Norge

Raser mot nytt lovforslag

Tomtefesterne føler seg ført bak lyset, og mener nytt lovforslag er uakseptabelt.

Svært mange nordmenn er berørt av tomtefestelovgivningen, blant annet mange hytteeiere.
  • Per A. Borglund

I en særdeles krass pressemelding har Tomtefesterforbundet denne kommentaren til Justisdepartementets pressemelding om nye tomtefesteregler, som kom for en ukes tid siden.

Teksten i lovforslaget er akkurat hva grunneierne, representert ved Skogeierforbundet og Bondelaget gikk inn for i høringsrunden i januar i år, skriver Tomtefesterforbundet.

Beklager sterkt

Videre heter det at "Regjeringen må være fjernstyrt av sterke kapitalkrefter i Senterpartiet. Tomtefesterforbundet beklager sterkt at Regjeringen har landet på et forslag til endring av § 37 i Lov om Tomtefeste som ikke på noen måte løser hovedproblemene med dagens lovverk, hvor det heter:

"Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, skal innløysingsummen vere 30 gonger årleg festeavgift etter regulering på innløysingstida, om ikkje ein mindre innløysingsum er avtalt.

Om ikkje anna er avtalt, kan kvar av partane krevje at innløsysningsummen for andre tomter enn dei som er festa bort på uavgrensa tid uten oppseiingsrett for bortfestaren, skal vere 40 % av tomteverdet på innløysingstida, med frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta med eigne tiltak eller tilskott til tiltak som er gjort av andre".

Uforutsigbarhet

Ved å opprettholde bortfesteres mulighet til å kreve innløsning til 40 % av tomtverdien, medvirker departementet til å opprettholde den uforutsigbarhet dagens lovtekst innebærer, mener Tomtefesterforbundet.

De hevder videre at Regjeringen ble som et resultat av Høyesterettsdommen i september 2007 gitt en gylden mulighet til, en gang for alle, å sørge for et enkelt og forutsigbart lovverk for innløsning av festetomter, nemlig innløsning til for eksempel 25 ganger oppjustert festeavgift.

"Hestehandel"

Forbundet sier også at Høyesterett tidligere har konkludert med at 20 ganger oppjustert festeavgift vil gi bortfester full kompensasjon i henhold til Grunnlovens § 105.

Tomtefestere utgjør en meget stor gruppe i landet, en gruppe som nå utsettes for den hestehandel som synes å gjennomsyre regjeringssamarbeidet i mange viktige saker.

— Tomtefesterforbundet gir på ingen måte opp kampen for sine medlemmer, og vil jobbe ufortrødent videre inntil festers rettigheter er ivaretatt på en måte som høver seg et sivilisert samfunn, heter det avslutningsvis i den meget krasse pressemeldingen.

Les flere hyttesaker her!

Les også

  1. 80 på hyttevisning!