Norske kommuner vil bygge ned 85 mil med strandsone, viser ny rapport.

Forskere har saumfart planene i norske kommuner. Naturområder tilsvarende 303.000 fotballbaner planlegges å bygges ned.

Deler av strandsonen som er tilgjengelig for opphold og ferdsel kan bli enda mindre, dersom norske kommuner følger byggeplanene sine, viser ny rapport. Dette bildet er tatt i forbindelse med en kampanje i regi av Oslo kommune for å avdekke ulovligheter i Oslos strandsone.

Hvor mye natur planlegger norske kommuner å bygge ned?

Omtrent 2166 kvadratkilometer. Det viser en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Det tilsvarer over 303.000 fotballbaner.

Dersom alle disse områdene skulle bli utbygget, ville bebyggelsen i Norge økt med nesten 40 prosent.

Områdene er planlagt til boliger, fritidsboliger og næringsformål.

Selv om det er usikkerheter knyttet til tallene i rapporten (se faktaboks nederst i saken), er den overordnede trenden ikke til å ta feil av: Kommunenes byggeplaner kan gå på bekostning av viktige miljø- og samfunnshensyn.

Vil bygge ned 85 mil med strandsone

85 kvadratkilometer av kommunenes byggeplaner er lokalisert i potensielt tilgjengelige deler av strandsonenstrandsonenStrandsonen er betegnelsen på alle områder som ligger innenfor 100 meter fra strandlinjen, også kalt 100-metersbeltet. .

I strandsonen gjelder et generelt byggeforbud. Det skal tas hensyn til natur, friluftsliv og andre allmenne interesser, heter det i plan- og bygningsloven.

Likevel er bare 68 prosent av strandsonen i Norge tilgjengelig for allmennheten. I Oslo er kun 30 prosent av den 37 kilometer lange strandsone tilgjengelig.

Og nå kan det bli enda mindre på landsbasis, ifølge Nina-rapporten.

85 kvadratkilometer tilsvarer omtrent 12.500 fotballbaner.

Det tilsvarer også 85 mil med strandsone. Det er omtrent lengden på denne kjøreturen:

Riksrevisjonen kritiserte allerede i 2007 stadig nedbygging av strandsonen. Siden den gang har potensielt tilgjengelig strandsone blitt ytterligere redusert, ifølge SSB.

Dersom de planlagte 85 kvadratkilometerne også blir bygget ned, er det snakk om en ytterligere reduksjon på 0,7 prosent.

«I konflikt» med miljøhensyn

Rapporten viser for øvrig at:

  • 63 prosent av den planlagte nedbyggingen er i skogsområder.
  • 16,3 prosent av byggeplanene er i leveområder for villreinen.
  • Kommunene planlegger også å bygge ned 139,5 kvadratkilometer med dyrkbar mark. Til sammenligning har 69.745 dekar jordbruksmark blitt bygd ned mellom 2010 og 2022.
Dette matjordet i Vestby er regulert til næringsformål. Ikea har planer om å bygge kjøpesenter der.

I tillegg er 37 kvadratkilometer av byggeplanene i såkalte «Important Bird Areas». Dette er områder som er viktig for å bevare store bestander av ville fuglearter.

Forskerne peker på flere nasjonale målsettinger som kommunens byggeplaner kan gå på tvers med. Det gjelder blant annet regjeringens overordnede mål om å redusere nedbygging, også i områder som tidligere er blitt godkjent til bygging.

Regjeringens klare anbefaling er at byggingen i strandsonen må vurderes. Villreinens leveområder skal sikres, heter det i regjeringens forventninger.

Regjeringen har også bedt kommunene vurdere om jordbruksarealer som det planlegges å bygge på heller bør tilbakeføres.