Norge

Strengere straff for nettovergrep

For å styrke barnas rettsvern vurderer justisministeren å foreslå en lov som gjør det straffbart selv å planlegge et overgrep. I dag brytes loven først når overgrepet er skjedd.

  • Forf>magnus Knutsen Bjørke (foto)
  • <forf>kjetil Kolsrud <

Seksuell omgang med personer under 16 år er straffbart. Men for at overgriperen skal rammes av forbudet, må han eller hun ha kommet så langt at vedkommende rent fysisk har forsøkt å gjennomføre handlingen. Da er det på mange måter for sent, mener Redd Barna.Nå setter justisminister Knut Storberget (a) i gang et arbeid for å utrede en lov som gjør selv det å planlegge et overgrep til en straffbar handling.— I England er det straffbart å reise for å treffe et barn dersom hensikten med reisen er å begå et overgrep mot barnet. Dette er en type forbud som er i slekt med de straffebudene vi har som forbyr det å "inngå forbund" om drap, ran eller terrorhandling, sier Storberget.

Kommer til Norge.

I dag kommer representanter fra britisk påtalemyndighet til departementet for å fortelle om de erfaringene britene har gjort med sitt forbud, som ble innført i 2003.Bakgrunnen var den økende mengden av mindreårige som kom i kontakt med voksne over chattekanaler på Internett, noe som igjen resulterte i en rekke overgrep.- Forbudet er rettspolitisk interessant, og det er ikke gitt at et norsk forbud vil være likelydende som i England. Men bakgrunnen for tanken er at straffeloven i dag i praksis rammer først etter at handlingen er skjedd. Vi ønsker oss lovgivning rundt dette, og den modellen de har valgt i England er høyaktuell sier Storberget.

Vil ha høy straff.

Han understreker at et slikt eventuelt forbud må kompletteres med økt forebyggende innsats og overvåking av chattekanaler der kontaktene knyttes.Initiativet til den gjennomgangen det nå legges opp til, kommer fra Redd Barna, som lenge har jobbet med problemstillingen.Storbergets politiske rådgiver, Astri Aas-Hansen, har selv laget flere rapporter om temaet under arbeid for Redd Barna.Spesialrådgiver Elisabeth Skogrand i Redd Barna er svært tilfreds med at Regjeringen nå ser nærmere på dette. - Så lenge man kan bevise at vedkommende har planlagt å gjennomføre et overgrep, mener vi det vil være riktig å straffbelegge handlingen. Og jeg mener det er viktig at strafferammen er så høy at politiet får anledning til å ta i bruk etterforskningsmetoder som teknisk sporing og kommunikasjonskontroll, sier Skogrand.

- På tide.

Terskelen for å bruke skjult peileutstyr på for eksempel biler er i dag at forholdet har en strafferamme på fem års fengsel eller mer. Som hovedregel kreves det 10 års strafferamme for å bruke telefon- eller dataavlytting.- Det er absolutt på tide at vi får noen lovmessige grep. Vi må huske på at dette er handlinger som har enorme konsekvenser for de som blir berørt. I tillegg må det skje et forebyggende arbeid, særlig ved at voksne setter seg mer inn i hvordan barn bruker nettet som en integrert del av sin kommunikasjon.- Voksne og barn bruker nettet helt forskjellig, og dette er med på å gjøre det vanskelig for barn å snakke om det som skjer på nettet med voksne, sier Skogrand.De rettslige problemene med å innføre en regel som det i England vil i dag bli drøftet på et seminar arrangert av Justisdepartementet, der blant andre jusprofessor Erling J. Husabø skal komme med innspill.

Spesialrådgiver Elisabeth Skogrand i Redd Barna jobber med å bekjempe pedofiles virksomhet på nettet. Foto: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE