Norsk studie: Cannabismisbruk tredobler risiko for psykose

Norske forskere har sterke funn som tyder på at det er cannabismisbruk som utløser psykose, og ikke omvendt.

Sammenhengen mellom cannabisbruk og psykoser er kjent, men en ny tvillingstudie peker mot at det er cannabismisbruk som fører til symptomer på psykose, ikke omvendt.

Forskere fra Folkehelseinstituttet (FHI) har sammen med kolleger fra Norge og USA studert misbruk av cannabis og symptomer på psykose hos nærmere 1400 tvillingpar. De fant en betydelig sammenheng mellom cannabismisbruk og symptomer på psykose generelt, en sammenheng som er påvist før. Spørsmålet har vært hva som fører til hva:

– Det nye funnet er at i tvillingpar der bare en av dem røyker cannabis, har denne tvillingen 3,5 ganger høyere risiko for å utvikle psykose, sier seniorforsker Eivind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Vi testet også en hypotese om at symptomer på psykose forårsaket cannabismisbruk, men den hypotesen passet dårligere til dataene. Det ser altså ut til at cannabismisbruk er en årsak til psykose, sier Ystrøm.

Svært arvelig

Eneggede tvillinger har identiske gener og preges av svært like miljøfaktorer. Hvis en ulikhet dem imellom, som psykose, sammenfaller med ulik praksis, som cannabismisbruk, kan det være en sammenheng, og gjøres funnet blant mange tvillingpar, er det sterke funn. I tillegg er undersøkelsen gjort ved direkte intervjuer og diagnostisering, ikke ved utfylling av spørreskjema:

– Samlet gjør dette at disse funnene er langt mer enn en pekepinn, sier Ystrøm.

Både psykoser og cannabisbruk og -misbruk har høy arvbarhet. Dermed kan det hende at personene som utviklet psykoser ville gjort det uansett, bare på et litt senere tidspunkt i livet. Tidligere forskning har vist at misbruk av cannabis kan fremskynde en arvelig psykose med nesten tre år.

Men da forskerne skrellet vekk genetisk risiko og risiko i oppvekstmiljøet, hadde personer med cannabismisbruk fremdeles flerdoblet risiko for å utvikle symptomer på psykose. Det tyder på en sterkere triggereffekt av cannabismisbruket enn at det kun utløser latente psykoser.

Risiko

Psykoser er relativt sjeldne sammenlignet med andre psykiske lidelser, og opptrer i løpet av livet hos opp mot 4 prosent av befolkningen, akutt eller mer permanent. Av disse kan langt de fleste knyttes til arvbarhet:

– Å trigge eller fremskynde en psykose er uansett svært uheldig, både fordi dette en av de mest ressurskrevende og kostbare diagnosene vi har i samfunnet, men også fordi utvikling av psykoser kan stjele viktige år av en persons liv. Til og med bare én psykotisk hendelse kan få livsendrende konsekvenser, sier Ystrøm.

Han mener funnene i studien bør tas i betraktning når man skal vurdere ringvirkninger av for eksempel avkriminalisering eller legalisering av personlig bruk av cannabisprodukter.

Vet ennå lite

Psykologspesialist Cecilie Hillestad Hoff har jobbet med psykosepasienter i ni år:

– En grunnleggende problemstilling dreier seg om å avgjøre hvorvidt de psykotiske symptomene skal forstås som rusutløste eller ikke. Et viktig spørsmål blir da om den enkelte pasienten har inntatt cannabis for å dempe indre, psykisk smerte, eller om cannabisrøykingen kommer forut for psykoseutviklingen. Forskning som bidrar til å peke på hvilken vei årsakssammenhengen går er svært nyttig.

Hun understreker at årsakssammenhengene komplekse:

– Vi vet i dag fremdeles svært lite om hva som ligger til grunn for at enkelte personer utvikler en psykoselidelse.