Departementets øverste byråkrat, John Lunde, skrev i sin påtegning at han støttet anbefalingen, men under tvil. Han mente at Dedichen ikke var best kvalifisert. Men at vektleggingen av kjønn gjorde et utslag.

Det er nettopp formuleringene om kjønn som gir advokat Stenwig en betydelig utfordring når hun taler Dedichens sak.

 • Primært argumenterer hun for at Dedichen etter departementets mening var den best kvalifiserte. Og at domstolene skal være svært varsomme med å overprøve en skjønnsvurdering på dette nivået. Ikke minst når den også har ryggdekning i kongen i statsråd.
 • Sekundært erkjenner Staten at ordlyden åpner for at kjønn har spilt en rolle for utnevnelsen. Men at Dedichen, slik likestillingsloven krever, var like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert som Strandman.
  Stenwig sier altså på den ene siden at det ikke har funnet sted en såkalt moderat kvotering. På den andre, at dersom retten likevel kommer til at det har funnet sted en moderat kvotering, så har den vært helt i orden.

Admiral uten operativ erfaring

Et annet stridsspørsmål er hvilken betydning det skal tillegges at Dedichen ikke har noen operativ erfaring fra Forsvaret. Bortsett fra to år om bord i en fregatt, der hun hadde en forvaltningsrolle som intendant, har hun gått gradene innenfor skolesystemet.

Her rykket hun raskt opp, ifølge motparten påfallende raskt, Stenwig opplyste selv at flere mente det hadde å gjøre med at Dedichen «gikk i skjørt».

Brigader Øyvind Kirsebom Strandman søkte jobben som skolesjef for Forsvaret. Lagmannsretten tilkjente ham erstatning etter at staten i stedet ga jobben til kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen.

Strandmann har på sin side mange års operativ erfaring, men på et forholdsvis lavt nivå, og dessuten lenger ledererfaring enn Dedichen.

Stenwig medga at lang ledererfaring var relevant, men påpekte at det var Dedichen som hadde den sterkste erfaringen fra Forsvarets skoler, og at hun fungerte i stillingen som skolesjef da hun søkte på jobben.

Stenwig beskrev stillingen som «rektor ved en høyskole».

«Kvinners naturell»

Da hun skulle beskrive motbøren Dedichen har hatt hentet Stenwig frem en stortingsdebatt fra begynnelsen av 1900-tallet. Den gang diskuterte man om også kvinner kunne inneha statlige embeder.

En komitéinnstilling fra 1904 frarådet dette på det sterkeste, grunnet bl.a. «kvinners naturell». Hos kvinner kunne følelsene lett ta overhånd, ifølge komiteen.

Da loven var et faktum i 1911 fikk kvinner statlige embeder, men ikke stillinger knyttet til det militære, til diplomatiet eller geistligheten.

Dette alderdommelige syn preger fortsatt deler av Forsvaret, hevdet Stenwig.

— Fikk jobben fordi hun er kvinne

Motparten, som slipper til i Høyesterett onsdag, hevder at Dedichen fikk jobben fordi hun er kvinne.

Så langt har likestillingsombudet og tingretten kommet til at ansettelsen av Dedichen ikke innebærer noe brudd på likestillingsloven.

Likestillingsnemnden og lagmannsretten har kommet til motsatt konklusjon.

Les også

 1. Her er Norges nye forsvarssjef

 2. Kvinne til topps i marinen