Riksrevisjonen: Fire departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet

Fire av åtte undersøkte departementer mangler oversikt over sårbarhet og risiko i egne sektorer, ifølge en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss la tirsdag fram tre rapporter, blant annet en oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB

Riksrevisjonen la tirsdag fram en ny undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerhet og beredskap. Den er en direkte oppfølging av en tidligere undersøkelse, som avdekket alvorlige problemer i dette arbeidet.

Hovedbildet i tirsdagens rapport er at beredskapsarbeidet er blitt bedre, men at det fremdeles er svakheter.

– Mangler oversikt

Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart. I oppsummeringen heter det:

  • Det er innført flere nye tiltak for å styrke oppfølgingen av departementstilsynene.
  • Det er kritikkverdig at kravene på viktige områder ikke er klargjort tilstrekkelig.
  • Fire av åtte departementer som det er ført tilsyn med i perioden 2014-2016, har brudd på området risiko og sårbarhet.

– Oversikt over risiko og sårbarhet er avgjørende for kvaliteten på beredskapsarbeidet, og det er kritikkverdig at kravene på dette viktige området ikke er godt nok avklart, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ekspedisjonssjef er Kjell Bildøy under fremleggelsen tirsdag.

Ifølge rapporten er det i Arbeids- og sosialdepartementet, barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet det er brudd.

Riksrevisjonen kommer også med flere anbefalinger til Justis- og beredskapsdepartementet. Blant annet anbefaler de en styrking av «den tverrsektorielle oppfølgingen av øvelser og hendelser».

Øvelser

Fylkesmennene har en viktig rolle i beredskapsarbeidet, og ifølge Riksrevisjonen er deres arbeid styrket. Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, varierer mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.

I forrige undersøkelse slo Riksrevisjonen fast at departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring fra hendelser og øvelser. Det gjennomføres nå mer systematisk evaluering og oppfølging, men det er stadig utfordringer med å følge opp tiltak på tvers av sektorer.

– Vår undersøkelse om objektsikring, som nylig ble lagt fram, avdekket svakheter i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Det vil derfor være viktig å legge vekt på oppfølging av øvelser og hendelser, også i tiden fremover, sier Foss.

Politisk oppvask

Riksrevisjonens rapporter om beredskapsarbeidet i tiden etter 22. juli-angrepene har ført til omfattende politiske runder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I saken om objektsikring (beskyttelse av viktige bygg og anlegg) besluttet komiteen nylig at det skal holdes en lukket høring om saken etter en åpen høring i mars, fordi komiteen mener det gjenstår mange ubesvarte spørsmål. Statsminister Erna Solberg (H) har innrømmet at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.

Også Riksrevisjonens rapport om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap våren 2015, som tirsdagens rapport følger opp, fikk et politisk etterspill.

Riksrevisjonens konklusjon om «alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap» fikk flertallet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.

Her finner du flere saker fra Riksrevisjonen: