Norge

Rederiene vant over staten

Slipper å betale 21 milliarder i skatt. Høyesterett sier regjeringen handlet i strid med grunnloven.

Det var fullt i Høyesterett fredag formiddag. Skipsreder Atle Bergshaven (t.v.), administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen, president i Norges Rederiforbund Elisabeth Grieg og Andreas Sohmen-Pao fra BW Gas venter spent på avgjørelsen.
  • Gro Strømsheim

Høyesterett har bestemt at rederiene slipper å betale 21 milliarder kroner i skattegjeld.

De har bestemt at statens innkreving er grunnlovsstridig.

Men det var ikke enstemmighet i Høyesterett. Seks av dommerne stemte for og fem av dommerne mot avgjørelsen.

Det overrasker ikke advokat Ingvald Falch, som representerer rederne.

– Vi hadde ventet dissens, med tanke på det som har skjedd i lavere rettsinstanser, sier Falch til NTB.

I to ulike saker, har tingrettene i Oslo og Aust-Agder kommet til hver sin konklusjon. I Aust-Agder fikk staten medhold i at skatten kunne inndrives. Oslo tingrett kom derimot fram til at et slikt krav ville være tilbakevirkende og dermed grunnlovsstridig.

– Dette er en viktig dom for alle skattebetalere. Den fastslår at man skal betale skatt etter den loven som gjelder, ikke en som gjelder senere, sier Falch.

— Viktig for næringslivet

Rederinæringen var svært lettet i formiddag.

- Vi er lettet over Høyesteretts avgjørelse. Høyesterett har i dag bekreftet Grunnlovens beskyttelse mot å gi lover med tilbakevirkende kraft. Det er en prinsipiell avgjørelse av stor betydning for rettssikkerheten til oss alle. Dommen bidrar til å gjenreise tilliten til Norge som attraktivt og stabilt investeringsland for næringsvirksomhet, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Han mener dommen gir et positivt bidrag til arbeidet for økt maritim verdiskaping i Norge.

Tidligere direktør i Rederiforbundet, Marianne Lie mener dommen er viktig for hele næringslivet.

— Det er åpenbart at det var close race, men førstvoterende var etter min mening veldig tydelig. Dette var en veldig viktig serier for rederinæringen. Også resten av norsk næringsliv skal være veldig glad for dette utfallet, sier hun til TV 2.

- Dette gir stor grad av forutsigbarhet. For hele næringslivet er det viktig med bedre mulighet til å planlegge drift, og det får man når man har forutsigbare skatteregler, sier hun.

Ny ordning i 2007

Bakgrunnen for saken er at det i 1996 ble det bestemt at rederiene skulle slippe å betale skatt hvis de ikke tok ut utbytte eller flyttet utenlands. I 2007 vedtok det rødgrønne regjeringsflertallet en ny skatteordning.

Rederinæringen fikk tilnærmet nullskatt, i tråd med EUs skatteregler for skipsfarten. Til gjengjeld måtte rederiene betale skatten de hadde opptjent for de siste elleve år.

Rederiene protesterte mot loven. Den mente lovvedtaket var i strid med rettsprinisppet om at ingen lover skal ha tilbakevirkende kraft.

Staten mente på sin side at skattekravet var utsatt, og at det dermed ikke kom i konflikt med Grunnloven. Rederiene mente intensjonen var at skatten aldri skulle betales.

Ugyldig vedtak

Hovedkjernen i saken er om innkrevning av utsatt rederiskatt er i strid med grunnlovens paragraf 97 om tilbakevirkende kraft. Rederiene fikk i dag medhold i Høyesterett om at regjeringens vedtak er i strid med grunnloven og dermed ikke gyldig.

Det har vært stor interesse for saken og i dag var det så mye presse og publikum i plenumssalen i Høyesterett at mange måtte stå.

Sakens parter er rekke norske rederier, blant dem Bergsav, Farstad Shipping og BW Gas.

- Tar til etterretning

Finansdepartementet vil ikke si om dommen vil føre til andre endringer i rammevilkårene for rederinæringen.

— Jeg tar til etterretning at Høyesterett har kommet til at latent skatt fra den gamle rederiskatteordningen ikke kan pålegges innbetalt etter overgangsreglene fra 2007, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Regjeringen må vurdere situasjonen og de foreliggende handlingsalternativene, før det kan konkluderes i saken. Vi skal fortsatt sikre konkurransedyktige vilkår for rederinæringen, sier finansministeren.

Høyre reagerer på at finansministeren sier han vil vurdere handlingsalternativene.

- Finansministeren uttalelser om at de må se på ulike handlingsalternativer kan vanskelig ses på som noe annet enn trusler om reprisalier mot rederinæringen fra regjeringen. Den burde heller ta konsekvensen av at Høyesterett har slått fast at den brøt Grunnloven ovenfor rederinæringen sier Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann i Høyre.

Han krever nå klart svar fra regjeringen om den vil garantere at den ikke forsøker seg på omkamp i saken, og om den vil stå fast på løftet om å ikke øke skattene.