Norge

Advokatkjendis stilles til ansvar for dårlige råd

Advokat Per Danielsen ga sin klient så håpløse råd at han stilles økonomisk til ansvar og må betale over 300.000 kroner, ifølge en dom i Oslo tingrett.

«Han burde forstått at prosessrisikoen var ualminnelig høy, og at det var uforsvarlig ikke å informere klienten om denne risikoen helt konkret, dvs. at muligheten for å vinne frem var svært liten», skriver Oslo tingrett om Per Danielsen.
  • Per Annar Holm

Advokat Per Danielsen sier at dommen er feil og vil bli anket til lagmannsretten.

Den er derfor ikke rettskraftig.

— Dessverre har tingretten misforstått faktum på oppsiktsvekkende mange punkter og bygget på forhold ikke engang min klient har påstått. Jeg har måttet bruke tolv sider i anke på å rette alle feilene i dommen, skriver Danielsen i en mail til Aftenposten.

Han fortsetter:

Oslo tingrett mener advokat Per Danielsen ga så dårlige råd at han kan stilles økonomisk ansvarlig for klientens utgifter.

« Tingretten overser dessverre at det må skilles mellom hvordan klienten forklarte saken til å begynne med og hvordan den etter hvert endret seg da den kom for retten. Dommen er preget av etterpåklokskap.

Basert på det min klient fortalte og de dokumenter han ga meg, sa jeg han hadde en mulighet for å kunne vinne. Den muligheten ville han prøve. Saken forandret seg etter hvert som motparten fikk fremlagt sitt syn og sine dokumenter, og det er feil av tingretten å la meg få ansvaret for utfallet.

Jeg står fast på at det var forsvarlig å anføre at kravet til klienten ikke var foreldet slik saken så ut for meg da jeg uttalte meg til klienten om spørsmålet, » skriver Danielsen.

Avsluttet arbeidsforholdet

Saken starter tilbake i 2005 da en hjelpepleier ikke fikk forlenget en arbeidsavtale med Oslo kommune etter anklager om seksuell trakassering og voldtektsforsøk.

Hjelpepleierens advokat gikk i forhandlinger med bydel Nordstrand, som gikk med på å betale 91.000 kroner til etterutdanning og 35.000 kroner til dekning av advokatutgifter mot at mannen sluttet «frivillig».

I forliket heter det også at «kommunen beklager at N.N. har opplevd avslutningen av arbeidsforholdet som vanskelig», og de lovet mannen en sluttattest.

Misfornøyd med forlik

Men den nå 41 år gamle mannen var ikke fornøyd med forliket, og seks uker senere tok han ut stevning mot Oslo kommune. Han droppet å bruke advokat, og lot sin partner representere seg i retten.

Oslo tingrett frifant Oslo kommune blankt den 31. mars 2006, og hjelpepleieren måtte dekke kommunens saksomkostninger med 15.000 kroner.

Så anket han til Borgarting lagmannsrett, som sa seg enig med tingretten og plusset på 16.000 kroner ekstra i saksomkostninger.

Klaget på advokaten

Samtidig med dette klaget hjelpepleieren advokaten som inngikk forliket med kommunen inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg med påstand om at advokaten hadde brutt reglene for god advokatskikk.

« Advokat Tron Dalheim ved advokatfullmektig Tone Urdal Sand har ikke handlet i strid med Regler for god advokatskikk i sin utførelse av oppdrag for klager », kom disiplinærutvalget til i februar 2006.

Hjelpepleiren godtok ikke dette, og klaget advokaten inn for disiplinærnemnda, som 20. oktober samme år kom til samme konklusjon som utvalget og frifant advokaten.

Søkte advokathjelp

I mars 2009 kontaktet 41-åringen advokat Per Danielsen, som i november tok ut stevning mot den første advokaten med krav om erstatning.

  1. mars 2011 kom Oslo tingrett til at advokat Dalheim/ Urdal Sand måtte frifinnes, og at hjelpepleieren måtte betale saksomkostningene med 85.000 kroner. Ifølge dommen var kravet foreldet, og advokatene hadde ikke handlet uaktsomt da de inngikk forliket.

Advokat Danielsen anket på vegne av sin klient denne dommen inn for lagmannsretten, som nektet anken å bli fremmet. Så plusset de på nye 8.000 kroner i saksomkostninger.

Saksøkte Danielsen

Den 29. november 2012 tok advokat Anders Flatabø ut stevning på hjelpepleierens vegne mot Advokatfirmaet Danielsen & CO AS med krav om erstatning

på kr. 267.410 for uforsvarlig utførelse av advokatoppdraget.

De mente at advokat Danielsen opptrådte erstatningsbetingede uaktsomt da han etter møtet den 16. mars 2009 anbefalte hjelpepleieren å gå til søksmål mot advokatfirmaet Arntzen de Besche AS.

Motsøksmål

Danielsen på sin side krevde å få dekket 114.753 kroner i salær, mens hjelpepleieren godtok å betale bare 14.000 kroner siden resten av advokatregningen var det partneren hans som måtte svare for.

Ifølge tilsvaret fra advokat Danielsen orienterte han om prosessrisikoen generelt, men ga aldri noen garanti for å vinne saken. Advokaten mente også at saken ikke var foreldet.

Knusende dom

Oslo tingrett er kommet til at advokat Danielsen har opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt i forbindelse søksmålet.

«Retten mener han ikke foretok en faglig forsvarlig vurdering av sakens faktiske og rettslige sider. Han feilvurderte dermed prosessrisikoen. Han burde forstått og informerte klienten om at det var svært liten sannsynlighet for å vinne frem», skriver tingrettsdommer Ina Strømstad.

Tingrettsdommer Ina Strømstad har skrevet en meget tydelig dom.

Var foreldet

Retten mener hjelpepleierens søksmål mot advokatene ikke hadde noen sjanse til å vinne frem:

« Slik retten ser det var advokat Danielsens bevismessige og rettslige vurdering av foreldelsesspørsmålet klart uforsvarlig når han la til grunn at foreldelsesfristen begynte å

løpe den 16. mars 2009. Reglene om foreldelse ligger i kjernen av hva en advokat bør ha god kunnskap om. Det må derfor stilles tilsvarende krav til advokatens aktsomhet på dette området» og «Han burde forstått at prosessrisikoen var ualminnelig høy, og at det var uforsvarlig ikke å informere klienten om denne risikoen helt konkret, dvs. at muligheten for å vinne frem var svært liten », heter det virdere i dommen.

— Ingen kommentar

Pressesekretær for byrådslederen, Steinar Wulfsberg-Gamre, synes det er vanskelig å kommentere bakgrunnen for forliket:

— Byrådet har ingen oppfatning nå om en arbeidsrettstvist som ligger åtte år tilbake i tid, sier Wulfsberg-Gamre.