Her er alle detaljene i Oslopakke 3-avtalen

Tre av fire kroner fra bomstasjoner langs vei skal gå til kollektivutbygging i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 forlenges til år 2036.

Dette har de avtalt om «resten av E18»

Noen av de viktigste setningene i den nye Oslopakke 3-avtalen gjelder skjebnen til E18 vest for Strand.

MDG har uttalt seg slik at dette prosjektet er litt i det blå, andre hevder at veien i prinsippet skal bygges slik den har vært planlagt, men at noen av delprosjektene flyttes på.

I teksten heter det: «Oslo og Akershus har ikke konkludert med hvordan E18 Strand-Drengsrud konkret skal gjennomføres.» Statens vegvesen er bedt om å foreslås alternative løsninger, med reduserte kostnader.

Reguleringsvedtak for Ramstadsletta-Slependen forventes å foreligge første halvår 2020.

Slik blir E18 Vestkorridoren-utbyggingen

Første etappe av E18 Vestkorridoren skal bygges ut fra Lysaker til Strand. Den skal bygges i 2018–2023. Høviktunnelen utsettes, den blir en del av «resten av E18 vestover».

Det blir to felt i hver retning, pluss et vekslingsfelt i hver retning, pluss egen bussvei og egen sykkelvei. I tillegg vil en egen lokalvei gå oppå
lokkene/parallelt med ny E18, der farten blir lav og der det blir flere rundkjøringer.

Både Bærumsdiagonalen/Gjønnesdiagonalen og ny veiløsning inn mot Fornebu blir ifølge avtalen en realitet nå.

  • Noen justeringer er gjort i den nye avtalen.

Men beskrivelsen Aftenposten her gir av livet til bilister og beboere langs E18 under selve byggeperioden gir et godt bilde.

Kollektivfelt på E18 fra Lysaker og vestover

Statens vegvesen skal vurdere å innføre kollektivfelt på dagens E18 fra Lysaker og vestover som en forsøksordning. Dette skal avvikles dersom det viser seg å ha «uheldige effekter».

Statens vegvesen er også bedt om å utrede mulighetene for et 2+-felt på Ring 3 i Oslo. Det vil si at man må være minst to i bilen for å kunne kjøre i feltet.

Hele 73 prosent bompenger til kolletiv

I avtalen heter det at «rundt 73 prosent av de samlede bompengeinntektene fra Oslopakke 3 skal gå til kollektivtiltak, 13 prosent går til sykkeltiltak og 15 prosent til veiformål.

I Oslo går hele 93 prosent av bompengeinntektene til kollektivformål.

Her kan du se de nye prisene i bomringen. Rushtid er definert til 06.30-09.00 på morgenen og 15.00-17.00 på ettermiddagen. Rushtidsavgiften gjelder ikke i helgene, helligdager og fridager og i juli måned.

Penger til trikk og T-bane

Penger til Fornebubanen, baneløsning for Nedre Romerike (Ahusbanen) og ny sentrumstunnel for T-banen er med i avtalen. I tillegg gis det over 2,8 milliarder kroner til nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen.

Det siste prosjektet er helt nødvendig for at de nye baneløsningene skal kunne bygges, og det vil dessuten gi bedre kapasitet enn i dag fordi togene kan kjøre tettere.

«Store midler til sykkel»

Målet i Oslo er et «finmasket sykkelnett som oppleves trygt å bruke for alle befolkningsgrupper». I Akershus skal regionale sykkelruter knyttes sammen, det blir spesiell oppmerksomhet rundt skoler.

Øker billettprisen for å finansiere T-bane

Billettprisene har hvert år økt i takt med realprisveksten og pengene fra billettsalget er frem til nå kun brukt til å drifte kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Halvparten av pengene Ruter har til drift kommer fra billettsalg.

Nå skal prisene økes utover realprisveksten for å finansiere investeringer. I avtalen er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen og baneløsning for Nedre Romerike (Ahus-banen) brukt som eksempler på prosjekter som skal finansieres.

Det blir store endringer på E18

Det presiseres også at de som reiser ofte, altså de med månedskort, skal skjermes for prisøkning i så stor grad som mulig.

Vil ha nye bomstasjoner i Oslo

I avtalen anslås det at de høye bomprisene vil føre til at 11 prosent færre biler passerer bomringen i 2019 sammenlignet med dagens nivå.

For å få ned bilbruken skal det plasseres ut nye bomstasjoner i Oslo. Det skal også utredes et nytt forslag til trafikantbetalingssystem.

Med de nye bomstasjonene i Oslo, kombinert med de høye prisene på dem som eksisterer allerede, mener politikerne at biltrafikken gjennom bomstasjonene vil reduseres med 15 prosent i 2019.

Det skal også legges til rette for at bomprisene kan spisses inn mot hvor mye kjøretøyet som passerer forurenser.

Oslo og Akershus ber også Staten om en lovendring for å bruke bomstasjoner som et trafikkregulerende virkemiddel – altså at bomstasjonene ikke står der for å finansiere veier, men for at færre skal kjøre på veiene.

Røatunnelen er fortsatt med

Mange har trodd at tunnelen under Røa har vært død og begravet. Men i den nye avtalen heter det at planleggingen skal fortsette, og at prosjektet skal igangsettes senest i 2020.

Grunneiere må bidra om Filipstad og Furuset-lokk skal bli realiteter

Skal byutviklingsprosjektene på Filipstad, Framnes-Lysaker og lokk over E6 ved Furuset bli noe av må grunneiere bidra kraftig. Store arealer skal etter planen frigjøres til utbyggingsformål.

Teknologifond

Oslo og Akershus vil vurdere å opprette et teknologifond. Målet med fondet er å ta i bruk teknologi som bidrar til en utslippsfri kjøretøypark, samkjøring og det de kaller «smarte reiser».

  • Mange elbilfolk er rasende på den nye Oslopakke 3-avtalen.

Bedøm selv om politikerne har brutt løftene.