Frykter våt opera

Går det slik klimaforskere frykter, vil den nye operaen i Oslo ligge for lavt om 100 år. - Operaen står trygt, sier Statsbygg.

Operabygget i Bjørvika er et av landets største byggeprosjekter, og er plassert helt nede ved vannkanten. Prisen vil bli på ca. 4,1 milliarder kroner.— Vi har tatt høyde for at sjøen kan stige inntil 2,6 meter over dagens middelvannstand, sier avdelingsdirektør Mette Nordhus i Statsbygg. Hun presiserer at alle nødvendige hensyn er tatt, også til hundre- og tusenårsbølgen, og at operaen ligger trygt.

Ikke spesialister.

— Vår kompetanse er innen ekstremnedbør og rasfare. Vannstigning er ikke vårt spesialområde, sier sivilingeniør Kjell Hauge i Norges Geotekniske Institutt (NGI). Han er noe forundret over at Statsbygg oppgir dem som kilde for klimaendringer.Professor og klimaforsker Atle Nesje ved Bjerknessenteret og Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen mener operautbyggerne ikke har tatt tilstrekkelig høyde for at havnivået vil stige. - Jeg er overrasket at de valgte å bygge så lavt, sier han.Nesje er også forundret over at Statsbygg ikke har kontaktet landets fremste ekspertise på klimaendring og vannstigning, nemlig Bjerknessenteret.

2,9 meter på det verste.

— I Oslo er ifølge Statens kartverk høyeste observerte vannstand 195 cm over middelvannstand. Dette skjedde 4. desember 1914. Hvis man bruker Rahmstorfs havnivåkurve og korrigerer for dagens landhevning i Oslo på 4 millimeter pr. år, vil man i år 2100 kunne oppleve en vannstand under en lignende stormflo som i 1914 på 241 cm over middelvannstand. Hvis man plusser på 34 cm, som ligger i usikkerheten i Rahmstorfs kurve, kan vannstanden bli 2,75 m høyere enn i dag.- Middel høyvann i Oslo Havn ligger i dag 14 cm høyere enn middelvannstanden, så da nærmer vi oss 2,9 meter, 30 cm høyere enn Statsbyggs "worst case". Og så må vi plusse på effekten av vind og bølger, sier Nesje.

Vi har tatt høyde for at havet kan stige 2,6 meter, sier operabygger Statsbygg. Forskere frykter 2,9 meter om hundre år.