Midlertidig stans i tarmkreftoperasjoner ved Sandnessjøen sykehus av hensyn til pasientsikkerheten

Planlagte tarmkreftoperasjoner skal utføres i Mo i Rana. I Sandnessjøen stoppes operasjonsvirksomheten midlertidig. Ordningen gjelder frem til annen uke i januar.

Ved Sandnessjøen sykehus skal det ikke opereres tarmkreftpasienter de neste månedene.

Det har ledelsen ved Helgelandssykehuset besluttet, opplyste administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir på et ekstraordinært styremøte mandag ettermiddag.

Sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen er begge underlagt Helgelandssykehuset. Det utføres tarmkreftkirurgi begge steder.

Aftenposten skrev nylig om de høye dødelighetstallene etter tykktarmskreftoperasjoner ved Sandnessjøen sykehus i perioden 2016–2018.

Høyest dødelighet

I flere år har dødeligheten vært høyest i landet, viser tall fra Kreftregisteret. Men ikke for den siste treårsperioden, fra 2017 til 2019. Her ligger dødeligheten på landsgjennomsnittet.

Helgelandssykehuset har bestilt tre eksterne rapporter fra eksperter. To av dem avdekket til dels alvorlige avvik ved tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus. Det gjaldt både kvalitet og dødelighet. Den tredje rapporten fant ikke slike avvik.

Mandag ettermiddag startet et ekstraordinært styremøte ved Helgelandssykehuset om tarmkreftkirurgien.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir fortalte styret om prosessen som har pågått mellom fagmiljøene og ledelsen om tarmkreftkirurgien ved de to sykehusene. Den har pågått i seks uker.

– Prosessen har ikke nådd så langt som vi har ønsket, sa hun. – Noen viktige punkter har man ikke kommet til enighet om. Og dette krever mer tid.

I denne perioden har det ikke vært satt opp noen operasjoner ved Sandnessjøen.

Gunnlaugsdottir opplyste at Helsetilsynet har vært på stedlig tilsyn, og at tilsynet nå har satt i gang sitt arbeid.

Legene samles i kjerneteam

Alle planlagte tarmkreftoperasjoner skal midlertidig utføres i Mo i Rana. Her skal overleger i kjerneteam delta. Ett av punktene man ble enige om, var at det skulle etableres slike kjerneteam.

Ved behov for øyeblikkelige operasjoner av tykktarm skal vakthavende overlege ved Sandnessjøen konferere med vakthavende overlege i Mo i Rana.

– Bakgrunnen for denne avgjørelsen er hensynet til pasientsikkerheten, sa hun.

Møte med fageksperter om to uker

Arbeidet med intern kvalitetsforbedring skal fortsette som planlagt mens man venter på Helsetilsynets konklusjoner.

Om to uker skal det være et møte med de eksterne fagekspertene.

Der skal man gå gjennom funnene de har gjort. Fagfolkene ved sykehusene skal ha mulighet til å gjøre korrigeringer hvis det er behov for det. Og ikke minst oppklare misforståelser, påpekte direktøren.

– Men de eksterne fagekspertene har fått klar bestilling om at de skal vise til hvor vi har forbedringspotensial, fastslo hun.

– Det blir tatt inn i det videre arbeidet vårt.

En del av styremøtet ble lukket for offentligheten på grunn av taushetsbelagte opplysninger.