Statens helsetilsyn: Bekymret for at ufaglærte ikke kan nok om rolleblanding

Saker der helseansatte misbruker sin tillit for å oppnå seksuell omgang med pasienter, er svært alvorlige. Det mener Statens helsetilsyn, som vil ha grenser og rolleblanding inn på pensum og inn i opplæringen i helsevesenet.

Aftenposten har skrevet om Ina, som bodde i døgnbemannet kommunal bolig på grunn av psykisk sykdom. Der ble hun seksuelt utnyttet av en helsearbeider uten autorisasjon.

En helsearbeider tar en litt lengre samtale med en pasient utenfor arbeidstid. Helsepersonell legger til en beboer som venn på Facebook.

– Grensene kan fort bli uklare ved bruk av sosiale medier og hvis det etableres vennskapelige forhold mellom ansatt og pasient.

Det sier Lisbeth Normann og Pål Molin, seniorrådgivere i Statens helsetilsyn. De har gått gjennom 147 tilsynssaker, der helsepersonell med og uten autorisasjon har hatt en seksuell relasjon til pasient, eller har begått seksuelt grenseoverskridende handlinger de siste ti årene.

– Dette er alvorlige saker, og vi vet at de skaper bekymring i samfunnet.

Aftenposten har skrevet om Ina som opplevde å bli seksuelt utnyttet ved institusjonen hun bodde på, av en ansatt uten autorisasjon. Kontakten mellom de to startet da nattevakten sendte melding på messenger utenom arbeidstid.

Statens helsetilsyn har i sin gjennomgang avdekket at mange av tilsynssakene startet med slike ufarlige sammenblandinger av det private og profesjonelle.

– Her handler det om rolleforståelse, særlig at helsepersonellet har en innsikt i at privat kontakt kan skape usikkerhet hos pasienten og svekke tilliten til helsepersonell i sin helhet, sier Molin.

Ina er fremdeles svært preget av hendelsen i den kommunale boligen, men bor ikke lenger på institusjon.

Flere ufaglærte

Det jobber 114.000 uautoriserte helseansatte i norsk helsevesen. Antall uautoriserte har økt kraftig i noen deler av helsevesenet. Det bekymrer tilsynet at så mange jobber uten utdanning.

– Det er en stor utfordring at stadig flere i helse- og omsorgstjenestene er ufaglærte. Dette krever mer av virksomhetene, og de må ta et enda større ansvar for opplæring og gode rutiner når mange ansatte ikke har helsefaglig utdanning.

De mener rollesammenblanding og grenseoverskridelser fra ansatte i helse- og omsorgstjenestene må snakkes mer om.

Inn på pensum

Men et stort problem er at det er skrevet og forsket lite på temaet.

Helsetilsynet mener temaet må inn i utdanningen av helsepersonell i større grad. De ulike foreningene for ulike profesjoner må også bli tydeligere i sine fagetiske retningslinjer på hvor grensene går, mener tilsynet.

– Vi opplever at kunnskapsgrunnlaget på temaet er mangelfullt og lite oppdatert. Det omhandler ofte bare eksempelvis psykologer og psykiatere, sier Molin og Normann.

– Dette må mer inn i de helsefaglige grunn- og videreutdanningene og tas tak i av profesjonsforeninger og fagforbund.

Dårlig kontroll

Pasientovergrepsutvalget, som nylig leverte en rapport, mener det er for dårlig kontroll og oversikt over uautorisert helsepersonell.

Statens helsetilsyn deler bekymringen om at tilsynssaker mot uautorisert helsepersonell ikke samles ett sted. Det finnes dermed ingen samlet oversikt over slike saker.

– Utfordringen kommer hvis en person begår handlinger i ulike deler av landet, og dette eventuelt ikke fanges opp, sier Normann og Molin.

Burde vært anmeldt

Helsetilsynet mener løsningen er å få til et bedre samarbeid med politiet. Slik at saker der uautoriserte begår regelbrudd kan følges opp av domstolene.

– Det er eksempelvis dommer eller saker mot helsepersonell som ikke blir oversendt til tilsynsmyndighetene. Det kan medføre at vi ikke blir kjent med sakene.

Og Helsetilsynets egen gjennomgang avdekket at flere av sakene burde vært anmeldt.

– Vi ser at vi bør anmelde flere av sakene, selv om de er anmeldt av andre før Helsetilsynet blir gjort kjent med saken, sier Normann og Melin.