Stortingets presidentskap vingeklipper seg selv

Når Stortinget skal bygge i fremtiden, får toppene mindre handlingsrom. Slik skal de hindre nye skandaler og overskridelser.

Klokken 10.00 torsdag 8. mars leste Olemic Thommessen opp den historiske redegjørelsen der han trakk seg som stortingspresident, landets høyest rangerte posisjon etter kongen.

Mindre makt til direktøren og Stortingets president. Politikerne skal involveres mer. Og Statsbygg skal som hovedregel være byggherre for byggeprosjekter på Stortinget.

Det fremgår av innstillingen fra Stortingets presidentskap som har behandlet rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på hvordan fremtidens byggeprosjekter på Stortinget bør løses.

Gruppens rapport behandles fire måneder etter at Ida Børresen trakk seg som stortingsdirektør og tre måneder etter at Høyres Olemic Thommessen trakk seg som stortingspresident.

Bakgrunnen for avgangen var byggeskandalen rundt ny innkjøringstunnel og postmottak til Stortinget.

To forslag står sentralt i rapporten og fremmes av presidentskapet for Stortinget:

  • Politikerne på Stortinget skal involveres mye tettere i byggeprosessene, og bli holdt bedre informert.
  • Det anbefales at Statsbygg får en hovedrolle som byggherre, slik det er vanlig i statlige byggesaker.

Dermed anbefales det at Stortingets egen administrasjon får mindre makt.

Stortingets byggeprosjekt i Oslo sentrum inkluderer renovering av en bygård, bygging av nytt post- og varemottak og en 250 meter lang innkjøringstunnel til sistnevnte. Prosjektet har vokst i omfang og kostnad fra 70 millioner kroner i 2011 til 2320 millioner i 2018.

Rapporteringsplikt til presidentskapet

Presidentskapet slutter seg til forslaget fra arbeidsgruppen om å senke terskelen for stortingspolitikerne til å involvere til å involvere seg i byggesaker – som plenum, og at de oftere skal bli informert om de ulike prosjektene.

I innstillingen heter det at presidentskapet i høst skal komme med et forslag til nytt reglement for Stortinget rundt bygge- og leiesaker. Her kommer det regler for når Stortinget i plenum skal involveres i byggesaker.

Presidentskapets flertall, alle unntatt medlemmet Nils T. Bjørke (Sp), foreslår at det tas inn en ny bestemmelse om at presidentskapet bør konsultere partigruppene i særlig viktige administrative saker, uten at det etableres et nytt formelt organ for denne type kontakt.

Bjørke vil at det skal opprettes et eget organ.

Vil overlate byggherrerollen til Statsbygg

Rapporten anbefaler å overlate byggherreansvaret til Statsbygg, nærmest som et prinsipp, slik «instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor» tilsier.

Dette slutter presidentskapet seg til.

Statsbygg kan involveres uten forutgående anbudsrunde.

Dette vil føre til at Statsbygg overtar ansvaret for å styre gjennomføringen av prosjektet, står for anbudsprosesser og håndtering av kontrakter med entreprenører.

Arbeidsgruppen ber politikerne selv avgjøre om det skal opprettes en egen internrevisjon for Stortinget, eller om Riksrevisjonen skal håndtere revisjon her. Presidentskapet kommer tilbake til dette spørsmålet senere. fordi det ikke er godt nok utredet.