Likestillingsministeren vil gi utviklingshemmede mer individuell tilrettelegging i arbeidslivet

– Det er viktig at så mange som mulig kommer inn i arbeidslivet, sier Solveig Horne (Frp). 70 prosent av utviklingshemmede i Norge er uten arbeid.

En av de ansatte på Albergo Etiko, Mirko Piras, mener jobben har gitt ham tilgang på et vanlig liv, og ikke minst ny selvtillit.

Fredag fortalte A-magasinet historien om det italienske hotellet Albergo Etico. Siden 2006 har 55 unge personer med Downs syndrom gjennomført treårig arbeidspraksis der. I dag møter du utviklingshemmede som rutinerte servicemedarbeidere flere steder på hotellet. Metoden deres, Download Albergo Etico, er eksportert til flere land.

I Norge rekrutterer Scandic Hotels personer med utviklingshemming gjennom sitt program «Helt med».

Likevel er 70 prosent av utviklingshemmede her i landet uten arbeid, mens rundt 30 prosent er på forskjellige tiltak, ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

– I dag havner utviklingshemmede ofte på uføretrygd uten å få evnene sine kartlagt, fordi de er unntatt kravet om arbeidsevnevurdering i NAV, sier Osmund Kaldhim, som ledet Rettighetsutvalget som leverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet i fjor.

– Ikke alle ønsker seg ut i arbeidslivet

Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) synes det er vanskelig å gi et svar på om arbeidsdeltagelsen blant utviklingshemmede i Norge i dag er høy nok.

– Det er en sammensatt gruppe. Vi må huske at det også finnes de som ikke har arbeidsevne, og de som ikke ønsker seg ut i arbeidslivet. Men det vi ikke er fornøyd med, og er nødt til å jobbe mer med, er å gi mer individuell tilrettelegging, sier hun.

Likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Mulighet til å hospitere

Horne peker på at for mange som har plasser på skjermede bedrifter eller på dagtilbud, kan et ordinært arbeidsliv også virke skremmende. Derfor ble det i fjor innført en permisjonsordning som gjør at denne gruppen får mulighet til å hospitere i vanlige bedrifter.

– Men det er viktig at så mange som mulig kommer inn i arbeidslivet, og jeg er glad for at Rettighetsutvalget tar opp denne problematikken i sin utredning.

Velger andre arbeistagere

Rettighetsutvalget har også sett på tilgangen på varig tilrettelagte arbeidsplasser, såkalte VTA-plasser, som både tilbys i skjermet virksomhet og som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Tendensen viser at vekstbedriftene som skal gi varig tilrettelagt arbeid, velger andre arbeidstagere enn utviklingshemmede.

– Bedriftene skal tjene penger. Da velger de arbeidstagere som trenger mindre støtte enn utviklingshemmede, sier utvalgsleder Osmund Kaldheim.

Metoden Download Albergo Etico er basert på «learning by doing». På hotellet finnes ingen lærere eller assistenter, bare kolleger. Fra venstre: Stefania Dusio, Mirko Piras, Marcella Poggi Americo, Stefano Olivetti, Fiorella Borio, Nikkolo wallis, Irene Trasti og Antonio de Benedetto.

Camilla Schreiber, styreleder i Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS), kjenner seg igjen og mener ansvaret også ligger hos NAV.

– I møter med NAV har jeg fått forklart at fordi mennesker med Downs syndrom får automatisk uførepensjon ved fylte 18 år, har de valgt å prioritere andre svake grupper, som for eksempel innvandrere, forteller hun.

NAV: – Utnytter ikke potensialet godt nok

Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, avviser at utviklingshemmede blir nedprioritert som arbeidstagere.

– Vi setter ikke de ulike gruppene opp mot hverandre, selv om innvandrere og ungdom under 30 år har høy prioritet. I dag fyller utviklingshemmede 40 prosent av VTA-plassene, og utgjør dermed den største diagnosegruppen.

Han avviser også at unntaksregelen fratar utviklingshemmede rett til arbeidsevnevurdering: Alle har rett til slik vurdering – hvis de ber om det.

Men Hugvik innser at både staten og NAV har visse utfordringer når det gjelder å få utviklingshemmede ut i arbeid:

– Vi er ikke flinke nok til å utnytte det potensialet utviklingshemmede har for å delta i det ordinære arbeidslivet. Det er noe vi jobber med.