Norge

De fikk det som de ville – nå står fire kommuner i flammer

En hel region ba om at Nye Veier måtte få ansvaret for E16. Nå kjempes en innbitt kamp mot måten Nye Veier vil bygge veien på.

Nybakk på Romerike. Her ender motorveistrekningen som Statens vegvesen har bygget fra E6 ved Kløfta og i retning Kongsvinger. Regjeringens veiselskap Nye Veier vil la veien ligge som i dag og heller bygge ny motorvei mellom Kløfta og Kongsvinger lenger sør. Det har fått innbyggere i fire kommuner på bena.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

De kalles «motstandsgrupper» og «geriljagrupper». I Kongsvinger, Nes, Sør-Odal og Ullensaker slåss lokalbefolkning mot å få ny motorvei som nabo. Den skal gå mellom Kløfta og Kongsvinger.

Bare i lille Nes kommune er fem Facebook-grupper etablert.

Hvordan ble det slik? Litt historikk først:

Da mange fikk sjokk

I januar 2018 gikk daværende ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand (Ap), i bresjen for å få flyttet ansvaret for ny E16 fra Statens vegvesen til Nye Veier. To tredjedeler av den nye veien var bygget, men så hadde alt stoppet opp.

En hel region stilte seg bak, også stortingspolitikere fra Frp og Høyre.

I januar 2019 lyktes de. Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ga jobben til Nye Veier. For, som han sa, å få fortgang.

I 2007 åpnet Statens vegvesen det første motorveistykket på ny E16 fra Kløfta. I 2014 åpnet del nummer to, bygget fra Kongsvinger. I januar 2019 markerte daværende Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland og samferdselsminister Jon Georg Dale at Nye Veier fikk jobben med å fullføre veien.

Frem til 2020 trodde alle at Nye Veier var bundet til å fortsette byggingen der Statens vegvesen hadde sluppet taket. Men i september skrev Aftenposten at Nye Veier i stedet ville bygge en helt ny motorvei til Kongsvinger et annet sted.

Mange fikk sjokk. Men Samferdselsdepartementet viste sin velvilje ved å si at det var for tidlig å konkludere med at å bygge videre på dagens vei er den beste løsningen.

Så brøt protestene løs.

Tonje Brenna (Ap) (t.h.) og Anne Beate Tvinnereim i (Sp) er tydelige på hva de vil med ny E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.

Enda sikrere i dag

Viken fylkeskommune var først ute.

«Vi krever at planleggerne i Nye Veier tar mer hensyn til dyrket mark og gjenbruker dagens veianlegg på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger», het det i en uttalelse fra november. Nes og Ullensaker kommuner ligger i Viken.

I dag er det full fyr i debatten over hele regionen. Det skyldes ikke minst at Nye Veier har kommet med sin anbefaling. De er sikrere enn noen gang på at motorveien som delvis står klar, må skrotes. Og at ny vei helst bør bygges lenger sør (kalt Alternativ C).

Lokale grupper står i kø for å peke på natur- og kulturverdier som blir rammet.

Fire ordførere har fått jobben med bli enige. Den ble ikke lettere da en av kommunene, Ullensaker, nylig vedtok at veien skal bygges videre der den er påbegynt.

Blir ikke kommunene enige, har Nye Veier riset bak speilet klart:

Motorveien kan miste plassen

Nye Veier har en oppdragsliste fra regjeringen, men fra denne kan selskapet fritt velge hvilke veier de vil bygge først og sist.

Kommer de til at alternativet som ordførerne blir enige om, er for dyrt, havner E16 langt ned på listen. Det konstaterer Nye Veiers planleggingsdirektør, Finn Aasmund Hobbesland, overfor Aftenposten.

Det er Knut Hvithammer (Ap) i Sør-Odal som leder arbeidet med å finne en enighet. Han har lang fartstid fra saken.

– I 1992 var jeg som ung politiker med på å behandle det som da het ny Rv2. Men allerede i 1974 ble det lokale skytterlaget varslet om at de måtte se seg om etter et nytt sted å være. En ny vei var på gang. Den har fortsatt ikke kommet, sier Hvithammer.

Hvithammer mener at de fleste ønsker en ny vei. Men ingen vil ha den i sin bakgård.

– Debatten er hard. Det blir fort saken om storsamfunnet som overkjører den lille mann. Jeg respekterer uansett dem som blir berørt, sier han.

Slik argumenterer Nye Veier for sitt forslag

Nye Veier mener at trasé C er best for flest, og derfor gir størst samfunnsnytte.

Trasé A er annetvalg. Den knytter odalskommunene mer direkte til den nye veien, og til mulige fremtidige næringsområder nord for Gardermoen.

Alternativet med dagens vei vil Nye Veier droppe, fordi de mener at:

 • Grunnforholdene er svært dårlige. Det gir en risiko for kostnadsoverskridelser som er vesentlig større enn for de andre traseene.
 • Det vil beslaglegge mest dyrket mark, hele 1500 dekar. Det er mer enn en tredjedel av arealet som årlig aksepteres for nedbygging i Norge - 4000 dekar.
 • Dagens tofeltsvei har også mer enn 200 avkjøringer som går direkte fra veien. Skal man unngå disse på en ny vei, mener Nye Veier at det må bygges «samleveier» på begge sider. Det betyr seks felt tilsammen.
 • For å tåle en 200-årsflom må veien også legges betydelig høyere i terrenget, gjennom kvikkleireområder.

Nye Veier hevder at de er åpne om prosessen som pågår og at det er de folkevalgte lokalt som skal si ja eller nei. Men flere av Facebook-gruppene hevder at Nye Veier overkjører lokaldemokratiet.

Dette er noen av argumentene fra Facebook-gruppene:

Nes:

Frykter at alternativ A eller B vil dele bygda i to. Med rasering av skog, matjord og bygdesamfunn, og uheldige kryssinger av elvene Vorma og Kampåa. Frykter for tilgangen til Nes kirkeruiner.

Undersøkelser har avdekket store forekomster av kvikkleire.

Flere støtter alternativ A.

Kongsvinger:

Facebookgruppen Redd natur- og kulturverdier vil ha ny E16 i tunnel gjennom byen. De frykter for friluftsliv, natur, kultur og folkehelse, og for Bæreia, den største badeplassen. Dette området kan ifølge kritikerne bli avskåret fra byen.

Ullensaker:

Frykter tap av nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold og kulturarv, naturressurser, stillhet og ro om Alternativ C brukes. En av de ledende motstanderne har laget denne story-map’en som for kritikerne viser risikoen.

Sør-Odal:

Frykter alternativ A, med en firefelts vei som kan gå gjennom et tettbebygd kommunesenter. En ny skole for 800 elever, den videregående skolen og en barnehage kan bli liggende nær veien. Frykter også verdiras på boliger. Flere anbefaler alternativ C, som Nye Veier.

I slutten av april møtes ordførerne for de fire kommunene. Da skal det avgjøres hvilke alternativer man skal gå videre med.

Les også

 1. Mer penger, men færre store prosjekter i Nasjonal transportplan

 2. Slik reagerer de på kutt i jernbaneplan: Intercity smuldrer bort

Les mer om

 1. E16
 2. Nasjonal Transportplan