NOAS bekymret for unge asylsøkeres sikkerhet: – Seksuell utnyttelse blir sjelden rapportert

Det er skrikende behov for bedre sikkerhet for unge asylsøkere, mener NOAS.

Unge asylsøkere er mer utsatt for utnyttelse enn vi liker å tro, mener NOAS, som vil øke sikkerheten rundt denne gruppen. Personene på bildet har ingen direkte sammenheng med denne artikkelen.

Mange unge asylsøkere er sårbare og livredde for ikke å få opphold.

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), mener derfor det er et skrikende behov for å bedre sikkerheten til unge asylsøkere, enten de er over eller under 18 år.

Dess tidligere de knytter seg til trygge voksne, dess bedre, mener han.

Han sier videre at de da kan bli bedre rustet til å hindre utnyttelse. Men ofte mangler de et godt sikkerhetsnettverk.

Mener det er store mørketall

Martinsen mener de kan komme i et avhengighetsforhold til personer som de oppfatter som gode hjelpere, og gjøre ting som de egentlig ikke vil. Det kan dreie seg om naskeri, tyveri, narkotikasalg og seksuelle handlinger.

– Her er det nok store mørketall. Omfanget vet vi ikke noe om. Seksuell utnyttelse er ikke noe man snakker om, det er svært tabubelagt. Dermed blir seksuell utnyttelse sjelden rapportert, sier Martinsen.

Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er svært bekymret for sikkerheten til unge asylsøkere og flyktninger.

To saker har denne høsten aktualisert dette:

Svein H. Ludvigsen har via sin tidligere forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, avvist alle anklagene i tiltalen. Advokat Ellen Holager Andenæs har nå overtatt som forsvarer.

Les også

Les også: «Han begynte å kalle meg kjæresten sin. Jeg var 12.»

Sårbar i vinterland

Tiltalen mot Svein Ludvigsen har rystet mange, ikke minst i Tromsø. Selv om byens siste asylmottak ble nedlagt for to år siden, arbeider Flerkulturelt Forum Tromsø (FFT) for å integrere innvandrere og flyktninger.

Frivillig engasjerte, som Lilian Silva og Benoit Tamba, er opptatt av at flyktninger er spesielt sårbare de første årene i et nytt land.

Frivillig engasjerte som Lilian Silva (t.v.) og Benoit Tamba i Tromsø er opptatt av at flyktninger er spesielt sårbare de første årene i et nytt land. De vil starte et nytt prosjekt for barn og unge, for å sikre god integrering fra første dag.

– Jeg håper at det som er kommet frem om Ludvigsen, ikke er riktig. I motsatt fall er dette dobbelt alvorlig fordi det er snakk om utnyttelse av unge mennesker og unge som befinner seg i en veldig sårbar situasjon, sier Silva.

– Det er lett for sårbare mennesker å stole blindt på maktmennesker, sier Tamba, som legger til at hvis de blir sviktet, kan det føre til at de lukker seg; det motsatte av det samfunnet trenger.

Les også

Les også: Redd Barna: – Få seksuelle overgrep blant minoritetsbarn blir avdekket

Tre tiltak

Martinsen i NOAS peker på tre sentrale forhold som bør på plass så fort som mulig:

  • Barnevernet må overta omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) mellom 15 og 18 år.
  • Øke bemanningen på asylmottak, en person med barnefaglig kompetanse ikke er nok.
  • Gjennomgå vergeordningen. Han viser til at rapporter fra UNHCR, FAFO og UNICEF kritiserer dagens ordning.

Ifølge FAFO føler en stor andel av beboerne på mottak for enslige mindreårige seg utrygge og har betydelige psykiske problemer. Dette til tross for detaljerte rundskriv for hvordan de unge skal følges opp.

«Utrygge ungdommer trenger trygge voksne omsorgspersoner. Dette har
ikke alle ungdommer som i dag bor på mottak», skriver Fafo-forskerne.

UNICEF viser til Barneombudet som melder om økt bekymring for psykiske problemer, selvskading og selvmordstanker og skolefravær i denne gruppen.

– Hvis vi ikke gir god nok omsorg for unge enslige asylsøkere i ankomstfasen, kan vi risikere at noen av dem utvikler seg negativt, sier Martinsen.

Han minner om at det er til det beste for samfunnet og de mindreårige at de får omsorg som kan forhindre kriminalitet og i stedet utvikler dem til gode samfunnsborgere.

– Mottak er i utgangspunktet trygge

Justisdepartementet sitter ikke på informasjon som tilsier at det er grunn til å dele NOAS’ bekymring for sikkerheten til unge med asylsøkere. Statssekretær Torkil Åmland understreker at norske asylmottak i utgangspunktet er trygge.

– Men man kan aldri gardere seg mot at noen vil forsøke å utnytte sårbare personer. Derfor er UDI i dialog med driftsoperatørene, legger til rette for et trygt bomiljø i mottakene og skal sørge for at det er rutiner for å motvirke og fange opp uønskede hendelser i mottakene, sier Åmland.

Han viser til at det siden 2016 er bevilget penger til økt bemanning og barne­faglig kompetanse på mottakene for enslige mindreårige. Åmland mener at enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år har fått et styrket omsorgstilbud «i form av tettere oppfølging, bedre omsorg og en mer meningsfull tilværelse.»

Også UDIs assisterende fagsjef Heidi Vibeke Pedersen svarer at asylmottakene «i det store og hele et trygt sted å være for våre beboere».

– Vi er imidlertid alltid oppmerksomme på at enslige mindreårige og unge voksne kan være sårbare, og at de kan ha et særskilt behov for oppfølging, svarer hun og viser til detaljerte retningslinjer og rutiner for å avdekke og håndtere beboere som blir utnyttet til arbeid, prostitusjon, narkotikasalg og annen kriminalitet.