Norge

Anbefaler å utrede videre både bro Moss-Horten OG ekstra Hurum-forbindelse

Mange har drømt om en bro mellom Moss og Horten, for å erstatte landets travleste fergeforbindelse.
Et nytt tunnelløp som en del av Oslofjordforbindelsen har lenge vært under planlegging.

Veivesenet anbefaler å utrede både bro/tunnel Moss-Horten og en ekstra forbindelse over Hurum. Enten som nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen eller som en bro over Hurum.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Onsdag morgen la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) frem Veivesenet, Jernbaneverket og Kystverkets anbefaling for ny oslofjordforbindelse.

Anbefalingen er altså å utrede videre en fast forbindelse Moss-Horten, bro eller tunnel, eller utbygging Rv23 enten som løp nummer to i Oslofjordtunnelen eller som bro over Hurum.

Bygges det bro som ny Hurum-forbindelse blir dagens tunnel stengt.

Dette vil løsningene Moss-Horten koste:

 • Å styrke fergeforbindelsen Moss-Horten vil koste 1-1,5 mrd. kroner.
 • En bro Moss-Horten, med tunneler de siste stykkene inn mot Karljohansvern i Horten og Jeløy ved Moss, er beregnet å koste 35-60 mrd. kroner.
 • En tunnel Moss-Horten vil koste 15-25 mrd. kroner.
  En fast forbindelse vil kunne tidoble trafikken mellom Moss og Horten, og flytte mye tungtransport og annen trafikk fra E18 til E6 uten at den går innom Oslo, mener Veivesenet.

Solvik-Olsen: Alle løsninger samfunnsøkonomisk lønnsomme

WWWOslofjorden-FQ3AKkEy0H.jpg

— Noe av det som gleder mest er at alle alternativene som foreslås å utredes videre er samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. - Kunne din regjering bygge fergefritt E39 på Vestlandet og beholde ferger på landets travleste fergeforbindelse?

— Vi er tydelige på at vi ønsker begge deler. Og jeg tror at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for alternativene er høyere enn det dagens rapport forteller, sier Solvik-Olsen.

Disse alternativene lå på bordet:

Gjennom flere år er nye løsninger diskutert, som supplement til dagens tunnel via Hurum.

 • Et ekstra løp i Oslofjordtunnelen, med eventuelt forlengelse av Rv 23 i retning E18 ved Sande.
 • En bro- og tunnelløsning mellom Moss og Horten.
 • Begge deler.
 • Et alternativ med forbindelse helt syd på Hurum.
  Flere av alternativene innebærer at dagens tunnelløp kan bli stengt.

Dagens oslofjordforbindelse, med tunnelen, har flere svakheter:

Ulykker, branner og stadige stenginger som følge av at løse gjenstander havner i kjørebanen er viktige årsaker til at dagens Oslofjordtunnel ikke alene kan takle fremtidens behov.
Bastø-Fosen er landets desidert travleste fergeforbindelse. Selv når det går mange ferger samtidig tar det 40-50 min å komme seg over fjorden. Med bro kan det ta et par minutter.
 • På Drammen-siden går trafikken gjennom flere boligfelt, der folk plages av all tungtransporten og privatbilene, og der hastigheten blir svært lav.
 • Det mangler et bindeledd mellom Oslofjordforbindelsen og E18 gjennom Vestfold.

Også Moss-Horten har svakheter:

Selv om det de siste årene er satt inn flere ferger, tar det 40-50 minutter å krysse Oslofjorden her, avhengig av hvor lenge man må vente, og tiden det tar å kjøre ut av fergen.

Å krysse fjorden med bro eller tunnel vil ta et par minutter.

Både for privatbilister og tungtransportsjåfører som må passe kjøre— og hviletidsbestemmelser, vil en veiforbindelse gi en massiv forbedring.

Har lenge ligget an til et ekstra tunnelløp

Det har lenge vært planlagt et tunnelløp nummer to. Men for å finne ut om dette virkelig var den beste løsningen, satte de rødgrønne i gang en bredere utredning.

Det er nemlig et faktum at trafikken lenger sør, Moss-Horten, ifølge Veivesenet i liten grad vil bry seg om et bedre tilbud der oslofjordforbindelsen ligger i dag.

Og at en bro eller tunnel Moss-Horten i liten grad vil påvirke trafikken lenger nord.

Prosjektleder Anders Jordbakke konstaterer at det er svært vanskelig å finne en løsning som er god både for dem som i dag bruker Oslofjordtunnelen, og for dem som tar fergen Moss-Horten.

Dette var oppdraget Veivesenet fikk:

1. Fjern barrièren som Oslofjorden i dag er for trafikken.

2. Skap et miljøvennlig og effektivt transportsystem godt nok næringslivet og som knytter bolig- og arbeidsmarkedene i øst og vest tettere sammen.

Det er sterke motforestillinger, ikke minst til bro fra Horten, som kunne komme i konflikt med Jeløys verneområder.

Jernbane regnet som lite sannsynlig

Også jernbane har vært lansert, og alternativer både over Hurum og i tunnel eller via bro Moss-Horten har ligget på Jordbakkes bord.

Her er imidlertid Regjeringen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skeptisk.

— Jeg tror ikke det er noen vits med både en ny jernbanetunnel under Oslo og en jernbane over Oslofjorden. Oslotunnelen vil gi såpass bra kapasitet at man kan få mye annen moro for pengene til jernbane over fjorden, har han uttalt til Aftenposten.

NHO Logistikk og ingeniørforening vil ha bro Moss-Horten

NHO logistikk er tindrende klare på at bro Moss-Horten er den beste løsningen.

Denne illustrasjonen viser en flytebro over Oslofjorden ved Horten–Moss. Den er ett av mange forslag til ny forbindelse over Oslofjorden. Bak står LGM Marin.

Direktør for næringspolitikk, Erling Sæther, kommenterer rapporten slik:

— Vi anbefaler å forsere planlegging og utbygging av fast forbindelse Moss-Horten. Det har størst samfunnsnytte i følge rapporten.

— Og, sett Drøbakstunnelen i lovlig stand i tråd med nye krav, og glem ny bru til Hurumlandet

Kan revolusjonere godstransporten

Det betyr at hovedkonklusjonen i KVU-en må forsterkes og tydeliggjøres.

— Planleggingsarbeidet er imidlertid altfor fragmentert. Det er ikke gjort særskilte studier for godstransporten og vareforsyningen i denne regionen som rommer to millioner mennesker og er hovedimport/eksport-navet for varer til/fra Norge, sier Sæther.

- En ny hovedforbindelse Moss-Horten vil kunne revolusjonere godstransporten i miljøvennlig retning. Det gjør det mulig å rute en vesentlig del av importen og eksporten utenom Oslo, hvor den i dag går. Det blir mulig også å redusere fra syv contanerhavner til tre eller kanskje to.

— Dessuten vil det være mulig å distribuere varer med færre godsterminaler. Derved kan godstransporten bli langt billigere. Sist men ikke minst blir det mulig å ta en større andel av godsimporten på skip. Hvis en i tillegg gjør noe med jernbanekorridoren sydover til Gøteborg kan mye av godset flyttes fra vei til bane.

— Det går i dag 15 mill tonn varer med bil over Svinesund, sier Sæther.

- Ivaretar nasjonale behov, sier veiforening

– Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener at forslagene for fjordkryssing ser meget bra ut. Her er det gjort en god jobb, og man har balansert lokale, regionale og nasjonale interesser på en fin måte. Det er et fremtidsrettet konsept som er lagt frem, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Mange av de virkningene og de målene vi har etterlyst ser ut til å være ivaretatt, ut fra nasjonale behov. Man har lyttet til våre viktigste innspill, sier Thorsen.

- Vil løse både tunnel- og fergeproblemer

Også NITO-ingeniørene i Oslofjordregionen mener at bro er en bedre løsning enn tunnel for å løse trafikkproblemene rundt Oslofjorden. En bro vil løse både dagens problemer med Oslofjordtunnelen og fergeforbindelsen Horten - Moss.

— Fergeforbindelsen har ikke nok kapasitet til å ta unna all trafikken. Det vurderes en utvidelse, men da må kaia også utvides. Det blir mye tomgangskjøring på kaia og alle kjøretøy må gjennom Moss.

— En bro over Oslofjorden vil kunne sørge for jevnere trafikk. En broforbindelse vil oppleves sikrere, den kan legges utenfor bykjernene slik at man slipper tungtrafikk i sentrum, og ikke minst kan den avlaste trafikken gjennom Oslo, mener NITO.

Naturvernere er skeptisk mot broløsning

Både Natur og ungdom og Naturvernforbundet går sterkt imot broløsning Moss-Horten. Både som følge av uunngåelige inngrep i kystnære områder, og som følge av klimautslipp. Naturvernforbundet aksepterer et et ekstra løp for Oslofjordtunnelen.

 • Les også:

Les også

 1. Slik kan du kanskje krysse Oslofjorden i 2026

 2. Legger ny Oslofjordtunnel dypere

 3. Frykter flere vogntog når Oslofjordtunnelen blir gratis

Les mer om

 1. Samferdsel