Norge

Flere soldater sextrakasseres

Undersøkelse viser at 20,3 prosent av de kvinnelige soldatene har opplevd seksuell trakassering. 2,9 prosent av deres mannlige medsoldater oppgir det samme.

Hver femte kvinnelige soldat utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet, viser undersøkelse.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

En stor vernepliktsundersøkelse Forsvaret og Soldatnytt nå offentliggjør viser at flere, ikke færre norske soldater utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Med seksuell trakassering menes uønsket atferd av seksuell karakter, eller annen uønsket atferd basert på kjønn, som krenker soldatens integritet i tjenesten.

— Totalt uakseptable tall

Hele 5,3 prosent av soldatene har vært usatt for seksuell trakassering, noe som er en økning.

Brutt ned på kjønn viser tallene at 20,3 prosent av de kvinnelige soldatene har opplevd slik trakassering. 2,9 prosent av deres mannlige medsoldater oppgir det samme.

Forsvaret har i flere år jobbet med å ta tak i uønsket seksuell oppmerksomhet. Også kvinnelige offiserer, spesielt i Marinen, har meldt fra om uønskede forhold.

Når Aftenposten besøker militære leire og stasjoner finnes det rikelig med plakater der det advares mot seksuell trakassering.

- Dette er tall som er totalt uakseptable i vår organisasjon. Vi har nulltorelanse for mobbing og trakassering, sier viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben, Jan Eirik Finseth.

— Godt arbeidsmiljø og godt kameratskap er helt avgjørende for at Forsvaret skal kunne utføre de oppdragene vi er satt til å løse. Det er et lederansvar å sørge for at vi har et godt arbeidsmiljø hos oss, sier Finseth.

Rapporteringssystem

Han sier at det nå settes i gang strakstiltak for å forbedre situasjonen før nye soldater rykker inn til sommeren. Ett av tiltakene er holdningskampanjer og opplæring i etikk og ledelse rettet både mot soldater og befal.

Forsvarsledelsen ønsker et tett samarbeid med tillitsmannsordningen til de vernepliktige, og de står sammen om arbeidet med å redusere trakasseringen.

— Tillitsmannsordningen slutter seg til forsvarsledelsens ambisjon om nulltoleranse for seksuell trakassering. Nå må alle jobbe sammen for å få til dette. Vi oppfordrer også alle soldater til å være bevisst på og reflektere over problemstillingen selv om de selv ikke utsettes for trakassering. Det er viktig å ta ansvar dersom en ser at dette rammer medsoldater, sier landstillitsvalgt Einar Tenden.

I tillegg til holdningsarbeidet vil det bli utarbeidet et rapporteringssystem for mobbing og trakasseringssaker. Det eksisterer allerede en varslingskanal der soldatene anonymt kan melde fra om slike hendelser utenom de vanlige kommandolinjene. Det stilles også krav til saksbehandling og psykososial støtte ved slik varsling for å sikre at alle henvendelser blir tatt på alvor.

Les også

  1. - Forsvarets holdning til kvinner er for dårlig

  2. - Holdningene i Forsvaret går i arv