Ny rapport avslører store forskjeller i tilbud til eldre. Store kommuner scorer bedre enn små.

Store kommuner tilbyr mest legetilsyn og mulighet for sykehjemsplass, viser gjennomgangen. Men innbyggerne i små kommuner er likevel mer fornøyd.

Noomi Elisabeth Fjelstad (101) og Marit Widnes (79) er strålende fornøyde med Bekkelaget sykehjem, og de er enige om at aldershjem får for mye negativ omtale.

Hvor mye varierer kvaliteten i kommunenes omsorgstjenester til de eldre? Og er det forskjeller mellom de private og offentlige tjenestene?

Dette har Senter for omsorgsforskning studert på oppdrag fra helseminister Bent Høie (H).

Les hele rapporten her:

Aftenposten har i en rekke artikler vist store forskjeller på bemanning, tilbud og avviksmeldinger ved norske sykehjem. Nå forklarer den nye rapporten noen av forskjellene.

Sykehjem og kvalitet

Forskerne har vurdert kvalitet ut fra fire parametere:

  • Om det gjøres en årlig legemiddelgjennomgang.
  • Om det gjøres en kartlegging av ernæring.
  • Om brukerne får vurdering av lege.
  • Om brukerne får vurdering av tannhelsepersonell.

Rapporten viser at beboere på sykehjem i kommuner med færre enn 5000 innbyggere kommer dårligere ut enn beboere på sykehjem i store kommuner og byer.

– Kontrollerer og kvalitetssikrer

Aftenposten møter Noomi Elisabeth Fjelstad (101) og Marit Widnes (79) i hagen på Bekkelagshjemmet. De har trukket ut i varmen og småprater med virksomhetsleder Miriam Berntsen Hasle.

Marit Widnes (79) (til venstre) og Noomi Elisabeth Fjelstad (101) er strålende fornøyd med Bekkelagshjemmet.

De to damene er strålende fornøyd med sykehjemmet sitt:

– Syke- og aldershjem får for mye negativ omtale. Her er det godt å være! sier de.

Miriam Berntsen Hasle er virksomhetsleder ved sykehjemmet som driftes av Kirkens Bymisjon.

– Hvis forskningsresultatet plasserer oss blant de kvalitetsledende i landet, er det en gledelig overraskelse. Vårt perspektiv er jo at alt kan bli bedre, sier hun.

Bekkelagshjemmet er kjent for å ha særlig fokus på bruken av legemidler og at beboerne til enhver tid skal få individuelt tilpasset medikasjon. Sykehjemmet har også høye ambisjoner for menneskenært arbeid.

– Vi leverer tjenester til Oslo kommune som krever og kontrollerer kvalitet. Kvalitetsforbedringsarbeid skjer på flere nivå og er satt i system. Det er krevende og skjerpende, sier Hasle.

Studien viser at det er store regionale forskjeller:

  • I Oslo får 88 prosent årlig legemiddelgjennomgang, mens tilsvarende tall for Troms er 34 prosent.
  • Oslo er også best i klassen når det gjelder ernæringskartlegging: 80 prosent får dette, ifølge rapporten. I Finnmark er andelen 29 prosent.
  • Oslo ligger høyest også når det gjelder andel beboere på langtidsopphold som er vurdert av lege det siste året: 90 prosent. Finnmark ligger lavest med 46 prosent.
  • Det er også store fylkesforskjeller når man ser på om beboerne er vurdert av tannhelsepersonell. Oslo hadde høyest andel med nesten 73 prosent. Finnmark hadde laveste andel med 32 prosent.

– Det ser ut til å være en del kommuner og sykehjem som ikke har faste rutiner for å tilby disse tjenestene, sier forsker og professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning ved Høgskulen på Vestlandet.

Forskerne forklarer forskjellene med at man i store kommuner har lettere tilgang til spesialister og annen kompetanse. Det kan også være slik at rapporteringsrutinene i de store kommunene er bedre, påpeker de.

Les også

FHI har bestilt spesialvaksine mot årets sesonginfluensa

Fra 17 til 53 prosent av kommunekronene på de gamle

Rapporten viser også at det er stor forskjell på hvor mye kommunene bruker på omsorgsoppgaver. Noen kommuner bruker så lite som 17 prosent, andre bruker 53 prosent på disse oppgavene.

– De små kommunene har større tilbud av hjemmebasert omsorg enn de store, mens de store kommunene har bedre dekning av sykehjemsplasser enn de små, sier Oddvar Førland.

Han mener de store variasjonene mellom små og store kommuner kan skyldes ulik befolkningssammensetning. Noen kommuner har mange eldre. Andre kommuner har færre.

Den samlede dekningsgraden – altså tilbud om sykehjem og hjemmetjenester til eldre over 80 år – varierer fra 31 prosent for kommunen med lavest tilbud, til 76 prosent for kommunen med best tilbud.

Flere av kommunelederne som forskerne snakket med, synes det er problematisk at det ikke er bemanningsnormer innen eldreomsorgen som for eksempel i barnehage og skole. De mener at pleie og omsorg taper i kampen om budsjettkronene.

Ikke lett å måle verdien av en tur og en dusj

Forskeren påpeker at det er mye annet enn legebesøk og ernæringsgjennomgang som er viktig for brukerne, men som ikke er like lett å måle: verdien av å holde seg ren, få i seg mat, puste inn frisk luft og bevege seg.

– Vi vet også at det er viktig å bli tatt på alvor, bli vist respekt, å føle seg sett, støttet og oppmuntret.

Les også

Den politiske debatten befinner seg lysår unna virkeligheten på norske sykehjem | Trine Eilertsen

Forskjeller mellom private og kommunale

Helseminister Bent Høie (H) ønsket særlig at forskerne skulle se om det var forskjeller på private og kommunale sykehjem.

– Når vi ser landet under ett, scorer de private litt bedre enn de offentlige på myndighetenes kvalitetsindikatorer. Men denne forskjellen har en tydelig forklaring. De fleste private sykehjemmene ligger i de store byene, og spesielt i Oslo. Her er det generelt bedre oppfyllelse av kvalitetsindikatorene, sier Førland.

Generelt er det likevel større tilfredshet i de små kommunene, til tross for at de store kommunene scorer høyere på myndighetenes kvalitetsindikatorer.

– En mulig forklaring kan være at det er mer oversiktlig i de små kommunene. Det er kortere vei for å komme frem til riktige personer. Kanskje er det også større nærhet til de som jobber i tjenestene, man kjenner hverandre gjerne bedre, sier forskeren.

Helseminister Bent Høie (H).

Høie: Viktig kunnskap

Helseminister Bent Høie er svært glad for rapporten.

– Debatten om sykehjem dreier seg ofte om privat eller kommunal. Denne rapporten slår fast at dette ikke er det viktigste. Det viktigste er hvilken kommune sykehjemmet ligger i, fastslår Høie.

Han mener dette viser at store kommuner har gode systemer for kvalitetssikring, men ikke minst at noen kommuner bruker for lite på eldreomsorg.

– Vi ser dessverre prioriteringer som fører til dårligere tilbud for de eldre. Dette er kunnskap som er viktig å ta med oss videre, sier Høie.