Norge

Her fødes en ny helsegigant

Fremtidens sykehustilbud i Oslo-området kan bli todelt: Lokalsykehus som tar seg av pasienter med de mest vanlige lidelsene og sykehus som driver med høyspesialisert medisin.

 • Forf>
 • <forf>anne Hafstad <
 1. juni var Norges største helseforetak en realitet. Oppdraget fra helse— og omsorgsministeren er krystallklart: Helse Sør-Øst skal sørge for at alle vi som bor i regionen skal få gode og likeverdige helsetjenester når vi trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi. Forventningene til det nye Helse Sør-Øst er store blant ansatte, men for folk flest er det eneste som betyr noe at de får god sykehusbehandling når de trenger det. I dag er tilbudet fragmentert, det er uklart hvor den enkelte pasient bør behandles, samarbeidet mellom de enkelte sykehus og mellom sykehusene og fastlegene fungerer ikke godt nok, og ikke minst sitter de to store sykehusene Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus med samme spisskompetanse innen en rekke fagfelt.

Lokalsykehus for pasienter flest.

Førstkommende torsdag legger ledelsen i landets største regionale helseforetak, Helse Sør-Øst, frem et forslag for styret som legger klare føringer for hvilke endringer ledelsen planlegger. - Det er viktig å få til en bedre samordning, ressursutnyttelse og en funksjonsfordeling som ivaretar både breddeperspektivet - pasienter med sammensatte lidelser - og pasienter som har behov for mer spesialisert medisin, sier viseadministrerende direktør Mari Trommald i Helse Sør-Øst. Dette kan bety at ett eller flere av de mindre sykehusene i Oslo-området, som for eksempel Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Sykehus, kan bli rendyrket som lokalsykehus. Disse skal ivareta "hverdags-pasientene" og da spesielt eldre med sammensatte lidelser som ikke nødvendigvis krever mer avansert og spesialisert medisinsk behandling. Samtidig vil spesialisert medisinsk behandling bli sentralisert, primært ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus. Trommald understreker at det ikke er fastlagt hvilke sykehus som vil bli rene lokalsykehus, eller mer konkret hvilke funksjoner det innebærer. - Dette vil være en prosess hvor alle berørte skal få si sin mening. De første føringene er imidlertid lagt - dersom styret på torsdag godkjenner ledelsens forslag.

Ingen kasteballer.

Dersom dette lykkes, vil pasienter i Oslo slippe å bli kasteballer mellom sykehusene fordi ingen egentlig vet hvor de hører til, slik mange opplever i dag. - Vi ønsker et oversiktlig system og et tett samarbeid med Oslo kommune og primærhelsetjenesten ved fastlegene. Det vil føre til at vi bedre kan møte pasientenes behov, sier Trommald. Og hun har god statistikk i ryggen. De store sykdomsgruppene - 50 til 70 prosent av alle sykehuspasienter - kan ferdigbehandles i lokalsykehus. Antall eldre i befolkningen vil minst dobles i løpet av de neste 50 årene.

Vil bli best.

Det foreligger allerede en rekke rapporter som har utredet hvordan man kan samordne spisskompetansen som nå er både ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus. Behandling av kreft, hjerte- og karsykdommer og nevrokirurgi vil være fagfelt som raskt skal under lupen til de endringsvillige

lederne i Helse Sør-Øst. - Det er lite hensiktsmessig at to sykehus så nær hverandre har den samme spisskompetansen på så mange fagfelt som i dag. Skal vi bli riktig gode og gi pasientene den beste faglige behandlingen, så må spisskompetanse sentraliseres. Vi tar mål av oss til å bli skikkelig gode på noen områder, både når det gjelder behandling og forskning, sier Trommald. Hun mener endringene som nå foreslås i Oslo området, ikke bare vil få betydning for alle pasienter i Helse Sør-Øst, men også for pasienter over hele landet. Trommald har flere endringer på gang. - Det er behov for samhandling og en gjennomgang av tilbudet til psykisk syke. Det er et uttalt mål med mest mulig desentralisert tilbud. Vi spør oss om vi skal ha tilbud til denne pasientgruppen ved alle sykehusene som har det i dag, og vi spør oss om tilbudet er organisert på beste måte, sier Trommald. Også organiseringen av tilbudet til rusmisbrukere vil bli satt under lupen.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Fremtidens sykehus bør ikke bygges på bakgrunn av nyhetsbildet og dem som roper høyest

 2. OSLO

  Slik blir Oslo universitetssykehus

 3. KRONIKK

  Gammelt og uegnet. Doble vaktlag. Voksende befolkning. Derfor må Oslo ha nye sykehusbygninger

 4. KRONIKK

  Sykehussamling på Gaustad er en dårlig løsning for pasienter i halve Norge

 5. KRONIKK

  Stopp helsebyråkratene i Helse Sør-Øst. Det er fortsatt ikke for sent.

 6. DEBATT

  Nytt Oslo universitetssykehus bør bygges på Gaustad