Riksrevisjonen: Bedre bruk av jernbanemilliardene kunne gitt langt større kutt i reisetiden

Kundene kunne fått så mye mer. Jernbaneinvesteringene har ikke vært styrt godt nok, hevder Riksrevisjonen. Samtidig slås det fast at utbygging har store, positive effekter.

Fra byggingen av ny jernbanestrekning mellom Larvik og Porsgrunn. Ny linje vil forkorte reisetiden med 20 minutter, og skal åpne i 2018. Pris: 7,2 mrd. kroner.

De siste årene er bevilgningene til jernbanen økt fra 1,4 til ti milliarder kroner per år.

Syv store prosjekter har blitt ferdig de siste syv årene, til en pris av 20 milliarder kroner. Flere andre er under bygging.

  • Men hva får vi ut av de store investeringene til jernbanen?
  • Gir pengene egentlig et bedre togtilbud?

Dette er det Riksrevisjonen har sett på i en rapport som presenteres klokken 10.00 torsdag.

Svaret er ifølge revisjonen selv:

Til dels store summer som er investert i jernbanen de siste årene, er brukt feil.

Antall reisende med tog har ikke økt mer enn antall reisende med bil.

Jernbanen «glemmer» å bygge parkeringsplasser for tog, og de mangler flere krysningsspor, steder der tog kan passere hverandre på linjer med bare ett spor.

Jernbaneverket (i dag Bane Nor) har vært for lite opptatt av hvilke løpende forbedringer i togtilbudet de store investeringsprosjektene kunne bidratt til.

Flere steder er det blitt flere avganger, men ikke færre forsinkelser eller innstillinger.

Endringer i rutetabellen - med flere avganger - må samkjøres bedre med utbyggingene, da blir effekten så mye større.

Spesielt har signalanlegg ikke hengt med i utbygging av jernbane, og forsinket effektene.

– For at flere skal velge å reise med tog, er det viktig at jernbaneinvesteringene fører til et merkbart bedre reisetilbud så raskt som mulig, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Rapporten fra Riksrevisjonen, statens eget kontrollorgan, går rett inn i valgkampen og den nye debatten om hvor lønnsomt det er for samfunnet å investere store summer i vei og jernbane.

Og, om hvordan Norge skal få folk til å sette igjen bilen og få plass på tog, busser, T-bane og trikker, om man skulle droppe planene om storstilt utbygging.

Om få dager behandles Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) i Stortinget, der det er satt av 312 milliarder til jernbane mellom 2018 og 2029.

Det er ikke alltid Riksrevisjonen også kommer med skryt

Rapporten om investeringer i jernbane er langt mildere enn Riksrevisjonens rapport fra 2015 om effekten av vedlikehold på jernbanen, som ifølge revisjonen var langt lavere enn det jernbanen selv har lovet.

Det daværende Jernbaneverket bekreftet at Riksrevisjonen hadde rett, men svarte at «det er fra nå av og fremover at effekten vil merkes».

Nye togsett, som Flirt, har gitt betydelig positiv effekt for jernbanen.

I den nye rapporten peker Riksrevisjonen spesielt på at utbygging av dobbeltspor på strekningen Asker - Lysaker, kombinert med langt flere avganger, er en suksess.

«På denne strekningen har togtilbudet blitt merkbart bedre for de reisende,» skriver revisjonen.

Den peker også på positiv utvikling på flere strekninger.

  • Svære, internasjonale selskaper har meldt seg på i konkurransen om å få kjøre tog i Norge.

Her er Aftenpostens vurdering av selskapene og tips om vinneren.

Nesten 15 millioner flere passasjerer

Aftenposten har med hjelp fra NSB tatt et tilbakeblikk passasjerutviklingen de siste årene, på jernbanen:

  • I 2009 reiste 51,5 millioner passasjerer med NSB.
  • I fjor var tallet 66,2 millioner.
  • Det er en økning på nesten 15 millioner.

Da Jærbanen, lokalbanen til Stavanger, ble bygget ut fra enkeltspor til dobbeltspor, eksploderte tallet på passasjerer.

Videre:

  • Våren 2010 svarte 60 prosent av NSBs kunder at de var fornøyd med det togtilbudet.
  • Våren 2017 har tilfredsheten økt til 76 prosent.

NSB har de siste årene utkonkurrert sine egne ekspressbusser, og fått tusenvis til å ta tog til jobben i stedet for bil.

Det skyldes ikke minst at det nå går tog gjennomsnittlig hvert tiende minutt på den travle strekningen Asker-Oslo S-Lillestrøm.

Både dagens regjering og den forrige, rødgrønne, støtter ambisjonen om at jernbanen skal være ryggraden i persontransport inn og ut og imellom byene på Østlandet.

Ny linje Larvik-Porsgrunn går delvis parallelt med utbygging av ny strekning på E18.
  • Jernbanen, Veivesenet og Ruters store plan for kollektivutbygging i Oslo og Akershus konstaterte at all utbygging ville være en samfunnsøkonomisk gullgruve.

Så kom Finansdepartementets kontrollrapport.

Solvik-Olsen: Delvis enig med Riksrevisjonen - noe er «unyansert»

I sitt svar til Riksrevisjonens skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han i hovedsak er enig i den negative og positive kritkken.

Han karakteriserer likevel flere av merknadene som mangelfulle og unyanserte.

Ifølge Solvik-Olsen oppnås det gradvise forbedringer under utbygging, også når det ikke blir hyppigere avganger. Lengre plattformer gir plass til lengre togsett. Nye tog er mer stabile, og mer komfortable.

«Men en pågående videreutvikling av «effektpakker» i (det nye) Jernbanedirektoratet skal bidra til at investeringer og andre tiltak ses i sammenheng og kommer med i prosjektgrunnlaget og gjennomføringen av prosjektene,» skriver han.