Utløpt pass hindret besøk i fengselet – nå vil SV ha svar

De kan ikke reise noe sted, men passkrisen skal også ha rammet en innsatt i norsk fengsel.

Besøksinngangen på Ullersmo avdeling, ved Romerike fengsel.

I slutten av juni fikk Justis- og beredskapsdepartementet et brev fra den tillitsvalgte blant de innsatte på Ullersmo, ved Romerike fengsel.

Han tok opp hvordan en 78 år gammel kvinne, som ifølge ham skulle besøke en innsatt, ble avvist fordi passet hennes hadde utløpt.

– Dette var etter at problemene med Thales var kjent, og etter at nordmenn fikk reise til Hellas med utløpte pass, utdyper den tillitsvalgte overfor Aftenposten. Han forteller at det var en innsatt på nabocellen som skulle få besøk av den eldre kvinnen, som var en slektning.

Den tillitsvalgte synes det er urimelig at kvinnen ble avvist, men sier han forstår at vaktene følger reglene og er redd for å trå feil. Derfor ønsket han at departementet skal komme med tydelige retningslinjer.

– Jeg har ikke fått noe svar ennå. Men det er et paradoks at man blir avvist når man skal besøke noen i norsk fengsel, mens man får dispensasjon til å fly til Hellas, sier han.

Aftenposten har anonymisert den tillitsvalgte av hensyn til fornærmede i sakene mannen er dømt for.

Ikke mange tilfeller

Vanlig praksis i fengslene er at besøkende må vise legitimasjon. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) opplyser at de ikke er kjent med spesielle hendelser som angår gyldigheten av pass eller ID.

Fengselsinspektøren ved Ullersmo fengsel skriver i en e-post til Aftenposten at de ikke kjenner til det konkrete eksempelet. At besøkende ikke har med gyldig legitimasjon, har de ikke opplevd som en stor utfordring.

«Når det gjelder besøkende som kun har pass som er utgått, vil vi gå igjennom våre rutiner for å undersøke om vi kan godta pass som har gått ut etter en viss dato, da vi har forståelse for at det har vært og er utfordrende med å fornye pass», skriver Inge-Jørgen Gammelli.

Også KDI opplyser at det er rom for skjønnsmessige vurderinger i enkelttilfeller dersom de ansatte er sikre på at de besøkende er dem de sier at de er.

Ønsker departementet på banen

Stortingspolitiker Andreas Unneland (SV) er ikke fornøyd. Han har sendt et spørsmål om saken til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Stortingsrepresentant for SV, Andreas Unneland, ønsker avklaring fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Han mener hendelsen på Ullersmo kan tyde på at innsatte har befunnet seg i blindsonen under passkrisen. Unneland peker på at de innsatte har vært rammet av pandemien, og at det er kritikkverdig om de også rammes av problemene med norske pass.

– Justis- og beredskapsministeren fikk informasjon om dette for noen måneder siden. Det er problematisk om man vet om en situasjon der innsatte ikke får besøk av sine nære. Det kunne vært løst med en instruks departementet. Besøk er viktig hvis soningen og rehabiliteringen skal fungere, sier SV-politikeren.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke besvart Aftenpostens spørsmål.