Norge

Biskop kalte presten illojal fordi hun fikk samboer

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme mener prester som lever i samboerskap bør be om permisjon til de eventuelt gifter seg. – Respektløst, sier teologiprofessor.

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

  • June Westerveld
    June Westerveld

Det er NRK som omtaler saken fra Lærdal der presten Helene Langeland har fått en reprimande fra høyeste hold i bispedømmet fordi hun har fått seg ny kjæreste som hun har inngått samboerskap med.

I et brev til Helene Langeland med kopi til prost og sogneråd skrev biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin følgende da det ble kjent at hun hadde blitt samboer for fire år siden:

«Du har valt ein samlivsform som kyrkja ikkje kan støtte. (...) Du har soleis ikkje vist den lojalitet mot kyrkja som ein bør kunne forvente av ein prest. Sidan dette er ei sak som gjeld tilsynet med prestetenesta, vert brevet sendt i kopi til prost og sokneråd. »

– Respektløst av biskopen

– Jeg synes det er respektløst av biskopen og gå ut med en offentlig irettesettelse av sin egen medarbeider fordi hun lever i samboerskap. Sånn behandler man ikke folk, sier Svein Åge Christoffersen.

Han er professor ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og mener biskop Halvor Nordhaug har gått altfor langt når han har hengt ut Helene Langeland i et offisielt brev sendt til prost og sokneråd. Han mener biskopen heller burde valgt å samtale med sin kollega privat, hvis han hadde innvendinger.

Halvor Nordhaug biskop i Bjørgvin bispedømme. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kalt inn på teppet

Helene Langeland forteller til NRK at hun etter en skilsmisse fant kjærligheten på ny for fire år siden. Mannen er i dag hennes samboer, men reaksjonene hun har fått, tyder på at det ikke er godt nok.

– Jeg ble kalt inn på teppet og fortalt at jeg ikke lever slik det sømmer seg at an prest skal leve, sier hun til NRK.

Hun forteller at hun har kjent på presset til å gifte seg, men at hun har stått imot og at hun ikke vil at unge, nyutdannede prester skal føle seg tvunget til giftermål for å passe inn.

Biskop Halvor Nordhaug sier til NRK at han mener det var riktig å sende et brev til Langeland med irettesetting.

–– Dersom ein prest er sambuar med nokon og usikker på om han eller ho ynskjer å gifte seg bør ein i første omgang søke permisjon for ei tid, sier han til NRK.

  • Likekjønnede ekteskap har også vært et stridstema i kirken. Her skriver en ung prest om de grenseløst konservative i kirken.

– Biskopen er et dårlig forbilde

– Det er en trist sak og jeg mener han har opptrådt svært uklokt. Han begrunner det med at prester er et forbilde, men i denne saken synes jeg biskopen selv er et særdeles dårlig forbilde, sier Christoffersen.

Professoren mener det er problematisk at en biskop går inn med rødblyant og forsøker å rette i sine ansattes samliv.

Svein Åge Christoffersen er professor ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

Christoffersen er også uenig i standpunktet om at det er problematisk med en prest som lever i samboerskap.

Bispemøtet vurderte i 2013 hva de skulle mene om prester og ulike samlivsformer, og konkluderte da blant annet med at samboere ikke bør ordineres eller vigsles i kirken.

Christoffersen satt i utvalget som jobbet med utredningen, og stemte imot denne vurderingen. Bispemøtet fikk det likevel vedtatt med knapt flertall, fem mot fire stemmer.

– Jeg synes ekteskapet er en veldig fin samlivsform. Men jeg mener kirken først og fremst bør forsvare samlivsformer som er basert på troskap og omsorg. Jeg ser ingen grunn til at ikke et samboerskap kan være like trofast og omsorgsfullt som et ekteskap.

Ikke oppsigelsesgrunn

Også Martin Enstad, leder i Presteforeningen, synes biskopen i Bjørgvin kunne håndtert saken annerledes.

– Det er sjelden en biskop skriver slike formelle irettesettelser av sine prester. Her beveger man seg langt inn i den enkeltes privatliv, og det ville vært klokere å gjøre i en muntlig, privat samtale, enn i et brev, sier Enstad.

Formelle irettesettelser på grunn av samlivsform tilhører sjeldenhetene, mener leder i Presteforeningen, Martin Enstad. Han mener biskopen kunne håndtert saken annerledes. Foto: Helene Moe Slinning

Han sier at samlivsform ikke er oppsigelsesgrunn i kirken, og at saken derfor trolig vil stoppe med dette.

– Det er forskjell på å føre tilsyn, slik biskopen her mener han gjør, og å gå til oppsigelse. Det er ikke saklig grunn for oppsigelse i en slik sak.

Enstad sier det er opp til hver enkelt biskop hvordan de praktiserer dette, men han tror debatten om samboende prester vil forsterkes i tiden fremover.

– Utfordringen til kirken er at de ser på samboerskap som noe uforpliktende. Men jeg tror nok mange utenfor kirken vil oppleve samboerskapet som forpliktende.

Biskop: – Ikke en privatsak

– En prests samlivsform er ikke en privatsak, svarer biskop Halvor Nordhaug til Aftenposten.

Han sier det er årsaken til at han så det nødvendig å informere både prost og sogneråd om sin holdning i saken.

– Hvorfor kunne du ikke holdt det til en privat samtale?

– Jeg hadde selvsagt samtaler med henne på forhånd hvor jeg ba henne ordne sitt samliv på annen måte. Det ville hun ikke. Jeg skrev derfor brevet fordi jeg oppfatter hennes beslutning som illojal overfor kirken og kirkens felles oppfatning om presters samlivsform. Jeg ville ikke at hennes sak og manglende reaksjon fra meg skulle skape presedens for samboende prester.

Nordhaug viser til den kirkelige innstillingen "Sammen" fra 2013, hvor han tilhører flertallet som støtter Bispemøtets vedtak fra 1995, der det sies at prester ikke skal være samboere, og mener han har bred støtte for sin handlemåte.

Hva vil du gjøre med saken nå?

– Jeg har sendt brevet og markert det som var viktig for meg. Det er fire år siden, og Langeland er fortsatt virksom i sin prestegjerning. Jeg har ikke planlagt andre tiltak, sier Nordhaug.

Les mer om

  1. Ekteskap