Sivilombudsmannen: Klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel

En ny rapport viser at innsatte ved Oslo fengsel behandles i strid med menneskerettighetsstandarder og norsk lov.

Sivilombudsmannen har gjort alvorlige funn som gjelder isolasjon og dårlig helsetjenester blant annet ved Oslo fengsel.

I en rapport offentliggjort onsdag morgen av Sivilombudsmannen kommer det frem at det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel.

Den forebyggende enheten ved Sivilombudsmannen beskrev i en besøksrapport fra fengselet i november 2018 at det var flere kritiske forhold ved driften av det som er Norges største varetektsfengsel.

Det er blitt dokumentert mangelfullt tilsyn ved bruk av sikkerhetscelle og dokumentert omfattende bruk av isolasjon uten vedtak. I tillegg er helsetilbudet ved Oslo fengsel for svakt.

Brudd på menneskerettighetsstandarder

Rapporten dokumenterer blant annet omfattende innlåsing av de innsatte på cellene uten hjemmel i lov. De fleste som låses inne 22 timer i døgnet, er innelåst uten at det blir fattet vedtak.

Ifølge Sivilombudsmannen er dette i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder og det ivaretar ikke de innsattes rettssikkerhet. Fengselet begrunner den høye graden av innlåsing med bemanning- og bygningsmessige forhold.

– Dette er en praksis som er lovstridig, og som umiddelbart bør opphøre. Det er godt dokumentert at isolasjon kan gi alvorlige skadevirkninger, og fengselet er pliktet å begrense dette, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Sivilombudsmannen er også bekymret for fengselets tilsynsrutiner, og muligheten til å ivareta personer som plasseres på sikkerhetsceller.

Loven krever at oppholdet på sikkerhetsceller skal være så korte som mulig med tilstrekkelig oppfølging. Det mener Sivilombudsmannen at det fantes lite spor av.

De rapporterer at tolv av tilfellene med fanger på sikkerhetscelle i 2018 var begrunnet med selvskading eller selvmordsfare.

Les også

Han er en politimann i sin beste alder. Han kommer aldri mer til å fange en kriminell.

Tar kritikken alvorlig

Sjefen for Oslo fengsel sier at en del av kritikken fra Sivilombudsmannen treffer.

– Jeg tar kritikken svært alvorlig, sier fengselsleder Nils Finstad til NRK.

Til kritikken om at innsatte sitter 22 timer isolert uten vedtak svarer fengselslederen at det bare er en del av bildet.

– Vi må erkjenne at for mange innsatte er isolert i altfor stor grad. Noe har ressursmessige årsaker, en annen grunn er bygningsmessige forhold. Men jeg må også få si at mange innsatte har et godt aktivitetstilbud gjennom for eksempel skole eller arbeid, sier Finstad.

Han beklager at det er for mange som sitter isolert i stor grad.

Krever tiltak på flere områder

Oslo fengsel har en egen helseavdeling og en fengselspsykiatrisk poliklinikk.

«Når vi vet at om lag 75 prosent av dem som begår selvmord i fengsel sitter i varetekt, og 40 prosent av disse selvmordene skjer i løpet av de tre første ukene i fengsel, kreves det spesielle tiltak på flere områder, både av fengselet og helsetjenesten,» skriver Sivilombudsmannen i en pressemelding.

Ifølge rapporten er den faktiske tilgjengeligheten til helsetjenester for enkeltinnsatte er svært begrenset, med lang ventetid. Helsetjenesten skal også være organisert på en måte som ikke i særlig grad oppretter gode forhold mellom innsatte og helsetjenestene.

– I praksis gjennomfører fengselsbetjenter vurderinger av helsebehov. Dette har de ikke faglig grunnlag for å gjøre, og det hindrer retten til fortrolig helsehjelp, sier Falkanger.

«Helsetjenesten ved Oslo fengsel fremstår som for liten og underdimensjonert til å kunne ivareta helsen til innsatte på en tilfredsstillende måte,» står det i meldingen.

Les også

Lovforslag i Hongkong har fylt gatene med demonstranter: – Folk føler seg utrygge

Ikke bare i Oslo fengsel

Bruken av isolasjon øker også i andre fengsler. Flere av høysikkerhetsfengslene Sivilombudsmannen har besøkt, har vist omfattende bruk av isolasjon og innsatte som låses inn på egen celle i økende grad.

Funnene som er gjort i fengslene samles i en særskilt melding som skal avgis til Stortinget i midten av juni.

Sivilombudsmannen håper dette viser alvoret og behovet for å sette inn tiltak for å redusere bruken av isolasjon i norske fengsler.