Norge

Verre for unge i boligmarkedet

Norges Bank skaper klasseskiller i boligmarkedet når den foreslår å skjerpe utlånspraksis ytterligere, mener kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Skjerpet utlånspraksis fra bankenes side vil gjøre det enda vanskeligere enn det allerede er for de unge å komme seg inn på boligmarkedet, frykter OBOS. Foto: JARL FR. ERICHSEN

  • Brit Myhrvold

I forrige uke tok visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad til orde for økt risikovekting av bankenes utlån slik at det blir mindre attraktivt for bankene å gi boliglån enn tidligere. Norges Bank er bekymret for høy gjeldsbelastning blant norske husholdninger, som blir sårbare for renteøkninger og bortfall av inntekt.

— Jan F. Qvigstads uttalelser om ytterligere behov for å redusere bankenes incentiver til å låne ut til boligformål er sterkt urovekkende, sier Pettersen.

Bankene har allerede strammet inn etter pålegg fra Finanstilsynet. Det er større krav til egenkapital enn tidligere. Finanstilsynet har også anbefalt grenser for lånets størrelse i forhold til inntekt.

OBOS frykter at forslaget fra Norges Bank bidrar til en utvikling der folk med lave og middels inntekter skyves ut fra eierboligmarkedet, spesielt i vekstområdene rundt de store byene.

Kombinasjon av høye boligpriser, som en følge av ubalanse mellom boligtilbud og etterspørsel, lav nybyggingstakt og prisdrivende krav fra myndighetene samt innstramming i lånemulighetene gjør at bare de med høye inntekter eller rike foreldre vil ha råd til bo i og rundt de største byene, mener Pettersen.

Forslumming

OBOS frykter også tendenser til forslumming fordi lånemuligheter knyttet til fornyelse av eksisterende boligmasse automatisk blir strammet inn som følge av forslaget.

— OBOS ber derfor om at Regjeringen avviser forslaget fra Norges Bank om innstramming i bankenes utlånsmuligheter til boligformål, sier Pettersen.

Han mener at boligpolitikk er mer enn sosialt vanskeligstilte og bostedsløse. Det er et overordnet sosialpolitisk ansvar å sørge for at folk flest kan ha mulighet for å skaffe seg sin egen bolig og senere vedlikeholde den.

Strammere

— OBOS har nok rett i dette. Det er allerede strammet til i utlånspraksis. Det betyr at etterspørselen etter leieboliger har økt og at flere unge sliter på boligmarkedet, sier sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret.

— Det er opplagt at enda flere unge vil få det vanskelig hvis det strammes ytterligere inn, sier Senneset.

Han peker på at etterspørselen etter leieboliger er stor, mens tilbudet egentlig er for dårlig.

— Vi ser at husleiene i leiemarkedet har steget samtidig som vi har en kraftig prisøkning i eiemarkedet, sier Senneset.

Men samtidig mener han at en innstramming kan ha en viss disiplinerende effekt og dempe unges etterspørsel etter bolig i sentrum. Det er en del unge som forkjøper seg, mener Senneset.

— Vi ser at flere og flere foreldre har anledning til å hjelpe barna inn på boligmarkedet, sier han.